22 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Резерви підвищення ефективності використання персоналу підприємства№ роботи: 1554
розділ: Економіка праці
тип: Курсова робота
об'єм: 46
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...............3
1 Завдання і шляхи використання персоналу у ринковій економіці..................... .........5
1.1 Персонал підприємства: джерела і форми поповнення, методи раціонального використання.................. .............................. .............................. .............................. ............5
1.2 Методологічні підходи до регулювання чисельності персоналу..................... .......13
1.2.1 Регулювання рівня продуктивності праці, фондовіддачі через коефіцієнт змінності..................... .............................. .............................. .............................. ..............13
1.2.2 Оцінка співвідношення живої і суспільної праці......................... .........................17
2 Аналіз ефективності використання продуктивності праці на підприємстві.............21
2 .1 Загальна характеристика ПАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС».......................... .............................. .............................. .............................. ...............21
2.2 Аналіз зміни використання чисельності працюючих..................... .........................28
2 .3 Аналіз раціональності використання робочого часу.......................... .....................30
2.4 Аналіз продуктивності праці, результативності праці......................... ...................35
3 Виявлення резервів раціонального використання працюючих на підприємстві…................. .............................. .............................. .............................. ........37
3.1 Алгоритм розрахунку регулювання рівня продуктивності праці......................... ..37
3.2 Оцінка резервів по запропонованій методиці...................... .............................. .......39
ВИСНОВКИ….......... .............................. .............................. .............................. ...............42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ....................44
ДОДАТК И............................. .............................. .............................. .............................. ...46
   
Список літератури

1. Буряк П. Ю., Карпінський Б. А., Григор’єва М. І. Економіка праці й соціально-економічні відносини / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, М. І. Григор’єва. – Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 440с.
2. Синк Д. С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение: Пер. с англ. / Д. С. Синк - М.: Прогресс, 1989. - 528 с.
3. Сологуб О. Оцінка сукупної продуктивності підприємства на основі факторного аналізу // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2008. - №4. - с.54 - 57.
4. Семенов Г. А. Организация труда в период перехода к рынку : Монография. - Запорожье: ЗГИА, 2000. - 195 с.
5. Осовська Г. В. Управління трудовими ресурсами : навч. посібник / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 224 с.
6. Данюк В. М. Менеджмент персоналу : навч. посібник / В. М. Данюк, В.М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2004. – 398 с.
7. Музиченко С. А. Продуктивність праці, соціально-економічна сутність категорії // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №6. - С. 24- 28.
8. Махсма М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / М. Б. Махсма.– 2-е вид.– К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003.– 188 с.
9. Гончаров В.М. Концептуальні проблеми ефективності праці в Україні // Вісник економічної науки України. - 2007. - № 2. - С. 33-37.
10. Качан Є. П. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Є. П. Качан та ін. – К. : Знання, 2008. – 407 с.
11. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альбер, Ф. Хедоури ; пер. с англ. – М. : Дело, 1992. – 702 с.
12. Дарченко Н. Д. Економіка праці та соціально-трудові відносини: збірник завдань і вправ. Навчальний посібник / Н. Д. Дарченко, В. С. Рижиков, О. Л. Єськов, О. М. Мікрюков. – К. : ЦУЛ. – 2007. – 252 с.
13. Кривошей В. В. Аналіз резервів скорочення витрат робочого часу та їх вплив на продуктивність праці робітників підприємств харчування// Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць. - Харк. держ. акад. техн. і орг. харчування. – Харків. – 2002. – (ISBN 65830138:641.5) С. 245-252.
14. Матюха М. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник для дистанційного навчання / М. М. Матюха. – К. : Університет «Україна», 2007. – 306 с.
15. Абрамов В. М. Нормування праці : підручник / В. М. Абрамов, В. М. Данюк, А. М. Гриненко та ін. – К. : ВІПОЛ, 1995. – 208 с.
16. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посібник / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. – К. : Знання-Прес, 2002. – 313 с.
17. Гриненко А. М. Соціальна політика : навч. посібник / А. М. Гриненко – К. : КНЕУ, 2004. – 309 с.
18. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2007. – 559 с.
19. Дієсперов В. Продуктивність праці - критерій стану і спроможності господарства // Україна: аспекти праці. - 2006. - №3. - С.41-45.
20. Бабицький А. Моделі економічного зростання і проблема підвищення суспільної продуктивності праці // Вісник економічної науки України. - 2008. - № 1. - С. 22-28.
21. Егоршин А. П. Управление персоналом / А. П. Егоршин. – 2 изд. – Н. Новгород: НИМБ, 1999. – 624 с.
22. Ведерніков М. Д. Нормування праці : навч. посібник / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. – Львів : «Новий світ-2000», 2011. – 372 с.
23. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник / Г. Т. Завіновська. — К.: КНЕУ, 2003. — 300 с.
24. Дядик Т. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини / Т. В. Дядик. – Полтава : ФОП Говоров С.В., 2008. – 344 c.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.