16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління інвестиціями на підприємстві№ роботи: 1553
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Дипломна робота
об'єм: 113
винагорода автору: 370 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ.................. .............................. .............................. ...........................6
1.1. Поняття, сутність та класифікація інвестицій.................... .............................. .6
1.2. Особливості управління інвестиційною діяльністю на підприємстві...........18
1.3 . Нормативно-правове забезпечення інвестиційної діяльності в Україні.......30
Висновки до розділу 1............................. .............................. .............................. ......36
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПП „ШЕРИФ”....................... .............................. .............................. .............................. ..39
2.1. Загальна характеристика ПП „Шериф”....................... .............................. .......39
2.2. Аналіз фінансового стану ПП „Шериф”....................... .............................. .....47
2.3. Оцінка ефективності інвестиційних проектів...................... ............................57
Висновки до розділу 2............................. .............................. .............................. ......73
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА „ШЕРИФ”....................... .............................. ...75
3.1. Удосконалення управління ризиків інвестиційної діяльності.................... ...75
3.2. Формування інвестиційної стратегії підприємства „Шериф”....................... .80
3.3. Шляхи збільшення інвестиційних ресурсів ПП „Шериф”....................... ......89
Висновки до розділу 3............................. .............................. .............................. ......98
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ...................... .............................. .............................. .......101
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .........105
ДОДАТКИ......... .............................. .............................. .............................. .............113

Реферат

Постановка проблеми. Аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду управління інвестиціями дозволяє зробити висновок про те, що багато аспектів інвестиційної діяльності і оцінки її ефективності досить повно відображені в роботах вітчизняних і зарубіжних учених. Її гносеологічними джерелами є положення економічної теорії, що розглядають взаємозв"язки ресурсних і результативних параметрів економічного розвитку: теорії накопичення, теорії відтворення, теорії економічної динаміки, теорії економічного зростання.
Стан вивченості проблеми. Найбільш повно питання управління інвестиційним процесом розкриті в роботах зарубіжних та вітчизняних авторів Бланка І., Беляєва І., Е.Домара, Долгова З., Железова В., Ільіна М., Воропаєва В., Дж.М.Кейнса, Коссова В., Кондратьєва Н., Лапуста М., В.Леонтьева, Лівшица В., А.Маршалла, Смирнова А., П.Солоу, Тєлєгіна Е., Шеремета В., Фамінського І., Р.Харрода, Чибрікова Р., Й.Шумпетера, Щербапіна Ю. і ін. У більшості робіт основний акцент при розгляді інвестиційної діяльності робиться на специфіку їх протікання на макрорівні. Тим часом вирішення проблем мікрорівня, пов"язаних безпосередньо з інвестиційною діяльністю на підприємствах, залишаються малодослідженими.
Недостатня теоретична опрацьованість цих проблем не дозволяє підприємствам ефективно вирішувати цілий ряд управлінських завдань. Тому проблеми зростання ефективності управління інвестиційною діяльністю необхідно розглядати і вирішувати в тісному взаємозв"язку між макро- і мікрорівнями, що вимагає створення ефективних механізмів управління інвестиційною діяльністю на підприємствах.
Метою статті є узагальнення теоретичних аспектів управління інвестиціями на підприємстві, вивчення передового досвіду управління інвестиційною діяльністю на вітчизняних підприємствах.
Виклад основного матеріалу. Поняття інвестицій є надзвичайно широким і його зміст має свої особливості в різних розділах економічної науки та галузях практичної діяльності.
Потрібно зауважити, що в економіці, як і в будь-якій науці задача визначення, як логічної операції над поняттями, полягає в розкритті змісту цих понять шляхом указівки на основні, істотні ознаки досліджуваного предмета, які відрізняють його від інших суспільних явищ і виокремлюють з числа правових. Щоб правильно вибрати спосіб визначення змісту поняття, - насамперед, необхідно вирішити питання: наскільки точним повинен бути його зміст, який обсяг деталізації передбачається йому надати. Адже, - відповідно до закону логіки про зворотне співвідношення обсягу й змісту поняття, чим більше ознак у змісті, тим менше предметів входить в його обсяг, і навпаки. Звідси, - висновок: чим точніше й детальніше повинне бути поняття, тим більше інформації про його ознаки має бути вкладено у визначення, і навпаки, - чим абстрактніше потрібно сформулювати дефінітивні норму, тим менше повинно бути в ній відомостей про предмет, об’єкт.
