18 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Інвестиційна стратегія компанії (на прикладі ТОВ „ДААЛІС”)№ роботи: 1550
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Дипломна робота
об'єм: 100
винагорода автору: 350 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...........3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА.................. .............................. ......5
1.1. Поняття та сутність інвестицій.................... .............................. .............................5
1.2. Нормативно-правове забезпечення інвестиційної діяльності в Україні...........16
1.3. Інвестиційна стратегія та її значення в розвитку підприємства.................. ......22
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ТОВ „ДААЛІС”...................... .............................. .............................. .............................. ......31
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ „ДААЛІС”...................... .......31
2.2. Аналіз фінансового стану та інвестиційної привабливості ТОВ „ДААЛІС”...................... .............................. .............................. .............................. ......36
2.3. Аналіз інвестиційної діяльності ТОВ „ДААЛІС”...................... .........................45
Р ОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ТОВ „ДААЛІС”...................... .............................. .............................. .....................64
3.1. Розробка інвестиційної стратегії на ТОВ „ДААЛІС”...................... ...................64
3.2. Обґрунтування заходів щодо реалізації інвестиційної стратегії ТОВ „ДААЛІС”...................... .............................. .............................. .............................. ......73
ВИСНОВКИ............ .............................. .............................. .............................. .............89
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ................93
ДОДАТКИ... .............................. .............................. .............................. .......................100

АНОТАЦІЯ
На магістерську роботу
на тему:
„Інвестиційна стратегія компанії (на прикладі ТОВ „ДААЛІС”)”.


В магістерській роботі розглядається проблема розробки інвестиційної стратегії на підприємстві на прикладі ТОВ „ДААЛІС”.
У першому розділі проведено огляд літературних джерел та уточнено поняття „інвестиції”, розкрито нормативно-правове забезпечення інвестиційної діяльності в Україні, розглянуто методологічні підходи до розробки інвестиційної стратегії підприємства.
У другому розділі здійснено аналіз управління інвестиційною діяльністю на прикладі ТОВ „ДААЛІС”. Визначено мету та предмет діяльності, проаналізовано основні техніко-економічні показники та проведено аналіз фінансового стану підприємства. Оцінено ефективність інвестиційних проектів.
Третій розділ присвячений розробці та реалізації інвестиційної стратегії ТОВ „ДААЛІС”. Основними напрямами реалізації стратегії є вдосконалення управління ризиками інвестиційної діяльності та збільшення інвестиційних ресурсів підприємства.Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний проект, інвестиційна стратегія.


Реферат

„Ін вестиційна стратегія компанії (на прикладі ТОВ „ДААЛІС”)”

Дипломна робота містить 96 сторінок, 14 таблиць, 30 рисунків, список літератури з 43 найменувань, 6 додатків.
Об’єктом дослідження інвестиційна діяльність підприємства.
Предметом дослідження є коло питань, що стосуються розробки інвестиційної стратегії підприємства.
Мета роботи – дослідження особливостей формування інвестиційної стратегії підприємства.
Для досягнення поставленої в роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:
- дослідити актуальність теми дослідження та її новизну;
- визначити поняття, сутність та класифікація інвестицій;
- розкрити нормативно-правове забезпечення інвестиційної діяльності в Україні;
- розглянути особливості формування інвестиційної стратегії на підприємстві;
- навести загальну характеристику об’єкту дослідження;
- провести аналіз фінансового стану ТОВ „ДААЛІС”;
- здійснити оцінку ефективності інвестиційних проектів;
- розробити інвестиційну стратегію підприємства;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
За результатами дослідження сформульовані наступні результати, які мають практичну цінність:
- уточнено поняття та класифікацію інвестицій, розглянуто методологічні аспекти формування інвестиційної стратегії підприємства;
- проведено аналіз інвестиційної діяльності підприємства;
- розроблено основні напрями інвестиційної стратегії підприємства;

Одержані результати роботи можуть бути використані в практичній діяльності не лише досліджуваного підприємства, але й на інших вітчизняних підприємствах.

