24 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Технологія формування творчої особистості молодшого школяра№ роботи: 1540
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 35
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА....................... .............................. .............................. ....5
1.1 Вікові особливості формування особистості молодшого школяра..................5
1. 2 Особливості психічного розвитку молодшого школяра....................... ...........10
1.3 Методика формування творчої особистості молодшого школяра Л.Занкова..................... .............................. .............................. .............................. .....14
РОЗДІЛ ІІ ДОСЛІДНО – ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ФОРМУВАНЯН ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ..........20
2.1 Методика дослідно-експериментальної перевірки Л. Занкова....................... 20
2.2 Тестова методика оцінювання творчих здібностей молодших школярів......25
РОЗДІЛ ІІІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ........................ .............................. .........................29
В ИСНОВКИ....................... .............................. .............................. ............................31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........33
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................35

ВСТУП


Актуальність теми дослідження. Проблеми розвитку особистості молодшого школяра належить до найважливіших проблем педагогіки і психології, оскільки постійне збагачення та диференціація наукового знання, посилення інформатизації суспільства зумовлює необхідність формування таких особистісних характеристик учнів, як ініціативність, здатність до самостійної постановки цілей, впевненість у собі і вимагає створення у навчальному закладі сприятливих умов для особистісного зростання творчої особистості.
Існує тільки один спосіб реалізувати особистісний підхід у навчально-виховному процесі та позашкільній діяльності – зробити їх сферою самоствердження особистості. Особистісно-стверджувальна ситуація це та, яка актуалізує сили особистості, спонукає її до активності і творчості, формує потребу у саморозвитку і самовдосконаленні.
Оскільки особистісно-орієнтований підхід поєднує виховання та освіту в єдиний процес допомоги, підтримки, соціально-педагогічного захисту, розвитку дитини, підготовки її до життєдіяльності, – завдання формування і розвитку особистості має вирішуватись комплексно із залученням найрізноманітніших засобів навчання і виховання.
Проблема формування творчої особистості в навчанні завжди булла однією з центральних у вітчизняній і зарубіжній педагогіці та психології (В. Андрєєв, Г. Альтшуллер, Г. Балл, Г. Буш, Є. Варламова, Є. Заїка, І. Зязюн, О. Кучерявий, М. Левінов, І. Лернер, М. Сергєєв, Р. Серьожнікова, Є. Телєгіна, Г. Щукіна, Л. Фрідман та інші).
Об"єкт дослідження – технологія формування творчої особистості молодшого школяра.
Предмет – суть, завдання, умови реалізації технології формування творчості молодшого школяра.
Мета дослідження: виявити оптимальні умови формування творчої особистості молодшого школяра.
Завдання дослідження:
1. Проаналізувати психолого – педагогічну літературу, що присвячена даній проблемі.
2. Виявити основні педагогічні умови формування особистості молодшого школяра.
3. Проаналізувати роль молодшого школяра у навчальному процесі.
4. Розробити методику та експериментальним шляхом перевірити її ефективність.
Дана робота базується на використанні наступних методів: аналізу, синтезу, порівняння, індукції, дедукції, узагальнення тощо.
Практична база роботи - Перерослівська загальноосвітня школа Білогірського району Хмельницької області.
Результати проведених досліджень та пропоновані технології формування творчості молодшого школяра можуть бути використані в навчальному процесі Перерослівської загальноосвітньої школи Білогірського району Хмельницької області.
Структура та обсяг курсової роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних літературних джерел. Загальний обсяг роботи становить 34 сторінки. Список використаних джерел становить 20 найменувань.
   
Список літератури

1. Анисимов О.С. Педагогічна концепція перебудови освіти. Випуск 3. // О.С. Анасимов. - М., 1990. – 536 с.
2. Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. Основы психологии и педагогіки // Е.И. Бондарчук – К., 2002. –168. с.
3. Веретенко Т.Г. Загальна педагогіка // Т.Г. Веретено. – К., 2004. –316 с.
4. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів // Н.П. Волкова – К., 2001. – 576 с.
5. Выготский Л.С. Педагогічна психологія. // Л.С. Выготский М., 1989. – 432 с.
6. Давидов В.В. Теорія розвиваючого навчання // В.В. Давидов. - М., 1996 – 279 с.
7. Зимняя И.А. Педагогическая психология // И.А.Зимняя. – М., 2002. – 197 с.
8. Ильясов И.И. Структура процесса учения // И.И. Ильясов. – М., 1986. – 251 с.
9. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности // И.Я. Лернер. – М., 1980. –312 с.
10. Лихачов Б.Т. Педагогика: Курс лекцій // Б.Т. Лихачов. – М., 1999. –523 с.
11. Мойсенюк Н.Є. Педагогіка // Н.Є. Мойсенюк. – К., 2001. – 417 с.
12. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології // І.П. Підласий. – К., 2004. –616 с.
13. Якунин В.А. Педагогическая психология // В.А. Якунин. – М., 1998 – 416 с.
14. Столяров А.М. Эвристические приемы и методы активизации творческое. мышления // А.М. Столяров. - М:ВНИИПИ, 1988. - 126 с.
15. Шумакова Н.Б. Развитие одаренности детей младшего школьного возраста в условиях экспериментального обучения // Новые исследования в психологии и педагогике, 1991. - № 1. - С.44 – 50.
16. Шадриков В.Д. Способности, одаренность, талант // Развитие и диагностика способностей / Отв. ред.: В.Н. Дружинин, В.Д. Шадриков. - М.: Наука, 1991. - С.5-13.
17. Холодная М.А. Гельфман Э.Г. Интеллектуальное воспитание личности // Педагогика. - 1998. - №4.
18. Холодная М.А. Когнитивные стили и интелектуальные способности // Психологический журнал, 1993, № 1. - Т.13. - С.84 – 93
19. Холодная М.А. Существует ли интеллект как психическая реальность // Вопр. психол. - 1990. - № 5. - С.123-127.
20. Юркевич В.С. Саморегуляция как фактор общей одаренности // Проблемы дифференциальной психодиагностики/ Отв. ред. В.Д. Небылицын. - М.: Педагогика, 1972. - С.233 - 249.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.