20 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування ефективного мотиваційного середовища№ роботи: 1552
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Дипломна робота
об'єм: 111
винагорода автору: 350 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА.................. .............................. ..........................6
1 .1 Поняття та сутність мотивації праці......................... .............................. ............6
1.2 Етапи розвитку систем мотивації та основні мотиваційні моделі..................11
1. 3 Методи матеріальної та нематеріальної мотивації трудової діяльності персоналу підприємства.................. .............................. .............................. ..............20
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЙНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ НА ТДВ „ХМЕЛЬНИЦЬКЗАЛІЗОБЕТОН”....... .............................. .............................4 3
2.1 Організаційно-економічна характеристика ТДВ „Хмельницькзалізобетон”....... .............................. .............................. ......................43
2.2 Аналіз кадрової політики ТДВ „Хмельницькзалізобетон”....... .....................60
2.3 Оцінка мотиваційного механізму ТДВ „Хмельницькзалізобетон”....... .........68
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МОТИВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ТДВ „ХМЕЛЬНИЦЬКЗАЛІЗОБЕТОН”....... .............................. .79
3.1 Впровадження стратегії управління мотивацією персоналу ТДВ „Хмельницькзалізобетон”....... .............................. .............................. ......................79
3.2 Впровадження бальної методики оцінки персоналу..................... ..................83
3.3 Застосування сучасних тарифних систем оплати праці персоналу підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..91
ВИСНОВКИ................ .............................. .............................. .............................. ...100
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .........105
ДОДАТКИ......... .............................. .............................. .............................. .............111
   
Список літератури

1. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 № 322-VIII
2. Закон України „Про оплату праці” Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 17, ст.121
3. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навчальний посібник. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 304 с.
4. Бирман Л.А. Управленческие решения: Учебное пособие. – М.: Дело, 2004. – 208 с.
5. Виноградський М.Д. Менеджмент організацій К.: КНТЕУ. 1998. -305с.
6. Вилюнас В.К. Психологические механизмы биологической мотивации. - М., 1986. – 312 с.
7. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: "Магнолія плюс", 2004. – 352 с.
8. Довгань Л.Є. Праця керівника або Практичний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: "ЕксОб", 2002. – 384 с.
9. Дреслер Гари. Управление персоналом.- М.: Бином 1997. Довідник кваліфікаційних характеристик професійй працівників.-Краматорськ: Центр продуктивності, 1998.-Вип.1-Розд.1-2.
10. Єгоршин А.П. Управление персоналом. - Нижний Новгород: НИМБ, 1999. - 389 с.
11. Журавлев П. Мировой опыт в управлении персоналом. М.: Прогресс, 1998. – 405 с.
12. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия – М.: Инфа, 2000г. 357с.
13. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с.
14. Качан Є. П., Шушпанов Д. Г. Управління трудовими ресурсами. — К.: Видав. дім «Юридична книга», 2003. — 258 с.
15. Класифікатор професій ДК 003-95 К.: Держстандарт України, 1995.
16. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.
17. Колот A.M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1998. - 341 с.
18. Кулицький С.П. Організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.
19. Колот A.M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу; Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1998.
20. Колот А. М. Мотивація персоналу. — К.: КНЕУ, 2002. - 324 с.
21. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання. — К.: КНЕУ 2003. – 207 с.
22. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник. – Минск: Новое знание, 2002. – 409 с.
23. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
24. Кривошей В. В. Мотивация как инструментарий эффективного управления персоналом на предприятиях питания// Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць. - Харк. держ. акад. техн. і орг. харчування. – Харків. – 2002. – (ISBN 966-7885-19-4) С. 357- 361.
25. Кривошей В. В. Побудова моделі продуктивності праці підприємств харчування Харкова на основі її факторів// Вестник Международного славянского университета. – Серия экономика. - т.5. –Харьков. - №5. – 2002 - С. 44-46.
26. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Навч-метод посіб. — К., 2002. — 182с.
27. Крушельницька О. В. Управління персоналом: навчальний посібник / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К. : Кондор, 2003. – 296 с.
28. Коханов Е.Ф. Отбор персонала и введение в должность. -М.: ГАУ, 1996. - 303 с.
29. Крушельницька Я. В. К Фізіологія і психологія праці: - К.: КНЕУ, 2003. - 367 с.
30. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: ТОВ "УВПК", "ЕксОб", 2000. – 512 с.
31. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.
32. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – 311 с.
33. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / За ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. — К.: КНЕУ, 2004. – 327 с.
34. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
35. Мескон М., Альбер М, Хедоури Ф. Основы менеджмента – М.: Дело, 1992г. 360с.
36. Музиченко С. А. Продуктивність праці, соціально-економічна сутність категорії // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №6. - С. 24- 28.
37. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.
38. Орбан-Лембирк Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с. (Альма-матер)
39. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). – М.: Экономика, 2000. – 207 с.
40. Петюх В.М. Управління персоналом: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 469 с.
41. Руденко П.О., Романенко В.П. Системи технологій конспект лекцій. Чернігів. – 2002. – 155 с.
42. Синк Д. С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение: Пер. с англ. / Д. С. Синк - М.: Прогресс, 1989. - 528 с.
43. Сологуб О. Оцінка сукупної продуктивності підприємства на основі факторного аналізу // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2008. - №4. - с.54 - 57.
44. Семенов Г. А. Организация труда в период перехода к рынку : Монография. - Запорожье: ЗГИА, 2000. - 195 с.
45. Старобинский З.Е. Как управлять персоналом. - 4-е изд., перераб. й доп. -М.: ЗАО «Бизнес-школа»: «Интел-Синтез», 1998. – 308 с.
46. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. (Альма-матер). – с.319-347, 444-445.
47. Сухарський В.С. Менеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2001. – с.190-195 (тема 5).
48. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. -М.:Дело,1996.-336с.
49. Туризм и гостиничное хозяйство / под. ред. Чудновского А.Д. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 400 с.
50. Упраление персоналом в условиях социальной рыночной економики / Науч. ред Р. Марра, Г. Шмидта. – М. : Издательство Моск. ун-та, 1997. – 325с.
51. Управление персоналом организации: Учебник/ Под ред. А.Я. Кибанова. -М.:ИНФРА-М, 1997. - 402 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.