Рік виконання дипломної роботи - 2011 – 2012. Рік захисту роботи – 2012
   
Список літератури

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144
2. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991. №1560 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 47, ст.646
3. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та інвестиційні фонди)” від 15.03.2001. №2299-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 21, ст.103
4. Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.1996 № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 19, ст. 80
5. Закон України "Про захист іноземних інвестицій на Україні" від 10.09.1991 № 1540а-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 46, ст.616
6. Закон України "Про стимулювання розвитку регіонів" від 08.09.2005 № 2850-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 51, ст.548
7. Закон України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" від 17.02.2000 № 1457-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 12, ст.97
8. Постановою КМУ від 28 грудня 2001 р.№ 1801 "Про затверджені Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки"
9. Указ президента України від 10.04.2006 р.№ 300/2006 "Про план першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності"
10. Указ Президента України від 07.07.2003 р. №580/2003 "Про додаткові заходи по залученню іноземних інвестицій в економіку України"
11. Указ Президента України від 12.07.2001 р.№ 512/2001 "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні"
12. Указом Президента України від 07.07.98 р. № 748/98 "Про деякі питання іноземного інвестування"
13. Положення про Державне агентство України з інвестицій та інновацій, затверджене постановою КМУ від 16.05.2007 р.№ 749
14. Положення про порядок іноземного інвестування в Україну, затверджене постановою Правління НБУ від 10.08.2005 р.№ 280
15. Положення про порядок і умови торгівлі іноземною валютою, затверджене постановою Правління НБУ від 10.08.2005 р. № 281
16. Абрамов С.И. Инвестирование. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2005. С. 280.
17. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - СПб.: Издательство «Питер», 2006. С. 196.
18. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 2005. С. 135.
19. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 2006. С. 190.
20. Бандурин В.В., Зубов Д.Л. Инвестиционная деятельность в Украине в условиях развития корпоративных форм управления. - М.: Петровский двор, 2007. С. 120.
21. Биргман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов / Пер. с англ. - М.: Банки и Биржи, ЮНИТИ, 2007. С. 340.
22. Бланк Н.А. Инвестиционный менеджмент. - Киев: Ника-Центр, Эльга, 2004. С. 320.
23. Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты: модели и методы оценки инвестиционных проектов. - Калининград: «Янтарный сказ», 2007. С. 85.
24. Бодди Д., Пэйтои Р. Основы менеджмента. - СПб.: Издательство «Питер», 2007. С. 250.
25. Гусева К. Ранжирование субъектов Украины по степени благоприятности инвестиционного климата // Вопросы экономики. - 2006. - № 6. С. 18-22
26. Гуцал І., Фастовець М. Регулювання ризиковості кредитування малого бізнесу: мікроекономічний аспект// Світ фінансів. – 2006. - № 2(7).- С.114-120.
27. Донцов С.С. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия посредством анализа надежности его ценных бумаг// Финансовый менеджмент. - 2007. - № 3. С. 17-19.
28. Игонина Л.Л. Инвестиции. Учебное пособие. По ред. д.э.н., проф. В.А.Слепова. Москва. Экономистъ. 2005. 478с.
29. Карабун В.П. Проблемы выбора заемных инвестиционных ресурсов предприятий в современных условиях. Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. Выпуск 75. 2004
30. Каноков А. К развитию залогового кредитования// Российский экономический журнал. - 1996.-№5-6.-С. 52-55.
31. Кльоба В.Л., Кльоба Р.Л. Принципи та методи управління банківською діяльністю//Науковий Вісник НЛТУ України. – 2009. – 19.10.- С.192-199.
32. Колосов А. Инвестиционная привлекательность и экономическая характеристика регионов Украины // Бизнес-информ. – 1997. - №4. – с.37-39.
33. Крилова В.В. Регіональні інтереси іноземних інвесторів // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – 1998. - №3. – с.36-43.
34. Кузьмін О.Є., Князь С.В. Регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Фінанси України. – 2002. - №3. – с.97-107.
35. Кульчицький М. Організація і фінансове забезпечення інвестування виробничої сфери у регіоні // Регіональна економіка. – 1998. - №1. – с.122-125.
36. Леркасов В.Е. Международные инвестиции. - М.: «Дело», 2011. С. 287.
37. Лепак Р.І. Сучасні інструменти активізації інвестиційного кредитування/ Науковий вісник: зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУУ. – 2009. – вип.16.3. – С. 262-270.
38. Майборода В. Роль банківського сектору Німеччини в сприянні розвитку малих і середніх підприємств// Вісник НБУ.-2003.-№4.-С.54-57.
39. Мерзляк А. Іноземні інвестиції та їх роль у розвитку економіки регіону // Зб. наук. пр. Укр. Академії державного управління при Президентові України. / за ред. В.І.Лугового, В.М.Князева. – К., 2001. – с.70-77, Вип.2.
40. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И.С. Королева. - М.: Экономист, 2010. С. 276.
41. Найденова М., Григорьева Л. Экономическая диагностика и региональная инвестиционная политика // Бизнес-информ. – 1997. - №24. – с.80-83.
42. Недашківський М.М., Данілов О.Д. Інвестиційні процеси в Україні:Навч. посібник. – Ірпінь, 2001. – 178с.
43. О. Філіповський, О. Філіповська. Пайові інвестиційні фонди: досвід Росії / Регіональна економіка. - 2005 р. - №3 - с. 2-7
