21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Стратегія забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства№ роботи: 1558
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 37
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...............3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА.................. ..........5
1.1. Поняття та сутність конкурентоспроможність продукції..................... .........5
1.2. Формування механізму управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..7
1.3. Методичні основи розробки конкурентної стратегії..................... .................9
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА.................. .............................. .............................. ......................12
2.1. Загальна характеристика ПАТ "АК АДВІС" та аналіз його основних техніко-економічних показників діяльності.................... .............................. ...12
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства.................. .............................. ........18
2.3. Аналіз конкурентних переваг....................... .............................. .....................26
РОЗДІ Л 3. РОЗРОБКА КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА................30
ВИСНОВКИ…................... .............................. .............................. .............................. ......32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ....................35
ДОДАТК И............................. .............................. .............................. .............................. ...37

ВИСНОВКИ

Отже, конкурентоспроможність товару — це здатність продукції бути більш привабливою для споживача (покупця) у порівнянні з іншими виробами аналогічного виду і призначення завдяки кращій відповідності своїх якісних і вартісних характеристик вимогам даного ринку і споживчих оцінок.
Управління конкурентоспроможним потенціалом може здійснюватися як в рамках загальних завдань системи управління підприємства в цілому, так і спеціальною системою управління, що має всі необхідні атрибути, елементний склад, принципи функціонування, структуру, інформаційне, економічне, кадрове, правове і організаційне забезпечення.
Формування механізму управління допомагає реалізувати конкурентоспроможну стратегію підприємства, яка виробляється залежно від його місії і цілей і направлена на зміцнення положення підприємства на ринку.
Можна вказати п"ять категорій стратегічних підходів до конкуренції:
6. Стратегія лідерства за низькими витратами. Прагнення до низької вартості серед усіх продавців продукції чи послуг, щоб залучати широке коло покупців.
7. Стратегія широкої диференціації (розмаїтості). Прагнення диференціювати пропоновану продукцію компанії щодо конкурентів у напрямках, що будуть залучати широке коло покупців.
8. Стратегія забезпечення оптимальних витрат. Надання покупцям продукту більшої цінності за ті ж гроші, шляхом акцентування уваги на поєднанні низької вартості з одночасною широкомасштабною диференціацією. Метою є досягнення найкращих(найбільш низьких) вартостей і цін щодо інших виробників продукції з порівнянною якістю й особливостями.
9. Стратегія, сфокусована (сконцентрована) на низьких витратах у ринковій ніші. Концентрація на вузькому купівельному сегменті і подолання конкурентів на основі нижчої вартості.
Стратегія, сфокусована (сконцентрована) на диференціації у вузькій ринковій ніші. Пропозиція для покупців у ніші продукції чи послуг, що відповідають їхнім смакам і запитам.
Дослідження проводяться на прикладі ПАТ АК „Адвіс”. Аналізуючи обсяги товарної продукції в діючих цінах помітно, що у 2010 році порівняно з попереднім роком відбулося зростання показника на 26,4%, а в 2011 році – обсяги товарної продукції зменшились на 6,9%. Таке зменшення пов’язане із скороченням попиту на зарубіжних ринках на продукцію підприємства у зв’язку з розвитком негативних явищ у світовій економіці наприкінці 2011 року.
Валовий прибуток збільшився по роках в 2009 році він становив 2177 тис. грн., а у 2011 вже 4000 тис. грн.
Рентабельність доходу і витрат у 2009 році відповідно становила - 14,06% та -15,75%. У 2011 році дані показники відповідно становили -1,24% та -1,47%.
Рентабельність капіталу також є від’ємною і у 2009 році склала -5,41%, а у 2011 році - 0,66%.
Основними конкурентами АДВІСу є:
6. Борисівський завод агрегатів (Білорусія). Основна продукція: компресори, турбокомпресори. Паливні фільтри. Деталі механізму газорозподілу. Чисельність персоналу 1300 осіб.
7. Panevezio Aurida (Литва, м. Пансветіс). Завод спеціалізується на випуску компресорів одно- та двоциліндрових для автомобілів, автобусів з діаметром циліндрів 60мм та 92мм. Чисельність співробітників близько 400 чоловік.
8. Московський автоаграрний завод.
9. ПАТ “Бориславський машинобудівний завод” (Херсонська область). Завод випускає двохциліндровий компресор, запасні частини для автомобілів, мінітехніку.
10. Завод тракторних деталей м. Олевськ Житомирської області.
Аналіз показав, що в конкурентній боротьбі ПАТ “АК АДВІС” займає друге місце. Тому підприємству рекомендується підвищити свої конкурентні позиції. Цього можна досягти при усвідомленні переваг та недоліків підприємства стосовно конкурентів. В даному випадку ми пропонуємо розробити конкурентну стратегію основними напрямами якої є: вдосконалення цінової політики, впровадження оновленої системи якості та розширення асортименту.
   