Хобта В.М. наводить таке визначення інвестицій: «Інвестиції – це довгострокове вкладення коштів в активи підприємства з метою розширення діяльності, збільшення прибутку, підвищення конкурентоспроможності і ринкової стабільності підприємства» [3].
Згідно Закону України «Про інвестиційну діяльність», інвестиціями вважаються всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об"єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. Такими цінностями можуть бути: кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності); майнові права інтелектуальної власності; сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих («ноу-хау»); права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права; інші цінності. Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів здійснюються у формі капітальних вкладень [1].
Управління інвестиціями - це система розробки і реалізації управлінських рішень на основі оцінки стану і прогнозування розвитку інвестиційного ринку з метою забезпечення найбільш ефективних напрямків реалізації інвестиційної стратегії підприємства на окремих етапах його розвитку.
Основні завдання управління інвестиціями підприємств полягають у:
1) забезпеченні високих темпів розвитку операційної діяльності;
2) оптимізації дохідності і ризику окремих реальних і фінансових інвестицій;
3) забезпеченні оптимальної ліквідності інвестицій;
4) забезпеченні формування достатнього обсягу інвестиційних ресурсів;
5) пошуку основних напрямів прискорення реалізації інвестиційної програми;
6) забезпеченні фінансової рівноваги підприємства у процесі здійснення інвестиційної діяльності.
В результаті аналізу інвестиційної діяльності було досліджено основні показники ефективності використання основних засобів.
Фондоозброєність на підприємстві більш менш є стабільною. Певне зменшення даного показника у 2011 році зумовлене зменшенням чисельності працівників, тому його не можна вважати позитивним. Теж саме відбувається і з фондовіддачею з 2009 року (5,3 грн.) по 2011 рік (2,0 грн.) фондовіддача зменшилась майже в 2,5 рази. Якщо у 2009 році основні засоби підприємства ще були рентабельними, то у 2010 році вони вже є збитковими, причому дана тенденція продовжується і у 2011 році. Темпи росту збитковості основних засобів у 2011 році по відношенню до 2010 року становили 33,5%. Отже, можна зробити висновок, що підприємство неефективно використовує основні засоби.
В роботі була проведена оцінка інвестиційних проектів підприємства.
Оцінивши економічну ефективність інвестиційних проектів, слід відмітити:
- найкращим за чистим приведеним доходом є проект оновлення устаткування, тому що саме за цим проектом величина ЧПД є найбільшою;
- за індексом прибутковості найкращим є проект покращення конструкції та технології виробництва;
- за внутрішньою нормою прибутковості найкращим є проект оновлення устаткування, а за періодом окупності проект покращення конструкції та технології виробництва.
Найважливішим критерієм відбору проектів є чистий приведений дохід. Отже перевагу віддаємо проекту, грошовий потік котрого має найбільший чистий приведений дохід, – проекту оновлення устаткування.
Для вдосконалення управління інвестиційною діяльністю ми запропонували впровадити систему управління ризиками інвестиційної діяльності та розробили стратегію інвестиційної діяльності.
Практичне використання запропонованих методичних рекомендацій з оцінювання ризиків підприємств, пов"язаних із здійсненням реальних інвестицій, сприятиме своєчасності та адекватності обрання оптимальних варіантів уникнення, зниження або ліквідації ризиків інвестиційної діяльності.
Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності повинне виходити насамперед із системи цілей загальної стратегії економічного розвитку. Ця мета може бути сформована у вигляді забезпечення приросту капіталу; росту рівня прибутковості інвестицій і суми доходу від інвестиційної діяльності; зміни пропорцій у формах реального і фінансового інвестування; зміна технологічної і відтворювальної структури капітальних вкладень; зміни галузевої і регіональної спрямованості інвестиційних програм і т.п. Для ПП „Шериф” вибір стратегій виживання або стабілізації є об’єктивним і вимушеним процесом, бо відбувається катастрофічний занепад економічної діяльності, а також настання нестабільності у показниках фактичної реалізації продукції та отримуваного прибутку.
Висновки. Отже, в даній роботі розглянуто проблему управління інвестиціями на підприємствах України. В статті узагальнено основні підходи визначення інвестицій та інвестиційної діяльності, звернено увагу на нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності. Визначено мету, завдання, основні форми інвестиційної діяльності.
Здійснено оцінку ефективності інвестиційних проектів підприємства. В результаті чого встановлено, що найкращим проектом є оновлення устаткування.
