25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Інвестиційна привабливість країни в глобальному середовищі№ роботи: 1576
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Дипломна робота
об'єм: 97
винагорода автору: 350 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...........3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КРАЇНИ........................ .............................. .............................. .............................. ..........6
1.1. Поняття і економічна суть інвестицій та інвестиційної привабливості................. .............................. .............................. .............................. ........6
1.2. Суть, функції та структура інвестиційного ринку......................... .....................18
1.3. Принципи та механізми державного регулювання інвестиційної діяльності.................... .............................. .............................. .............................. ..........27
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ..................39
2 .1. Аналіз динаміки інвестиційної діяльності в Україні....................... ...................39
2.2. Розвиток інституційної структури вітчизняного інвестиційного ринку......................... .............................. .............................. .............................. ............47
2.3. Методи фінансування інвестиційної процесу в Україні....................... ..............53
РОЗДІЛ 3 ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ....................... .............................. .............................. .............................. .......60
3.1. Світові тенденції функціонування інвестиційного ринку та можливість їхньої адаптації до умов вітчизняної економіки..................... .............................. .................60
3.2. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України.....................70
3.3. Стратегічні орієнтири формування інвестиційної політики в сучасних умовах........................ .............................. .............................. .............................. ...........76
ВИСНОВКИ....... .............................. .............................. .............................. ..................87
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ................92
ДОДАТКИ... .............................. .............................. .............................. .........................97


Реферат
Інвестиційна привабливість країни в глобальному середовищі
Дипломна робота містить 92 сторінки, 28 таблиць, 23 рисунки, список літератури з 34 найменувань, 6 додатків.
Об’єктом дослідження є інвестиційна привабливість країни.
Предметом дослідження є інвестиційний клімат в Україні як в перехідному до ринкових умов періоді, так і в подальшому розвитку економіки країни.
Метою дослідження є визначення інвестиційної привабливості України. Системний підхід до реалізації головної мети дослідження обумовив вирішення в роботі наступних важливих завдань:
- розглянути поняття інвестицій та інвестиційної привабливості;Ш
- визначити суть, функції та структуру інвестиційного ринку;
- опрацювати економічні передумови становлення ринку інвестицій в Україні;
- узагальнити принципи та механізми державного регулювання інвестиційної діяльності;
- провести аналіз динаміки інвестиційного діяльності в України;
- дослідити розвиток інституційної структури вітчизняного інвестиційного ринку;
- навести методи фінансування інвестиційної процесу в Україні;
- вивчити світові тенденції функціонування інвестиційного ринку та можливість їхньої адаптації до умов вітчизняної економіки;
- розглянути проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України;
- запропонувати стратегічні орієнтири формування інвестиційної політики в сучасних умовах.
Отримані результати роботи можуть бути використані для оцінки інвестиційної привабливості України.

