19 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Прибуток підприємства: економічний зміст, різновиди, особливості формування та розподілу№ роботи: 1575
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 40
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1 Теоретичні аспекти управління прибутком підприємства.................. .................5
1.1. Сутність та поняття прибутку підприємства.................. .............................. .....5
1.2 Особливості управління прибутком підприємства.................. ........................10
1. 3 Законодавче регулювання управління прибутком підприємства.................. .13
2 Аналіз формування та ефективності управління прибутком на ДП „Новатор”..................... .............................. .............................. .............................. ....16
2.1 Загальна характеристика підприємства та його основних техніко-економічних показників.................... .............................. .............................. ............16
2.2 Аналіз фінансового стану підприємства.................. .............................. ...........22
2.3 Аналіз формування прибутку підприємства.................. .............................. .....25
3 Напрями збільшення прибутку підприємства.................. .............................. .....30
Висновки............. .............................. .............................. .............................. .............35
Список використаної літератури.................... .............................. ...........................38

Додатки...................... .............................. .............................. .............................. .......40

Висновки

Отже, узагальнюючи власні теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні висновки.
Прибуток у класичному розумінні являє собою різницю між ціною товару і затратами на виробництво товару – його собівартістю. Саме таке розумінні прибутку закладене в усіх законодавчих актах України.
У Господарському Кодексі України вказується, що прибуток є основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства.
У цілому, формування прибутку має багатосторонні аспекти. Прибуток як найважливіша категорія ринкових відносин виконує такі функції:
- оцінювальна функція прибутку полягає в тому, що прибуток використовується як основний критерій економічної ефективності виробництва і використання основних виробничих фондів;
- стимулююча функція прибутку полягає в тому, що він є джерелом матеріального заохочення робітників, розширення виробництва та вирішення соціальних проблем на підприємствах, а також джерелом сплати прямих податків до бюджету;
- госпрозрахункова функція прибутку полягає в тому, що госпрозрахунок, який є основним методом господарювання підприємств, передбачає не тільки покриття своїх витрат своїми доходами, але й отримання нагромаджень (прибутку) для стимулювання робітників і вирішення інших питань.
Залежно від формування та розподілу розрізняють декілька видів прибутку:
1. валовий;
2. від операційної діяльності;
3. від звичайної діяльності до оподаткування;
4. від звичайної діяльності;
5. чистий.
Важливим елементом управління прибутком підприємства являється правове поле реалізації, під яким слід розуміти сукупність кодексів та законів України, указів президента України, постанов кабінету міністрів, нормативних актів органів державного регулювання, що у межах своїх повноважень провадять державне регулювання підприємницької діяльності, а також сукупність внутрішньогосподарських документів.
Під моделлю управління прибутком суб"єкта господарювання необхідно розуміти сукупність фінансово-правових та організаційно-технічних механізмів та прийомів прогнозування, планування та контролю затрат та доходів підприємства з метою забезпечення підтримання прийнятного рівня рентабельності діяльності суб"єкта господарювання у довгостроковій перспективі, а також досягнення інших цілей, визначених корпоративною стратегією.
Об’єктом дослідження обрано ДП «Новатор». ДП «Новатор» провідне високотехнологічне підприємство, яке працює для задоволення потреб Збройних Сил, системи охорони здоров"я, державних установ та організацій, а також громадян України. Основний напрямок діяльності підприємства - розробка, конструювання, виробництво оптико-електронних приладів та спецтехніки.
В результаті аналізу основних техніко-економічних показників діяльності підприємства встановлено, що:
– виручка від реалізації продукції, робіт, послуг в діючих цінах зросла на 28,47% в 2010р. порівняно з 2009р, проте у 2011р. спостерігається зниження цього показника на 1,62%;
– середньоспискова чисельність працівників має постійну тенденцію до зниження, а темпи росту цього показника в 2011р. склали 82,25% порівняно з 2010р;
– в 2009р. та 2011р. підприємство отримувало збиток від реалізації продукції і лише в 2010р. в кожній гривні випущеної продукції є 1,7 коп. прибутку та 98,3 коп. витрат матеріальних, трудових і грошових ресурсів;
– ефективність використання основних фондів з кожним роком зростає. Так, у 2010р. на кожну гривню вартості основних фондів випуск продукції збільшився на 0,125 грн.
Щодо аналізу фінансових результатів, то підприємство протягом всього досліджуваного періоду отримувало збитки. Так у 2010р. підприємство мало збитку на 610 тис. грн, а в 2011р. – на 155 тис.грн.
Прибуток від реалізації продукції у 2010р. становив 693 тис. грн., проте у 2011р. ДП «Новатор» отримало збиток у розмірі 667 тис. грн.
Фінансовий результат від звичайної діяльності у 2009р. склав мінус 831тис. грн, а в 2011р. мінус 155тис. грн, що на 455 тис. грн. менше ніж у 2010р.
Із зростанням обсягу реалізації продукції у 2010р. порівняно з 2009р. на 28,47% прибуток від реалізації зменшився на 206,98 тис. грн. Зміна цін на продукцію призвела до зменшення прибутку від реалізації на 0,67 тис. грн.,а зміна собівартості сприяла збільшенню цього показника на 1627,65 тис. грн.
Для ефективного функціонування суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин найбільше значення має виявлення резервів збільшення об’єму продукції, зниження собівартості, росту прибутку.
   
Список літератури

1. Податковий кодекс України вiд 02.12.2011 № 2755-VI
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.
3. П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” // Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. – К.: Компас, 2004. – С.33-40.
4. П(С)БО 16 “Витрати” // Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. – К.: Компас, 2004. – С.148-160.
5. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік: підруч. для студ. спец. “Облік і аудит” вищ. навч. закл. / [ Франц Францович Бутинець та ін.]. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 480 с.
6. Грещак М.Г. Внутрішній економічни механізм підприємства: навч. посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова, О.С.Коцюба; за ред..М.Г.Грещака. – К.: КНЕУ, 2001. – 228 с.
7. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С.Ф.Покропивого. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.
8. Назарчук Т.В. Управління витратами промислових підприємств на сучасному етапі: актуальні проблеми та перспективи удосконалення / Т.В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 80 – 83.
9. Орлов О.О. Планирование деятельности промишленного предприятия: учебник / О.О. Орлов. – 2-е изд., перераб. И доп. – К.: Скарбы, 2006. – 419с.
10. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту / Є.Г.Рясних. – К.: Скарби, 2003. – 238с.
11. Растяпін А.В., Губенко С.П. Максимізація прибутку підприємства/ Фінанси України. - 2002. - №2. - с.19-29.
12. Терещенко О. Контролінг у системі антикризового управління підприємством // Фінанси України. - 2001. - № 12. - C. 56-63
13. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2005. — 261 с.
14. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч.-метод. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / О. О. Терещенко (ред.). — К. : КНЕУ, 2006. — 312с.
15. Фінансовий словник-довідник / Дем'яненко М.Я., Лузан Ю.Я. та Ін.: за редакцією Дем'яненка М.Я. - К.: ІАЕУААН. 2003. – 573 с.
16. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. рд. проф. А. М. Поддєргін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.