Серед заходів вдосконалення управління інвестиційною діяльністю запропоновано впровадити систему управління ризиками інвестиційної діяльності та розроблено стратегію інвестиційної діяльності.
   
Список літератури

30. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч.посіб. За ред. В.О. Василенко. – К.:ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440с.
31. Власова А.М., Краснокутська М.В. Інноваційний менеджмент: Навч.посібник. - К.:КНЕУ,1997.-92с.
32. Гріцаєнко І.А. Економічний прогнатизм як домінанта інвестиційної політики України в інтеграційних процесах [Текст] / І.А. Гріцаєнко // Економіка та управління народним господарством. - 2011. - №2 - С. 4-13.
33. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособ. - К.: МАУП, 2000.-148с.
34. Гунин В.Н. й др. Управление инновациями: модульная программа для менеджеров. - М.,1999.
35. Гусева К. Ранжирование субъектов Украины по степени благоприятности инвестиционного климата // Вопросы экономики. - 2009. - № 6. С. 18-22
36. Гуцал І., Фастовець М. Регулювання ризиковості кредитування малого бізнесу: мікроекономічний аспект// Світ фінансів. – 2009. - № 2(7).- С.114-120.
37. Даниленко А.А. Ефективність прямих іноземних інвестицій у промисловість України // Фінанси України. – 2004. - №6 – с.115-121.
38. Денисенко М. Проблеми удосконалення організаційно-економічного механізму інвестування // Економіст. – 2008. - №10 – с.46-51.


39. Донцов С.С. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия посредством анализа надежности его ценных бумаг// Финансовый менеджмент. - 2010. - № 3. С. 17-19.
40. Ермошенко Н.Н. Экономика: НТП, инвестиционная политика, управления. - К.: Наук.думка, 1990.
41. Жук М.В. Важелі активізації інвестиційного чинника економічного зростання // Фінанси України. – 2007. - №8 – с.123-129.
42. Зав’ялова О.В. Державне регулювання прямих іноземних інвестицій // Фінанси України. – 1997. - №4 – с.72-81.
43. Захарін С.В. Державне регулювання іноземного інвестування // Фінанси України. – 2002. - №1 – с.92-101.
44. Згривець Л.Ф. Регулювання діяльності іноземних інвесторів // Фінанси України. – 2002. - №12 – с.90-94.
45. Ізард У. Методы регионального анализа: Введение в науку о регионах. – М.: Прогресс, 1966 – 659 с.
46. Инновационный менеджмент: Учебник/ Под ред. С.Д. Ильенковой. - М.: "Банки и биржи","ЮНИТИ",1997.-327с.

47. Инновационный менеджмент: Справочное пособие/ Под ред. П.Н. Завлина и др. - СПб.: Наука,1997.-559с.
48. Инновационный менеджмент.: Метод. пособие, Ч.1. - К.: Издание концерна "РАМО",, 1991.-112с.
49. Инновационный менеджмент: Метод. пособие, 4.2. - К.: Издание концерна "РАМО",1991. - 134с.
50. Игонина Л.Л. Инвестиции. Учебное пособие. По ред. д.э.н., проф. В.А.Слепова. Москва. Экономистъ. 2005. 478с.
51. Карабун В.П. Проблемы выбора заемных инвестиционных ресурсов предприятий в современных условиях. Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. Выпуск 75. 2004
52. Каноков А. К развитию залогового кредитования// Российский экономический журнал. - 1996.-№5-6.-С. 52-55.
53. Кльоба В.Л., Кльоба Р.Л. Принципи та методи управління банківською діяльністю//Науковий Вісник НЛТУ України. – 2009. – 19.10.- С.192-199.
54. Колосов А. Инвестиционная привлекательность и экономическая характеристика регионов Украины // Бизнес-информ. – 1997. - №4. – с.37-39.
55. Крилова В.В. Регіональні інтереси іноземних інвесторів // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – 1998. - №3. – с.36-43.
56. Кузьмін О.Є., Князь С.В. Регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Фінанси України. – 2002. - №3. – с.97-107.
57. Кульчицький М. Організація і фінансове забезпечення інвестування виробничої сфери у регіоні // Регіональна економіка. – 1998. - №1. – с.122-125.
58. Леркасов В.Е. Международные инвестиции. - М.: «Дело», 2011. С. 287.
59. Лепак Р.І. Сучасні інструменти активізації інвестиційного кредитування/ Науковий вісник: зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУУ. – 2009. – вип.16.3. – С. 262-270.