Рік виконання дипломної роботи - 2011 – 2012. Рік захисту роботи – 2012
   
Список літератури

1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 47, ст.646
2. Закон України «Про інститути спільного інвестування (корпоративні та пайові інвестиційні фонди)» від 15.03.2001 № 2299-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 21, ст.103
3. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» від 30.10.1996 № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 51, ст.292
4. Закон України “Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50-51, ст.384
5. Закон України “Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст.682
6. Закон України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003 № 978-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 52, ст.377
7. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 1, ст. 1
8. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 31, ст.268
9. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 29, ст.238
10. Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 01.07.2004 № 1952-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 51, ст.553
11. Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 № 2658-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 47, ст.251
12. Законом України “Про оцінку земель» від 11.12.2003 № 1378-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 15, ст.229
13. Закон України “Про іпотеку» від 05.06.2003 № 898-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 38, ст.313
14. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19.06.2003 № 979-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 1, ст. 1
15. Закон України “Про іпотечні облігації» від 22.12.2005 № 3273-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 16, ст.134
16. Закон України “Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 36, ст.266
17. Закон України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 № 143-V // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 45, ст.434
18. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 32
19. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 34
20. Закон України “Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 13, ст.64
21. Абрамов С.И. Инвестирование. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2005. С. 280.
22. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - СПб.: Издательство «Питер», 2006. С. 196.
23. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 2005. С. 135.
24. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 2006. С. 190.
25. Бандурин В.В., Зубов Д.Л. Инвестиционная деятельность в Украине в условиях развития корпоративных форм управления. - М.: Петровский двор, 2007. С. 120.
26. Биргман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов / Пер. с англ. - М.: Банки и Биржи, ЮНИТИ, 2007. С. 340.
27. Бланк Н.А. Инвестиционный менеджмент. - Киев: Ника-Центр, Эльга, 2004. С. 320.
28. Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты: модели и методы оценки инвестиционных проектов. - Калининград: «Янтарный сказ», 2007. С. 85.
29. Бодди Д., Пэйтои Р. Основы менеджмента. - СПб.: Издательство «Питер», 2007. С. 250.
30. Гусева К. Ранжирование субъектов Украины по степени благоприятности инвестиционного климата // Вопросы экономики. - 2006. - № 6. С. 18-22
31. Гуцал І., Фастовець М. Регулювання ризиковості кредитування малого бізнесу: мікроекономічний аспект// Світ фінансів. – 2006. - № 2(7).- С.114-120.
32. Донцов С.С. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия посредством анализа надежности его ценных бумаг// Финансовый менеджмент. - 2007. - № 3. С. 17-19.
33. Игонина Л.Л. Инвестиции. Учебное пособие. По ред. д.э.н., проф. В.А.Слепова. Москва. Экономистъ. 2005. 478с.
34. Карабун В.П. Проблемы выбора заемных инвестиционных ресурсов предприятий в современных условиях. Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. Выпуск 75. 2004
35. Каноков А. К развитию залогового кредитования// Российский экономический журнал. - 1996.-№5-6.-С. 52-55.
36. Кльоба В.Л., Кльоба Р.Л. Принципи та методи управління банківською діяльністю//Науковий Вісник НЛТУ України. – 2009. – 19.10.- С.192-199.
37. Леркасов В.Е. Международные инвестиции. - М.: «Дело», 2008. С. 287.
38. Лепак Р.І. Сучасні інструменти активізації інвестиційного кредитування/ Науковий вісник: зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУУ. – 2006. – вип.16.3. – С. 262-270.
39. Майборода В. Роль банківського сектору Німеччини в сприянні розвитку малих і середніх підприємств// Вісник НБУ.-2003.-№4.-С.54-57.
40. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И.С. Королева. - М.: Экономист, 2007. С. 276.
41. О. Філіповський, О. Філіповська. Пайові інвестиційні фонди: досвід Росії / Регіональна економіка. - 2005 р. - №3 - с. 2-7
42. Олексенко М.В.. Реалізація інвестиційного потенціалу України в сучасних умовах//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2009. – 2 (6).- С.26-30.
43. Р. Сіржук. Ринок кредитних спілок: тенденції розвитку. – 2008 р. - №19. – с.17.
44. Сапир Ж. Экономика информации: новая парадигма и ее границы // Вопросы экономики. - 2007. - № 10. С. 22-23.
45. С. Румянцев. Розвиток ринку спільного інвестування / Цінні папери України.- 2008 р.- №19 – с. 16.
46. С. Румянцев. Світовий досвід розвитку ІСІ / Цінні папери України. - 2006 р. - №29 - с. 20,21
47. С. Румянцев. НПФ – від кількості до якості / Цінні папери України -2008 р.- №20 - с. 20,21.
48. С. Румянцев. Оцінка діяльності НПФ: проблеми та завдання. – 2006 р. - №20. – с.19.
49. Степанова В.О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на економіку України// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу – 2009. – 2 (6).- С.108-113.
50. Федоренко В., Гаврилова Т. Економічне становище підприємств та інвестиційні процеси // Економіка України. — № 5. — 2003. — С. 28-33
51. Хобта В.М. Управління інвестиціями: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Донецький національний технічний ун-т. — Донецьк : ДонНТУ, 2005. С. 394.
52. Щукін Л. Створення позитивного іміджу банківської системи в умовах кризи//Вісник Національного банку України. – 2009.– № 2.– С. 14-19.
53. Шаблиста Л. Тенденції збитковості промислових підприємств та фактори, що її обумовлюють// Економіка України. – 2006. - № 12.- С38-48.
54. [Електрон. ресурс] // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
55. [Електрон. ресурс] // Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua
56. Active Investment Management by Charles Jackson AIMR (CFA Institute). 2003
57. Advanced Bond Portfolio Management (by Frank J. Fabozzi, Lionel Martellini, and Philippe Priaulet ). 2005.
58. Behavioral Finance and Decision Theory in Investment Management (by Arnold S. Wood, Amos Tversky, Werner F.M. De Bondt, and Meir Stateman). 2005
59. Investment Philosophies by Damodaran A. John Wiley and Sons Ltd Great Britain. 2003.
60. The Investment Answer: Learn to Manage Your Money and Protect Your Financial Future. Gordon Murray. 2011.
61. The Global Competitiveness Report 2010-2011
62. UNCTAD, World Investment Report 2009. Transnational Corporations, Agricultural Production and Development
63. The Future of the Financial Exchanges: Insights and Analysis from The Mondo Visione Exchange Forum (Elsevier World Capital Markets) by Herbert C. Skeete (Oct 13, 2008)
64. The State of the World's Refugees 2012: In Search of Solidarity by United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (Jun 15, 2012)
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.