14 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Кредитні послуги комерційних банків№ роботи: 1539
розділ: Банківська справа
тип: Дипломна робота
об'єм: 75
винагорода автору: 350 грн

Зміст:

ВСТУП………………………………………………………………… ……3
РОЗДІЛ 1. Кредитні послуги комерційних банків
1.1. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні…………………………………………………………… ……………...6
1.2. Класифікація і характеристика кредитних операцій………………12
1.3. Формування ринку крединих послуг комерційних банків………...24
РОЗДІЛ 2. Тенденції розвитку кредитного ринку та методи реструктуризації проблемних кредитів у банківській системі України
2.1 Стан розвитку ринку кредитування у банківській системі України34
2.2 Аналіз активних і пасивних операцій відділення Хмельницької регіональної дирекції ПАТ «ВТБ»……………………………………………...39
2 .3 Аналіз кредитного портфеля і оцінка кредитної роботи комерційного банку…………………………………………………………….. .45
РОЗДІЛ 3. Основні напрямки на шляхи поліпшення управління проблемними кредитами комерційних банків України в посткризовий період
3.1 Напрямки вдосконалення роботи банків України з проблемними активами в посткризовий період ……………………………………………….52
3.2 Шляхи поліпшення управління проблемними активами банківської системи України ………………………………………………………………...58

РОЗДІЛ 4. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві
4.1 Методи аналізу виробничого травматизму і профзахворюваності............ .............................. .............................. ......................64
4.2 Основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності та заходи щодо їх попередження……………………………………………… .69
ВИСНОВКИ…………………………………………. ..…………………..72
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………..…….73
ДОДАТ КИ……………………………………………………………..….. 75

ВСТУП
Розвиток комерційної діяльності банків пов’язаний із розширенням банківських послуг для клієнтури. Сучасні банки можуть надавати сотні різноманітних послуг юридичним та фізичним особам і отримувати найбільшу частку доходів від здійснення цих операцій. Специфікою кредитної послуги виступають її особливості, які властиві послугам в цілому, і визначають її неповторність, неподільність та унікальність.
Теоретичні, методичні, економіко-організаційні питання формування і розвитку ринку сучасних кредитних послуг стали провідними темами досліджень відомих зарубіжних економістів.
Ці проблеми відображено і у вітчизняній науковій літературі, зокрема у дослідженнях О.Д. Василика, В.В. Вітлінського, А.С. Гальчинського, В.М. Гейця, В.М. Кравця, А.І. Кредісова, В.І. Міщенка, О.М. Мозгового, А.М. Мороза, С.В. Науменкової, Ю.М. Пахомова, М.І. Савлука, А.С. Савченка, В.С. Стельмаха, В.П. Страхарчук, М.Ф. Тимчука, А.С. Філіпенка, В.А. Ющенка та ін.
Питання формування кредитних відносин в країнах з перехідною економікою відображені у працях Н. Внукової, В. Горемикіна, А. Загороднього, М. Лещенко, О. Ольховникова, Н. Селюченко, Н. Слав’янської, О. Старікова, Я. Усенко, Ю. Човнюка, О. Яновського та ін.
Отже, актуальність теми даної роботи обумовлена необхідністю глибокого дослідження кредитних послуг комерційних банків.
Мета роботи - дослідження теорії та практики кредитних послуг комерційних банків та розроблення рекомендацій щодо їх вдосконалення. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:
- визначити сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в
Україні;
- дослідити класифікацію і характеристику кредитних операцій;
- розглянути формування ринку крединих послуг комерційних банків;
- на вести загальну характеристику діяльності банку;
- здійснити оцінку проведення кредитних операцій банку;
- провести аналіз ліквідності банку та розрахувати коефіцієнти ліквідності;
- запропонувати шляхи вдосконалення управління кредитним портфелем банку;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Об’єктом дослідженя є відділення Хмельницької регіональної дирекції ПАТ «ВТБ».
Предметом дослідженя виступає коло питань, що стосуються кредитних послуг банку.
Для повного та всеохоплюючого аналізу в роботі використані наступні методи:
- індукції та дедукції;
- узагальнення та абстракції;
- аналізу та синтезу;
- тощо.
Практичне значення одержаних результатів полягає у практичній спрямованості теоретико-методологічних розробок, можливості підвищення ефективності кредитної діяльності комерційних банків.
Структура дипломної роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних літературних джерел.
У розділі 1 «Кредитні послуги комерційних банків» наводяться сутність і класифікація кредитів та кредитних операцій, їх функції та основи організації, розглядається питання формування ринку крединих послуг комерційних банків.
У розділі 2 «Аналіз кредитних послуг на прикладі відділення Хмельницької регіональної дирекції ПАТ «ВТБ» проведено аналіз діяльності комерційного банку, здійсненно оцінку кредитного портфеля та проаналізована ліквідність банку.
У розділі 3 «Шляхи вдосконаленя кредитним портфелем банку» розглянуто шляхи підвищення дохідності кредитних операцій, а також запропоновано посилити контроль над кредитними ризиками.
Висновки до дипломної роботи підсумовують проведене дослідження, містять практичні пропозиції.
   
