18 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Органiзацiя маркетингових дослiджень пiдприємств при виходi на зарубiжнi ринки№ роботи: 1546
розділ: Маркетинг
тип: Дипломна робота
об'єм: 72
винагорода автору: 350 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ВИХОДІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАРУБІЖНІ РИНКИ......................... .............................. .............................. .............................. .......5
1.1. Система маркетингових досліджень у контексті тенденцій розвитку сучасного бізнесу....................... .............................. .............................. ......................5
1.2. Етапи виходу підприємства на міжнародні ринки та підходи до їх вибору........................ .............................. .............................. .............................. .........9
1.3. Основні напрямки дослідження та сегментація міжнародних ринків........................ .............................. .............................. .............................. ........16
РОЗДІЛ 2 АНАЛІТИЧНО-ДІАГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКОВОЇ СИТУАЦІЇ ТОВ „ЄВРОПА-ЕКСПОРТ ПЛЮС” НА ЗАРУБІЖНОМУ РИНКУ......................... .............................. .............................. .............................. .....32
2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ „Європа-Експорт Плюс”......................... .............................. .............................. .............................. .......32
2.2. Маркетингові дослідження ринку машинобудування Європи та вибір стратегії зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Єропа-Експорт Плюс»......................... .............................. .............................. .............................. .......43
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ „ЄВРОПА-ЕКСПОРТ ПЛЮС” НА ЗАРУБІЖНОМУ РИНКУ......................... ....57
3.1. Вдосконалення системи планування та проведення маркетингових досліджень «Єропа-Експорт Плюс»......................... .............................. .................57
3.2. Удосконалення управління асортиментної політики на основі АВС аналізу....................... .............................. .............................. .............................. ........60
ВИСНОВКИ.......... .............................. .............................. .............................. ...........65
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........68
ДОДАТКИ…………………… ……………………………………………………..72
   
Список літератури

1. Амблер Т. Маркетинг и финансовый результат: Новые метрики богатства корпорации / Пер. с англ. - М.: Фынансы и статистика, 2003.- 208 с.
2. Балабанова Л.В. Маркетинг. — Донецьк, 2002. — 599 с.
3. Барабась Д.О. Концепція ключових факторів успіху підприємств як методологічна основа дослідження їх конкурентоспроможності // Проблеми науки. – 2005. -№ 11.-С.52-55.
4. Вачевський М.В., Скотний В.Г., Вачевський О.М.. Промисловий маркетинг. Основи теорії і практики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /— Дрогобич: НВЦ Каменяр, 2002. — 254 с.
5. Гаврилюк О.Г. Оцінка споживання та попиту на вітчизняному ринку ветеринарних препаратів // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - №4. – С.74-82.
6. Гайдук В.А. Розвиток теорії конкурентних переваг // Інвестиції: практика та досвіт. – К. – 2007. - №2. – с. 20-23.
7. Гаркавенко С.С. Маркетинг. — К.: Лібра, 2004. — 712 с.
8. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — М.: Финпресс, 2000.- 368 с.
9. Гринев В. Ф. Товарно-инновационная политика предприятия. — К. : МАУП, 2004. — 159с.
10. Дон Добелак. Магия маркетинга. Советы эксперта по малому бизнесу. Пер.с англ. - К.: «София», Ltd, 1997.- 386 с. Аллен П. Продажи. — 5-е изд. / Пер. с англ.. - СПб.: Питер, 2003.- 444 с.
11. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика. — К.: КНЕУ, 2001. — 239 с.
12. Кардаш В.Я., Павленко І.А., Шафалюк О.К. Товарна інноваційна політика. — К.:КНЕУ, 2002. — 266 с.
13. Корольчук О.П., Шульгіна Л.М. Маркетинг: Ситуативні, творчі та контрольні завдання / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2003. — 258 с.
14. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — Новосибирск: Наука, 1992. — 736 с.
15. Котлер Ф. Маркетинг — менеджмент /Пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуневского. — СПб.: Питер, 2000.
16. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг. — К.: КНЕУ, 1998.30. Ламбен Ж. Ж. Стратегічний маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.
