24 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сутність, склад та особливості формування витрат підприємства№ роботи: 1555
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 49
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..................3
1 Теоретичні аспекти формування та складу витрат підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ............5
1.1 Економічний зміст, поняття та класифікація витрат підприємства.................. .......5
1.2 Класифікація витрат підприємства.................. .............................. .............................. 7
1.3 Система управління витратами та її елементи...................... .............................. .....14
2 Аналіз управління витратами на ПАТ „Хмельницькзалізобетон”....... .....................20
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства.................. .....................20
2.2 Аналіз витрат підприємства ПАТ „Хмельницькзалізобетон”....... .........................26
2 .3 Операційний аналіз діяльності ПАТ „Хмельницькзалізобетон”....... .....................31
3 Шляхи вдосконалення управління витратами на ПАТ „Хмельницькзалізобетон”.36
3. 1 Вдосконалення механізму управління витратами ПАТ „Хмельницькзалізобетон”....... .............................. .............................. .............................. 36
3.2 Бюджетування накладних витрат ПАТ „Хмельницькзалізобетон”....... .................40
Висновки. .............................. .............................. .............................. .............................. ....44
Список використаних джерел........................ .............................. .............................. .......46
ДОДАТКИ............ .............................. .............................. .............................. ....................49

Пере хід до ринкових відносин призвів до радикального переосмислення змісту, методів та інструментарію управління витратами. Сьогодні все більшого поширення набув новий підхід вітчизняних підприємств до управління витратами, тобто спостерігається об’єктивна інтеграція окремих методів управління (планування, обліку, калькулювання, аналізу та контролю витрат) в єдину систему управління витратами.
Для практичної оцінки та аналізу методів управління витратами та прибутком було проаналізовано діяльність ПАТ «Хмельницькзалізобетон», а саме:
- досліджено теоретико-методологічні засади системи управління витратами;
- проаналізовано діяльність ВАТ «Хмельницькзалізобетон» за 2009-2011 роки;
- надано пропозиції щодо вдосконалення витратами підприємства.
Даний аналіз діяльності ВАТ «Хмельницькзалізобетон» проведений у розділі 2 роботи. Так, було визначено основні техніко-економічні показники діяльності ПАТ «Хмельницькзалізобетон». Велика увага була приділена аналізу фінансового стану підприємства, так ми відмітили проблему зниження доходу від реалізації у 2011 році в порівнянні зі стрімким зростанням у 2009-2010 роках, причиною чого стало загальне зниженням активності підприємств в період кризових явищ в економіці країни.
Одночасно спостерігалося і зниженням витрат діяльності ПАТ «Хмельницькзалізобетон», але висока частка постійних витрат спричинила падіння рівня прибутку як від операційної діяльності, так і від звичайної діяльності до оподаткування. Відповідно чистий прибуток підприємства скоротився з 10116 тис. грн у 2010 році до 1783 тис. грн. у 2011 році.
Рівень витратомісткості ПАТ «Хмельницькзалізобетон» зріс з 0,85 грн/грн до 0,95 грн/грн; рівень операційних витрат на 1 грн чистого доходу – з 879,03 грн у 2097 до 956,43 грн у 2011 році; операційний аналіз діяльності показав зниження рівня маржинального прибутку, і відповідно, коефіцієнту маржинального прибутку, при цьому знизився запас фінансової міцності та зросла сила впливу операційного важеля, що підтвердило зростання рівня підприємницького ризику.
Звичайно причиною погіршення загального становища на підприємстві є кризові явища в економіці країни загалом, і області зокрема. Проте підприємству слід звернути увагу на собівартість продукції і для її зниження слід виробити механізми управління витратами:
1) виділити найбільш вагомі статті собівартості і дослідити можливості їх зниження;
2) провести розподіл витрат на постійну і змінну складову і розрахувати точку беззбитковості по кожному виробу;
3) проаналізувати прибутковість окремих видів продукції на основі внеску на покриття, вивчити необхідність і можливість зміни номенклатури продукції, що випускається.
Запропоновані вище заходи будуть доцільними не лише на аналізованому підприємстві. Їх впровадження в практичне використання допоможе управлінцям поліпшити систему координації та регулювання у повсякденній діяльності на будь-якому підприємстві, яке займається виробництвом та реалізацією продукції.
Як показує досвід передових вітчизняних підприємств, товаровиробник повинен прагнути до скорочення витрат виробництва постійно, а не лише тоді, коли потрапляє у складне фінансово-економічне становище. Адже низька індивідуальна собівартість забезпечуватиме підприємству додатковий прибуток, розміри якого будуть тим більшими, чим меншою буде індивідуальна собівартість продукції порівняно із суспільною. Ринок, віддаючи більше грошей покупців виробникам, які ефективніше господарюють, ніби виносить їм матеріальну подяку від суспільства за низький рівень витрат операційної діяльності.
   
