13 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Потенціал відтворення підприємства та його значення в сучасних умовах№ роботи: 1556
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 46
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП…........................ .............................. .............................. .............................. ............3
РОЗДІЛ 1. ПОТЕНЦІАЛ ВІДТВОРЕННЯ, ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ.................... .............................. .............................. .............................. .......5
1.1. Поняття потенціалу відтворення................... .............................. .............................. ..5
1.2. Методичні та організаційно-економічні засади формування потенціалу...............8
РО ЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ВІДТВОРЕННЯ ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”............ .............................. .............................. ...............14
2.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз його основних техніко-економічних показників.................... .............................. .............................. ....................14
2.2. Аналіз стану та напрямків формування потенціалу відтворення підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..........18
2.2.1. Аналіз виробничого потенціалу підприємства.................. .............................. .....18
2.2.2. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства.................. .............................. ........22
2.2.3. Аналіз результативності використання фінансової складової потенціалу підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..........30
2.2.4. Аналіз маркетингового потенціалу підприємства.................. .............................. 34
2.3. Оцінка ефективності використання потенціалу відтворення підприємства.........35
РОЗДІ Л 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ВІДТВОРЕННЯ ПАТ „УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”............ .............................. .............................. ........................39
3. 1. Розробка виробничої стратегії..................... .............................. .............................. ..40
3.2. Розробка стратегії фінансування.................. .............................. .............................. .40
ВИСНОВКИ................. .............................. .............................. .............................. ............42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ....................44
ДОДАТК И............................. .............................. .............................. .............................. ...46
   
Список літератури

1. Аткина Н.А. Стратегическое планирование использования рыночного потенциала.// Менеджмент в Росии и за рубежем. – 2003.- №2
2. Баранчеев В., Стрижов С. Анализ и оценка маркетингового потенциала предприятий// Маркетинг 1996, №5 с. 33-41
3. Банчева А. Оценка рыночного потенциала организации // Маркетинг №3(94), 2011 с.90-103
4. Багиев Г.Л., Богданова Е.Л. Сегментация рынка и диагностика конкурентной среды в системе маркетинга. – СПб: Экономика, 2000.
5. Виханский О. С. Стратегическое управление / О.С. Виханский. – М.: МГУ, 1995. – 295 с.
6. Верли Х. П. Маркетинг как стратегический фактор успеха / Х. П. Верли. – ИНФРА, 1992. – 546 с.
7. Виханский О. С. Менеджмент: учебник. / О. С. Виханский., А. И. Наумов. – М.: МГУ, 1995. – 375 с.
8. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: підручник. / А. В. Вовчак.: – К.: КНЕУ, 1998. – 325 с.
9. Василенко В.А. Ситуаційний менеджмент / В.А. Василенко, В.І. Шостка. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 285 с.
10. Голубков Е.П. исследование и анализ рыночных ситуаций// Маркетинг в Росии и за рубежем. – 2000 - № 6
11. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством / В.Г. Герасимчук. – Київ: КНЕУ, 2000. – 360 с.
12. Грюниг Р. Е. Методы и средства стратегического планирования на фирме / Р. Е. Грюниг. – М.: Правда, 1993. – 270 с.
13. Головко Т.В. Стратегічний аналіз / Т.В. Головко, С.В. Сагова. – Київ: КНЕУ, 2009. – 198 с.
14. Йеннер Т. Создание и реализация потенциала успеха как ключевая задача стратегического менеджмента. // Проблемы теории и практики управления . – 1991 - №2
15. Красноутська Н.С. Поетенціал підприємства: формуванян та оцінка: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.
16. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. — 209с.
17. Онищенко В.П., Сенченко ВІ. Методика определения рыночного потенциала предприятия // Внешняя торговля: право и экономика №5 (34), 2011 с.88-92
18. Попов Е.В. Рыночный потенциал предприятия. – М.: Экономика, 2002. – 559с
19. Протопопова В. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / - К.: ЦУЛ, 2009. - 219 с.
20. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. — К.: Алерта, 2003. — 486с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.