21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Особливості формування інвестиційного клімату в країнах світу№ роботи: 1588
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Дипломна робота
об'єм: 100
винагорода автору: 350 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ КРАЇНИ
1.1.Поняття та структура інвестиційного клімату
1.2. Оцінка привабливості інвестиційного клімату країни
1.3. Інноваційна модель як чинник покращення інвестиційного клімату
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
2.1. Вплив політики ЄС на трансформацію інвестиційного клімату в Польщі
2.2. Оцінка інвестиційного клімату Словаччини
2.3. Державне стимулювання іноземного інвестування в Чехії
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ
3.1. Нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні
3.2. Основні проблеми залучення іноземних інвесторів в українську економіку
3.3. Напрями вдосконалення інвестиційного клімату в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
   
Список літератури

1. Господарський Кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
2. Закон України «Про режим іноземного інвестування» № 93/96-ВР від 19 березня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» №21 від 07.12.2006 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання іноземних інвестицій та кредитування» № 2155-VI від 27.04.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
5. Закон України «Про інвестиційну діяльність» № 1560-XII від 18.09.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
6. Закон України «Про інноваційну діяльність» № 40-IV від 04.07.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
7. Положення «Про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора», затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.97 р. № 112
8. Офіційний сайт Державного комітету статистики / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/
9. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua
10. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с.
11. Асаул А. М. Формування інвестиційного клімату / А.М. Асаул // Економіка України. – 2002. – №4. С. 83-87.
12. Бабанін О.С. Інвестиційний клімат в Угорщині і Чехії: досвід для України / О.С. Бабанін // Економіка, менеджмент, бізнес. – 2010. – №2. – С. 191-195
13. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент : учеб. пособие / И. Т. Балабанов. – СПб. : Питер, 2000. – 432 с.
14. Бальцерович Е. Экономика Польши после вступления в ЕС / Е. Бальцерович // Экономический вестник «Beyond Transition» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.cefir.ru.
15. Бизнес в Чехии [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.czech.allbusiness.ru
16. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента. / И.А. Бланк. — Т. 1-2. — К. : Эльга-Н, Ника-Центр. — 2001. — 536 с.
17. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. / И.А. Бланк. – К.: МП «ИТЕМ Лтд» и «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. - 448 с.
18. Бондарець М. Глобальні стратегії трансформації та структурної модернізації соціально-економічного розвитку транзитивних країн / М. Бондарець // Дослідження міжнародної економіки: Збірник наукових праць. – 2011. – Випуск 2(67). – С. 99-104
19. Брусиловська О. І. Економічна трансформація країн східної Європи в умовах членства в Європейському Союзі / О.І. Брусиловська // Вісник Одеського національного університету. – 2008. – №3. – С. 179-184
20. Буднікевич І.М. Становлення регіонального ринку інновацій: теорія та практика. / І.М. Буднікевчич – Львів, 2002. – 20 с.
21. Бузько И. Р. Стратегический потенциал и формирование приоритетов в развитии предприятий : монография / И. Р. Бузько, И. Е. Дмитренко, О. А. Сущенко. — Алчевск : Изд-во ДГМИ, 2002. — 216 с.
22. Бунич А. Информационно аналитический портал. Словакия // [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://bunich.ru/
23. Бутенко О.І. Інвестиційний клімат: сутність, значення / О.І. Бутенко // Сучасна міжнародна економіка. – 2008. – №18. – С. 145-150
24. Веді Анрі. Можливості та інвестиційна привабливість Польщі / Анрі Веді // Синергія . – 2004 . – N3 . – С.62-64
25. Верба В. А. Методичні рекомендації з оцінки інноваційного потенціалу підприємства / В. А. Верба, І. В. Новікова // Проблеми науки. — 2003. — №3. — С. 22 — 31.
26. Вся правда. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.vsyapravda.com/
27. Герасименко Ю.В. Сутність інвестиційного процесу як економічної категорії / Ю. В. Герасименко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2007. – Вип. 1. – С. 76-82.
28. Горбатюк Л.В. Про пріоритети науково-технічного та інноваційного розвитку і шляхи їх реалізації. / Л.В. Горбатюк, О.І. Грига, Л.І. Сазонова,
В. І. Попадинець, Ю.В. Попадинець. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/scinn/ar hiv/01/gorbatyuk.pdf
29. Даниленко А.А. Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій / А.A. Даниленко // Фінанси України. – 2009. – № 4. – С. 99–108
30. Денисенко М. Можливості активізації інвестування в сучасних умовах / М. Денисенко //Економіка України. 2003. – № 1. – С. 28-32.
31. Михасюк І. Державне регулювання економіки / І.Михасюк, А.Мельник, М.Крупка, З.Залога // Під ред. І.Михасюка. – Львів: Укр. технології, 1999. – 640 с.
32. Диха М.В. Шляхи покращення інвестиційного клімату та активізації інвестиційних процесів в Україні / М.В. Диха, А.Ю. Руденко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – №1. – С.146-149
33. Економічна енциклопедія: У трьох томах. 1.1 / Ред. кол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К.: Видавничий центр «Академія», 2000. - 86 с.
34. Заярна Н.М. Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні / Н.М. Заярна, М.М. Чиковська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.10. – С. 162-165
35. Іваночко С.С. Чинники формування інвестиційного клімату в Україні / С.С. Іваночко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.14. – С. 143-151
36. Інвестиційна реформа в Україні / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrproject.gov.ua
37. Пересада А.А. Інвестиційний аналіз: Навч.-метод.посібник. / Пересада А.А., Онікієнко С.В. – К.:КНЕУ. – 2003. – 428 с.
38. Інвестиційний клімат як ринковий інструмент формування потоків іноземних інвестицій. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ekonomistoff.ru/
39. Ковалев М. Развитие инновационного потенциала регионов Республики Беларусь / М. Ковалев, А. Шашко // Вестник ассоциации белорусских банков. – 2007. – №3. – С. 13-33.
40. Костерова Р.Я. Оценка уровня рациональною использования экономического потенциала региона / Р.Я. Костерова // Регион: экономика и соціологія. – 2005. – №l. – С. 192.
41. Кочетов С. В. Методы стимулирования инновационного потенциала предприятия / С. В. Кочетов // Инновации. — 2005. — №7. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mag.innov.ru.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.