Список літератури

1 Податковий кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112
2 Артеменко В.Б., Списак В.Т. Методи оцінки та розподілу непрямих витрат у системі управління підприємством: традиційний та функціональний підходи / В.Б. Артеменко, В.Т. Списак //Вісник Національного університету “Львівська політехніка” – 2007. – №2 (577). – С. 8 – 14.
3 Андрущенко. Н. С. Суть і значення витрат: історичний аспект / H. С. Андрущенко //Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 5. – С. 3 – 7.
4 Амоша О.Проблеми удосконалення управління промислових виробництвом / О.Амоша // Схід. – 2011. – №6. – С. 12-15.
5 Власюк Г. Аналіз та оцінка існуючих систем управління витратами / Г. Власюк // Економіка та підприємництво. Держава та регіони: Гуманітарний університет. – 2006. – №6. – С. 76 – 79.
6 Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С.Ф.Покропивого. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.
7 Іванюта П.В., Лугівська О.П. Управління ресурсами і витратами: Навч. посіб. / За ред. д.е.н., проф. Іванюти С.М. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 320с.
8 Кальєніна Н. Методи управління витратами, їх переваги та недоліки / Н. Кальєніна // Економіка та підприємництво. Держава та регіони: Гуманітарний університет. – 2007. – №5. – С. 32 – 36.
9 Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С. Аналіз використання сучасних методів управління витратами виробництва / Г.В Козаченко, Ю.С. Погорелов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 14 – 18
10 Кміть В.М.Організація управління накладними витратами на промислових підприємствах в сучасних умовах / В.М. Кміть // Фінанси України. – 2001. – №9. – С.71-79.
11 Крушельницька О.В. Управління витрами: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / О.В. Крушельницька. – Житомир: ЖДТУ. – 2005. – 196 с.
12 Назарчук Т.В. Управління витратами промислових підприємств на сучасному етапі: актуальні проблеми та перспективи удосконалення / Т.В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 80 – 83.
13 Орлов О.О Нетрадиционный метод распределения накладных затрат / О.Орлов, Е.Рясных, Е.Рудніченко // Економіст. – 2005. – №7. – С. 69-73.
14 Орлов О.О. Все традиционные методы распределения накладных
затрат не только бесполезны, но и вредны / О.О.Орлов// Економіст. – 2007. – №1. – С. 56-61.
15 Орлов О.О. Управління накладними затратами в системі формування фінансових результатів промислових підприємств: монографія / О.О.Орлов, Є.Г.Рясних, Є.М. Рудніченко; за ред.О.О.Орлова. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 223с.
16 П(С)БО 16 “Витрати” // Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. – К.: Компас, 2004. – С.148-160.
17 Пухальська Г.В., Скалюк Р.В. Створення ефективного механізму управління витратами, як ключова позиція в системі конкурентоспроможного зростання вітчизняних підприємств / Г.В. Пухальська, Р.В. Скалюк //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.2. – С. 134 – 137.
18 Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту / Є.Г.Рясних. – К.: Скарби, 2003. – 238с.
19 Рясних Є.Г. Бюджетування як засіб об’єктивізації умовно-постійних витрат / Є.Г.Рясних, Є.М.Рудніченко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет». – Х.: НТУ «ХПІ», 2003. - №23. – С. 63 – 66
20 Рясних Є.Г. Необхідність та проблеми впровадженя бюджектування накладних витрат на сучасних підприємствах / Є.Г.Рясних, Є.М.Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. - №5. – Ч.2. – Т.1 – С.29 – 31
21 Сержант О.Ю. Традиційні та нові підходи до розподілу непрямих витрат підприємства/ О.Ю.Сержант, В.В.Лук’янова // Збірник наукових праць студентів інституту економіки та управління за 2009-2010 н.р. – Том 1. – С. 107 – 110.
22 Скригун, Н. Економічна сутність категорії витрат виробництва / Н. Скригун// Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №4. – С. 11-16
23 Тринька Л.Виробництво без витрат: реалії вітчизняного обліку або яку собівартість ми визначаємо / Л.Тринька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №11. – С.32 – 37
24 Череп А. Організація управління адміністративними витратами на підприємствах / А. Череп // Економіка та держава. – 2006. – №5. – С. 50 – 52.
25 Швець Л.П. Аналіз беззбитковості та поведінки витрат підприємства / Л.П.Швець, О.І.Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 72 – 75.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.