Список літератури

1. Закон України” Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 року №2210-ІІІ. – ВВРУ. – 2001. - №12.
2. Агеева Н. В. Стратегическая матрица компании // Экономические стратегии. – 2007. - №8. – с.128-134.
3. Азов Г.П., Челенков А. П. Конкурентные преимущества фирмы. - М: ОАО „Типография „НОВОСТИ””, 2000. - 256 с.
4. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга. 1996. - 208 с.
5. Алешина Н.В.Анализ подходов к обеспечению конкурентоспособности предприятия // Наукові праці Донецького державного технічного університету. – Донецьк. – 2002.- №53. – с. 201-210.
6. Анисимов О.М. Новое методологическое мышление: сущность и пути формирования. - М.: Экономика, 2004. - 351 с.
7. Арзамасцев Н.В.. Повышение конкурентоспособности отечественного промышленного производства - основная задача государственной инновационной политики // Инновации, 2000.-№ 7.-с.71-74.
8. Багрова І.З., Нефедова О.Р. Складові та фактори конкурентоспроможності // Вісник економічних наук України. - 2007. - №1. - с. 11-16.
9. Барабась Д.О. Концепція ключових факторів успіху підприємств як методологічна основа дослідження їх конкурентоспроможності // Проблеми науки. – 2005. -№ 11.-С.52-55.
10. Барзенов С.В. Створення та розвиток конкурентних переваг в компанії в сучасних умовах //Держава і регіони. – Запоріжжя. – 2006. - №4. –с. 35-37.
11. Буділовська Л.Т. Аналіз поняття “конкуренція” // Держава та регіони. – Запоріжжя. – 2006.- №4. – с. 421-423.
12. Гаврилюк С. Ф. Стратегія підприємства. - К.: КНЕУ, 2005. - 324с.
13. Гайдук В.А. Розвиток теорії конкурентних переваг // Інвестиції: практика та досвіт. – К. – 2007. - №2. – с. 20-23.
14. Геєць В. В. Характер перехідних процесів до економіки знань // Економіка України. - 2004. - №5. - с. 4-13.
15. Косянчук Т.Ф., Лук’янова В.В., Майорова Н.І., Швид В.В. Економічна діагностика: Навчальний посібник/За заг. ред. Т.Ф. Косянчук – Львів: Новий Світ – 2000, 2007.- 452 с.
16. Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства: сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001, 227с.
17. Оберемчук В. Ф. Стратегія підприємства: Короткий курс лекцій. К: МАУП, 2000. – 128 с.
18. Позняк С.В. Актуальні проблеми економіки//Конкурентні переваги і конкурентоспроможність. - К. - 2002. - №1 – с. 50-54.
19. Портер М.Е. Международная конкуренция. – М: Международные отношения, 1993. – 896 с.
20. Портер М.Е. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / А. Олійник ( пер. з англ.). – К.: Основи, 1998. – 390 с.
21. Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник – К.: Скарби, 2003. – 238с.
22. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. Навчальний посібник – К.: Знання, 2004. – 654с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.