60. Майборода В. Роль банківського сектору Німеччини в сприянні розвитку малих і середніх підприємств// Вісник НБУ.-2003.-№4.-С.54-57.
61. Мерзляк А. Іноземні інвестиції та їх роль у розвитку економіки регіону // Зб. наук. пр. Укр. Академії державного управління при Президентові України. / за ред. В.І.Лугового, В.М.Князева. – К., 2001. – с.70-77, Вип.2.
62. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И.С. Королева. - М.: Экономист, 2010. С. 276.
63. Найденова М., Григорьева Л. Экономическая диагностика и региональная инвестиционная политика // Бизнес-информ. – 1997. - №24. – с.80-83.
64. Недашківський М.М., Данілов О.Д. Інвестиційні процеси в Україні:Навч. посібник. – Ірпінь, 2001. – 178с.
65. О. Філіповський, О. Філіповська. Пайові інвестиційні фонди: досвід Росії / Регіональна економіка. - 2005 р. - №3 - с. 2-7
66. Олексенко М.В.. Реалізація інвестиційного потенціалу України в сучасних умовах//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2009. – 2 (6).- С.26-30.
67. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. – К.: Изд-во «Либра», 1996. – 344 с.
68. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Вид-во „Лібра”, 1998. – 392 с.
69. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом: Монографія. – К.: Лібра, 2002. – 472 с.
70. Петрович Й.М. Економіка підприємства: Підручник/ за загальною редакцією Й.М. Петровича/ Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Кулішов В.В та ін.– Львів: «Магнолія плюс», видавець В.П. Піча. – 2004. – 680 с.
71. Пилип’як О.В. Деякі економічні аспекти структурних зрушень інвестицій в основний капітал // Фінанси України. – 2002. - №11. – с.90-94.
72. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник/ Сергій Федорович Покропивний.–Вид. 2-ге, перероб. та доп.–К.: КНЕУ.–2001.-528 с.
73. Р. Сіржук. Ринок кредитних спілок: тенденції розвитку. – 2011 р. - №19. – с.17.
74. Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учеб. пособие. — К.: Абсолют-В, Эльга, 1999.
75. Сапир Ж. Экономика информации: новая парадигма и ее границы // Вопросы экономики. - 2010. - № 10. С. 22-23.
76. С. Румянцев. Розвиток ринку спільного інвестування / Цінні папери України.- 2011 р.- №19 – с. 16.
77. Степанова В.О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на економіку України// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу – 2009. – 2 (6).- С.108-113.
78. Стойка В.М. Совершенствование законодательства об инвестиционной деятельности // Тези виступів учасників Круглого столу. “Проблеми вдосконалення господарського законодавства України“.- К.: АПрН України, ІЕПД НАН України.- 2008.- С. 131-134.
79. Таранов О. Інвестиційна привабливість областей України // Економіст. – 1998. - №1. – с.50-52.
80. Ткаченко К.Л. Формування державної інвестиційної політики // Фінанси України. – 2008. - №1. – с.86-91.
81. Федоренко В., Гаврилова Т. Економічне становище підприємств та інвестиційні процеси // Економіка України. — № 5. — 2003. — С. 28-33
82. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – К.: МАУП, 2001. – 280 с.
83. Федоренко В.Г.Іноземне інвестування економіки України: Навч. посібник. -К.: МАУП, 2011. -270, с.
84. Федоренко В.Г Ефективність інвестування економіки [Текст] / В.Г. Федоренко В.Г // Інвестиції: практика та досвід. - 2008. - №2 - С. 7-10.
85. Фіщенко О.М. Планування інвестиційної програми розвитку промислового підприємства // Фінанси України. – 2002. - №5. – с.20-30.
86. Хобта В.М. Управління інвестиціями: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Донецький національний технічний ун-т. — Донецьк : ДонНТУ, 2005. С. 394.
87. Худолій Л.М. Перспектива залучення інвестицій в регіони // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №1. – с.26-28.
88. Чистякова Н.М. Державне регулювання інвестиційного процесу в Україні // Фінанси України. – 2007. - №3. – с.116-120.
89. Шаповал В. М. Економіка підприємства : Навчальний посібник/ В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; За наук. і заг. ред. В. А. Ткаченка. Навч. посіб. — 2-ге видання. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 488 с.
90. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер с англ. — М.: ИНФРА-М, 1999.
91. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник./Шелудько Віктор Миколайович. – К.: Знання, 2006. – 439 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.