20 . 04 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Вивчення та формування купівельного попиту на торгівельному підприємстві (на прикладі ПП „Соломія”)№ роботи: 1566
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ...3
1. Соціально-економічне значення вивчення попиту на товари і послуги на торгівельному підприємстві в ринковій економіці..................... ........................5
1.1 . Поняття попиту та необхідність його вивчення...................... ..........................5
1 .2. Характеристика видів попиту........................ .............................. ..................8
1.3. Чинники які впливають на формування попиту населення..................... ......11
2. Аналіз вивчення купівельного попиту на ПП „Соломія”..................... .............13
2.1. Економічна характеристика комерційної діяльності роздрібного торговельного підприємства „Соломія”..................... .............................. ...............13
2.2. Використання матеріалів вивчення попиту в оперативній роботі підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..21
2.3. Оцінка купівельного попиту на торговельному підприємстві ПП “Соломія”..................... .............................. .............................. .............................. ....27
3. Пропозиції щодо удосконалення методів вивчення купівельного попиту на підприємствах................. .............................. .............................. .............................. .30
Висновки................. .............................. .............................. .............................. .........32
Список використаних джерел........................ .............................. ............................34
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........36

Вступ

Основни ми учасниками комерційної діяльності є не тільки підприємницькі структури, але і споживачі (участь яких у лімітно-розподільчій економіці було незначним). Це твердження засноване на тім, що для підприємців найважливішим фактором при укладанні угод є доход (економічна вигода), а для споживачів вигодою є потрібний йому товар (послуга), якщо він задовольняє його потреби (споживчі інтереси). Споживач - не пасивний покупець, а повноправний учасник комерційної діяльності, її регулятор. Таким чином, найважливішим суб"єктом ділових відносин між постачальниками товарів і роздрібною ланкою є саме споживач.
Тому комплекс задач комерційної діяльності суб"єктів ринку ми розглядаємо через задоволення потреб населення, тобто вивчення їх попиту. Споживач, реалізуючи свої інтереси, впливає на поводження підприємців на ринку при укладанні угод, виборі сегмента ринку, організації збуту і продажу товарів, формуванні асортиментної, цінової політики.
Для підвищення ефективності торгівельної діяльності торгово-оперативні працівники магазинів повинні приділяти особливу увагу вивченню та формуванню попиту. Тому, на наш погляд, сьогодні вивчення всіх аспектів, пов’язаних з механізмом формування попиту торгових підприємств, а також шляхів покращення задоволення потреб споживачів є однією з головних цілей.
Об"єктом дослідження курсової роботи є Приватне підприємство „Соломія”, предметом – процес формування купівельного попиту на торговельному підприємстві.
Мета даної курсової роботи – вивчення та формування купівельного попиту товару і послуги на торговельному підприємстві.
Для досягнення поставленої мети при виконанні даної роботи необхідно було розглянути наступні завдання:
- розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
- дослідити основні види попиту та дади їх характеристику;
- охарактеризувати чинники, які впливають на формування попиту населення;
- навести економічну характеристику комерційної діяльності роздрібного торговельного підприємства „Соломія”;
- проаналізувати використаннян матеріалів вивчення купівельного попиту в оперативній роботі підприємства;
- дати оцінку купівельному попиту на досліджуваному підприємстві;
- запропонувати пропозиції щодо удосконалення методів вивчення купівельного попиту на торговельних підприємствах.
- визначити можливі напрямки підвищення попиту населення на продукцію магазину.
   
Список літератури

1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
2. Академия рынка: Маркетинг / Пер с франц. А. Дайан, Ф. Букерель, Р.Ланкар и др.; Науч. ред. А.Г.Худокормов.— М.: Экономика, 1993.-572 с.
3. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция.—
М.: Экономика, 1990.—206 с.
4. Балабанова Л.В. Маркетинг. Підручник. Донецьк: 2002.— 562 с.
5. Балабанова Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и комерция. –М.: Экономика, 1990.-334 с.
6. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. — Навчальний посібник.— К.: ВД "Професіонал", 2004.— 288 с.
7. Бланк И.А. Торговый менеджмент. –К.: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997.-24 с.
8. Бланк И.А. Торговый менеджмент.— К.: Украинско-Финский
институт менеджмента и бизнеса, 1997.— 408 с.
9. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.:Лібра, 2004. -712 с.
10. Герасимчук В.Г. Маркетинг. –К.: Вища школа, 1994.-184 с.
11. Голубков Е.П. Маркетинг: выбор лучшего решения. –М.: Экономика, 1993.-116 с.
12. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
13. Котлер Ф. Основы маркетинга. –М.: Прогресс, 1990.-225 с.
14. Кришина М.В. Коммерческая логистика.— М.: Центр экономики и маркетинга, 2001.— 256 с.
15. Новиков О.А., Уваров С.А. Коммерческая логистика.- СПб.: Санкт-Петербург. Университет экономики и финансов, 1995.—110с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.