26 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Удосконалення мотиваційного механізму управління трудовою поведінкою



№ роботи: 1551
розділ: Економіка праці
тип: Курсова робота
об'єм: 57
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..................3
1 Спонукальні мотиви праці в умовах ринку......................... .............................. .............5
1.1 Мотиваційний механізм трудової поведінки (потреби, інтереси, ціннісні орієнтації, матеріальні й моральні стимули, мотиви)....................... .............................. .5
1.2 Матеріальне стимулювання в системі мотивації персоналу..................... ................9
1.3 Особливості впливу соціально-психологічних факторів на мотивацію персоналу..................... .............................. .............................. .............................. .............13
1.4 Методологічні проблеми вивчення трудової мотивації..................... .....................16
2 Аналіз рівня трудової активності та факторів, що її визначають на підприємстві.................. .............................. .............................. .............................. ...........18
2.1 Загальна характеристика підприємства.................. .............................. .....................18
2.2 Аналіз структури та руху кадрів........................ .............................. ..........................24
2.3 Аналіз продуктивності праці......................... .............................. .............................. .27
2.4 Аналіз існуючої системи матеріального стимулювання і рівня матеріальної винагороди працівників................... .............................. .............................. .....................29
2.5 Аналіз умов праці і побуту членів трудового коллективу.................... ...................34
3 Напрямки удосконалення мотиваційного механізму..................... .............................3 9
3.1 Дослідження мотивації трудової поведінки..................... .............................. ...........39
3.2 Формування моделі мотиваційного механізму для досліджуваного трудового коллективу.................... .............................. .............................. .............................. ............42
3.3 Комплекс заходів, спрямованих на оптимізацію соціальних процесів…..............47
Вис новки......................... .............................. .............................. .............................. ..........51
Список використаних джерел........................ .............................. .............................. .......55
Додатки............ .............................. .............................. .............................. .........................57
   
Список літератури

1. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 № 322-VIII
2. Закон України „Про оплату праці” Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 17, ст.121
3. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навчальний посібник. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 304 с.
4. Виноградський М.Д. Менеджмент організацій К.: КНТЕУ. 1998. -305с.
5. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: "Магнолія плюс", 2004. – 352 с.
6. Довгань Л.Є. Праця керівника або Практичний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: "ЕксОб", 2002. – 384 с.
7. Дреслер Гари. Управление персоналом.- М.: Бином 1997. Довідник кваліфікаційних характеристик професійй працівників.-Краматорськ: Центр продуктивності, 1998.-Вип.1-Розд.1-2.
8. Єгоршин А.П. Управление персоналом. - Нижний Новгород: НИМБ, 1999. - 389 с.
9. Журавлев П. Мировой опыт в управлении персоналом. М.: Прогресс, 1998. – 405 с.
10. Качан Є. П., Шушпанов Д. Г. Управління трудовими ресурсами. — К.: Видав. дім «Юридична книга», 2003. — 258 с.
11. Класифікатор професій ДК 003-95 К.: Держстандарт України, 1995.
12. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.
13. Колот A.M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1998. - 341 с.
14. Кулицький С.П. Організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.
15. Колот A.M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу; Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1998.
16. Колот А. М. Мотивація персоналу. — К.: КНЕУ, 2002. - 324 с.
17. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання. — К.: КНЕУ 2003. – 207 с.
18. Кривошей В. В. Побудова моделі продуктивності праці підприємств харчування Харкова на основі її факторів// Вестник Международного славянского университета. – Серия экономика. - т.5. –Харьков. - №5. – 2002 - С. 44-46.
19. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Навч-метод посіб. — К., 2002. — 182с.
20. Крушельницька О. В. Управління персоналом: навчальний посібник / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К. : Кондор, 2003. – 296 с.
21. Крушельницька Я. В. К Фізіологія і психологія праці: - К.: КНЕУ, 2003. - 367 с.
22. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: ТОВ "УВПК", "ЕксОб", 2000. – 512 с.
23. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – 311 с.
24. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / За ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. — К.: КНЕУ, 2004. – 327 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.