44. Олексенко М.В.. Реалізація інвестиційного потенціалу України в сучасних умовах//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2009. – 2 (6).- С.26-30.
45. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. – К.: Изд-во «Либра», 1996. – 344 с.
46. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Вид-во „Лібра”, 1998. – 392 с.
47. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом: Монографія. – К.: Лібра, 2002. – 472 с.
48. Петрович Й.М. Економіка підприємства: Підручник/ за загальною редакцією Й.М. Петровича/ Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Кулішов В.В та ін.– Львів: «Магнолія плюс», видавець В.П. Піча. – 2004. – 680 с.
49. Пилип’як О.В. Деякі економічні аспекти структурних зрушень інвестицій в основний капітал // Фінанси України. – 2002. - №11. – с.90-94.
50. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник/ Сергій Федорович Покропивний.–Вид. 2-ге, перероб. та доп.–К.: КНЕУ.–2001.-528 с.
51. Р. Сіржук. Ринок кредитних спілок: тенденції розвитку. – 2011 р. - №19. – с.17.
52. Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учеб. пособие. — К.: Абсолют-В, Эльга, 1999.
53. Сапир Ж. Экономика информации: новая парадигма и ее границы // Вопросы экономики. - 2010. - № 10. С. 22-23.
54. С. Румянцев. Розвиток ринку спільного інвестування / Цінні папери України.- 2011 р.- №19 – с. 16.
55. Степанова В.О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на економіку України// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу – 2009. – 2 (6).- С.108-113.
56. Стойка В.М. Совершенствование законодательства об инвестиционной деятельности // Тези виступів учасників Круглого столу. “Проблеми вдосконалення господарського законодавства України“.- К.: АПрН України, ІЕПД НАН України.- 2008.- С. 131-134.
57. Таранов О. Інвестиційна привабливість областей України // Економіст. – 1998. - №1. – с.50-52.
58. Ткаченко К.Л. Формування державної інвестиційної політики // Фінанси України. – 2008. - №1. – с.86-91.
59. Федоренко В., Гаврилова Т. Економічне становище підприємств та інвестиційні процеси // Економіка України. — № 5. — 2003. — С. 28-33
60. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – К.: МАУП, 2001. – 280 с.
61. Федоренко В.Г.Іноземне інвестування економіки України: Навч. посібник. -К.: МАУП, 2011. -270, с.
62. Федоренко В.Г Ефективність інвестування економіки [Текст] / В.Г. Федоренко В.Г // Інвестиції: практика та досвід. - 2008. - №2 - С. 7-10.
63. Фіщенко О.М. Планування інвестиційної програми розвитку промислового підприємства // Фінанси України. – 2002. - №5. – с.20-30.
64. Фінансовий словник. Видавництво "Знання", 2002 - 566c.
65. Фінансова діяльність підприємства: Підручник/ Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384с.
66. Фінансовий аналіз. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. — К.: КНЕУ, 2005.
67. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Буряк Л. Д. — К.: КНЕУ, 2003.
68. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч.-метод. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / О. О. Терещенко (ред.). — К. : КНЕУ, 2006. — 312с.
69. Фінансовий словник-довідник / Дем'яненко М.Я., Лузан Ю.Я. та Ін.: за редакцією Дем'яненка М.Я. - К.: ІАЕУААН. 2003. – 573 с.
70. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. рд. проф. А. М. Поддєргін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
71. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 328 с.
72. Фінанси підприємств. / Р.А.Слав’юк – К.: КНЕУ, 2002. – 360 с.
73. Фінанси підприємств: Навч. посібник. / Г.А. Стасюк– Херсон: Олді-плюс, 2004. – 480 с.
74. Фінанси підприємств: Навч. посібник. / Г.О. Партин, А.Г. Загородній– К., 2003. – 265 с.
75. Финансы: Учебник для вузов. Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. - М.: Издательство «Перспектива», 2000.
76. Хобта В.М. Управління інвестиціями: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Донецький національний технічний ун-т. — Донецьк : ДонНТУ, 2005. С. 394.
77. Худолій Л.М. Перспектива залучення інвестицій в регіони // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №1. – с.26-28.
78. Чистякова Н.М. Державне регулювання інвестиційного процесу в Україні // Фінанси України. – 2007. - №3. – с.116-120.
79. Шаповал В. М. Економіка підприємства : Навчальний посібник/ В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; За наук. і заг. ред. В. А. Ткаченка. Навч. посіб. — 2-ге видання. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 488 с.
80. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер с англ. — М.: ИНФРА-М, 1999.
81. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник./Шелудько Віктор Миколайович. – К.: Знання, 2006. – 439 с.
82. Active Investment Management by Charles Jackson AIMR (CFA Institute). 2003
83. Advanced Bond Portfolio Management (by Frank J. Fabozzi, Lionel Martellini, and Philippe Priaulet ). 2005.
84. Behavioral Finance and Decision Theory in Investment Management (by Arnold S. Wood, Amos Tversky, Werner F.M. De Bondt, and Meir Stateman). 2005
85. Investment Leadership (by Jim Ware, Beth Michaels, and Dale Primer). 2003
86. Investment Philosophies by Damodaran A. John Wiley and Sons Ltd Great Britain. 2003.
87. The Investment Answer: Learn to Manage Your Money and Protect Your Financial Future. Gordon Murray. 2011.
88. Modern Investment Management by Bob Litterman and Quantitative Resources Group. 2003
89. The Role of Monetary Policy in Investment Management by Gerald R. Jensen 2003.
90. The Theory and Practice of Investment Management by Frank J. Fabozzi Series. 2007.
91. Investment Management Portfolio Diversification, Risk, and Timing Fact and Fiction (by Robert Hagin). 2009.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.