17. Литвиненко С. В. Моделирование гибкой товарной политики в системе управления маркетингом: Дис... канд. экон. наук: 08.03.02 / Донецкий национальный ун-т. — Донецк, 2001. — 153 с.
18. Лук'янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій. — К.: КНЕУ, 1998.
19. Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Навч. посібник; 36. вправ. — Львів: ДУ «Львівська політехніка» (Інфор.-вид. центр «Інтелект» Ін-ту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 1999.
20. Ортинська В.В. Значення узагальнюючого аналізу при визначенні стратегії маркетингу // Фінанси України, №8, 1998 – с,42-46.
21. Осентон Т. Новые технологии в маркетинге: золотой ключик к лояльности потребителей / Пер. с англ. - М.: Вильяме, 2003.- 302 с.
22. Основи маркетингу: Навч. посіб. / С.І. Чеботар, М.Г. Шевчик, І.В. Рябчик, Я.С. Ларіна, О.П. Арсеньєва, Р.І Буряк, Є.В. Савельєв, О.О. Братко. — К.: Наш час, 2004. — 239 с.
23. О.Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред.Д. О. Ямпольской. - СПб.: Питер, 2001.- 456 с.
24. Портер М.Е. Международная конкуренция. – М: Международные отношения, 1993. – 896 с.
25. Организация маркетинга промышленной продукции. — М., 1990.
26. Орлов А.В. Рынок товаров народного потребления: социально-экономический аспект. — М.: Знание, 1988.
27. Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент. — К., КНЕУ, 1996.
28. Пахомов С.Б. Международный маркетинг, опыт работы зарубежных фирм. Издательский центр «Анкил». Москва, — 1993.
29. Поручник А.М. Интеграция Украины в мировое хозяйство. — К.: КГЭУ, 1994.
30. Порядок проведения маркетинговых исследований: Метод. руководство. — М.: Знание, 1989.
31. Принятие решений в международном маркетинге: Метод. рекомендации / Пер. с англ. — М.: Внешторгреклама, 1989.
32. Рынок товаров: формирование и управление. — М.: Экономика, 1986.
33. Є. В. Савельєв, В. П. Дяченко, В. Є. Куриляк, Л. В. Фаріна. Маркетинг і стратегія конкуренції: Навч. посібник.— К.: НМК ВО, 1993.—72с.
34. Синецький Б.Е. Внешнеэкономические операции: организация и техника. — М.: Междунар. отношения, 1989.
35. Современный маркетинг/ Под ред. В. Е. Хруцкого. — М.: Финансы и статистика, 1991.
36. Соловьев Б.А. Потребности, рынок, спрос. — М.: Экономика, 1982.
37. Ткаченко Н. Планування товарів ринкової новизни // Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр. з пробл. торгівлі і громад. харчування. — 1999. — Вип. 9, Т. 2. — С. 305-309.
38. Федоренко В.С. Маркетинг: Навч.-метод. посіб. — Черкаси, 2004. — 161 с.
39. Фролова Н.Е. Проблемы формирования товарного ассортимента в условиях экономической нестабильности // Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та. — 1999. — N 2(6). — С. 49-50.
40. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В., Автухова Е.Э. Современный маркетинг — М.: Финансы и статистика, 1991.
41. Ценовая политика в системе маркетинга. — М.: ТПП СССР, 1980.
42. Цены и экономика капитализма: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990.
43. Ценообразование и рынок: Пер. с англ. / Под общ. ред. Е. И. Лунина. — М.: Прогресс, 1992. – 362 с.
44. Черчилъ Г. А. Маркетинговые исследования. — СПб.: Питер, 2002.- 244 с.
45. Чубукова О.Ю. Економіка інформації: ринок продуктів та послуг /— К.: Нора-Прінт, 2001. — 344 с.
46. Шевченко О.Л. Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 17 с.
47. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика. — К.: МАУП, 2003. — 159 с.
48. Щербак В.Г. Маркетингова політика розподілу:. — Х.: ВД ІНЖЕК, 2004. — 175 с.
49. Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с англ. — М.: Экономика, 1990.
50. http://www.oon.com.ua –Ukraine business & economу. Статистичний сайт.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.