Список літератури

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. № 2121-III. Із змінами, внесеними згідно із Законом України N 997-V (997-16) від 27.04.2008, / Вісник Верховної Ради N 33, 2008. - ст.440.
2. Порядок формування банками резервів за кредитами і нарахованими за ними процентами та списання безнадійної заборгованості [Текст]: Постанова Правління НБУ від 13. 09. 2010 року № 424.
3. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2006.
4. Барановський, О. Проблемні банки: виявлення і лікування / О. Барановський // Вісник НБУ. – 2009. - № 11.
5. Бодрецький М. Проблеми довгострокового кредитування / М. Бодрецьки // Банківська справа. - 2007. - № 4. - С. 85-93.
6. Бугель Ю. Основні шляхи вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника // Банківська справа. -2008. -№4.
7. Васюренко О.В., Волохата К.О. Економічній аналіз діяльності комерційних банків: навч. пособ. – К.: Знання, 2006. – 463 с.
8. Дєдик Т.М. Основні тенденції розвитку кредитного ринку в Україні: проблеми та перспективи // Вісник ХНУ. Економ. наук. – 2006. – Т. 1. – № 6.
9. В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников — Вид. 2-е, стериотипне. — Львів: Афіша, 2000. — 348 с.
10. Квасницька Р.С. Теоретичні основи формування та реалізації кредитної політики комерційного банку // Вісник ХНУ. Економ. наук. Т 1. –2008. – № 6. – С. 96-101.
11. Корнєєв В. Банківський сервіс на ринках залучення та розміщення капіталу // Банківська справа. – 2006. – № 1. – С. 87-93.
12. Корнієнко Т. Методика визначення класу позичальника для розрахунку розміру резерву // Вісник НБУ. -2007. -№3.
13. Марчук В. П. Шляхи поліпшення управління проблемними активами банківської системи України. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.u a/ (дата звернення 10.05.2012)
14. Нужна І.О. Оцінка кредитоспроможності позичальника банку // Регіональна економіка. – 2005. – № 2.
15. Операції комерційних банків: Ч. 1: Традиційні банківські послуги. - К.: КНТЕУ, 2003.
16. Осадчий І. Шляхи вдосконалення роботи з проблемними активами банків України. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ (дата звернення 10.05.2012)
17. Охорона праці - Третьяков O.B.
18. Примостка Л.О. Кредитний ризик банку: проблеми оцінювання та управління // Фінанси України. - 2004. - № 8. - С.118 - 125.
19. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. - 2-ге вид. - К.: КНЕУ, 2004. - 468 с.
20. Риджук Д. М. Забезпечення кредитних зобов'язань у діяльності банків. -К.: "Істина", 2001. - 256 с.
21. Річний звіт 2011 року – Режим доступу: http://www.vtb.com.ua/about/do cuments/ (дата звернення 10.05.2012)
22. Слобода, Л. Напрями вдосконалення роботи банків України з проблемними активами в посткризовий період / Л. Слобода, Н. Дунас // Вісник НБУ. – 2011. - № 4.
23. Шелудько Н.М. Зовнішні запозичення банків України: тенденції, проблеми, перспективи // Економіка і прогнозування. – 2007. – №1.
24. Шемшученко Г. Ю. Фінансово-правове регулювання банківського кредитування. - К.: Юридична думка, 2007. - 264 с.
25. Чайковський Я.І. Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування // Банківська справа. - 2006. - № 2.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.