18 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Вплив грошово-кредитної політики на розвиток реального сектору№ роботи: 1538
розділ: Банківська справа
тип: Дипломна робота
об'єм: 104
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ........6
1.1. Сутність грошово-кредитної політики та її інструменти................... ..............6
1.2. Передавальний механізм та ефективність грошово-кредитної політики......23
1.3. Організаційно-правовий механізм проведення грошово-кредитної політики в Україні....................... .............................. .............................. .............................. ....31
Висновки до розділу 1............................. .............................. .............................. ......43
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ..................... ............................45
2.1. Особливості визначення і формування монетарної політики в Україні....................... .............................. .............................. .............................. .......45
2.2. Аналіз грошово-кредитної політики та показників розвитку реального сектору вітчизняної економіки..................... .............................. .............................. 59
2.3. Моделювання впливу монетарної політики на реальний сектор економіки України....................... .............................. .............................. .............................. ......66
Висновки до розділу 2............................. .............................. .............................. ......77
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СТИМУЛЮВАННІ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ.................... ............79
3.1. Вдосконалення механізму грошово-кредитної політики України в умовах глобалізації.................. .............................. .............................. .............................. .....79
3.2. Зарубіжний досвід проведення грошово-кредитної політики та можливість застосування його в Україні....................... .............................. .............................. ..85
Висновок до розділу 3............................. .............................. .............................. ......93
ВИСНОВКИ............ .............................. .............................. .............................. ..............95
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ................99
ДОДАТКИ... .............................. .............................. .............................. ........................104


Анотація

„Вплив грошово-кредитної політики на розвиток реального сектору економіки”

Політика у сфері грошового обігу та кредиту має велике значення для кожної країни, оскільки шляхом регулювання пропозиції грошей вона спрямована на забезпечення ефективного функціонування економіки і її ключовими цілями є цінова стабільність, стабільність обмінного курсу, зростання економіки, забезпечення зайнятості, збалансування платіжного балансу, зростання добробуту населення тощо.
Основний текст роботи виконано на 97 сторінках, робота містить 1 таблицю, 9 рисунків, список використаних джерел налічує 51 позицію.
У першому розділі дипломної роботи автор розкриває сутність грошово-кредитної політики та її інструменти суть, характеризує передавальний та організаційно-правовий механізм проведення грошово-кредитної політики.
Другий розділ присвячено аналізу грошово-кредитної політики України та її впливу на реальний сектор економки. Автором досліджено особливості формування монетарної політики в Україні, особливу увагу звернено на моделювання впливу монетарної політики на реальний сектор економіки України.
Третій розділ присвячено основним напрямкам вдосконалення грошово-кредитної політики України. Зокрема, в даному розділі розглянуто шляхи вдосконалення механізму грошово-кредитної політики України в умовах глобалізації, пропонується використання зарубіжного досвіду проведення грошово-кредитної політики.
   
Список літератури

1. Конституція України. від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141 http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/254BA/96
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572 http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/2456-17
3. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 29, ст.238 http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/679-14
4. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30 http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/2121-14
5. Адамик Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. — Тернопіль: Карт-блаш, 2002. - 278 с.
6. Алисов Е. А. Деньги и правовой обычай // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. - Вип.45. - С. 154.
7. Алисов Е. А. Финансовое право Украины. Учебное пособие. – Х: фирма "Эспада", 2000. – 288 с.
8. Антонова О. В. Середовище вироблення державної політики (теоретико-методологічні аспекти). – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління. Дніпропетровськ. – 2005. – 20 с.
9. Артус М. М. Гроші та кредит: Навчальний посібник/ Мирослав Артус,; Європейський ун-т. - К.: Вид-во Європейськогоун-ту, 2004. – 166 с.
10. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 687 с.
11. Банківське право: українське та європейське / За ред. П. Д. Біленчука. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 1999. - 400 с.
12. Банківський менеджмент: навч. Посібник для вищ. навч. закладів // Кириченко О. А., Гіленко І.В., Роголь С. Л. та інші. За ред. Кириченка О. 3-є вид., перероб. і доповн. – К.: Знання - Прес, 2002. – 438 с.
13. Банківське право України: Навч. посібник / За заг. ред. А. О. Селіванова. - К.: Видави. Дім "Ін Юре", 2000.
14. Белов В. А. Банковское право России: теория, законодательство, практика: Юридические очерки. - М.: Учебно-консульт. центр „ЮрИнфоР", - 2000. – 375 с.
15. Береславська О. Особливості впливу валютного курсу на внутрішні ціни в Україні // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 3. – С. 9 – 13.
16. Богиня Д., Волынский Г. Банковская система Соединённых Штатов // Економіка. Фінанси. Право. - 2001. - № 1. - С. 14-18.
17. Болгарин І. В. Від створення основ дворівневої банківської системи – до ефективного управління фінансами // Вісник Національного банку України. – 1996. - № 1. – С. 21 – 23.
18. Болдаков В. Монетарні операції Національного банку України. // Вісник Національного банку України, 2000. - № 3. - С. 44 - 49.
19. Братко А. Г. Банковское право. Теория и практика. Учебное пособие. – М.: изд-во «ПРИОР», 2000. – 320 с.
20. Братко А. Г. Центральный банк в банковской системе России. М.: Спарк, 2001. – 237 с.
21. Василик О. Д. Грошова реформа як метод фінансової стабілізації. В збірнику "Грошові реформи в зарубіжних країнах: досвід та уроки для України". Міжнародна науково-практична конференція. Київ, 23 – 24 травня 1996 р. Доповіді, повідомлення. – К., 2009. – 192 с.
22. Ващенко Ю. В. Банківське право: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.
23. Волга В. Чи потрібен незалежній Україні незалежний Національний банк? // Голос України. – 21 лютого. - 2007. - № 32 (4032). http://lib.rada.gov.ua/DocDesc ription?doc_id=115007
24. Воронова Л., Мороз А., Пуховкіна М., Савлук М. Національний банк України // Вісник Національного банку України. – 2001. - № 5. – С. 6 – 9.
25. Гаркавенко В. І. Забезпечення стабільності національної валюти в Україні. Наукова доповідь. – К.: Національна Академія наук України. Інститут економіки, 2001. – 62 с.
26. Гальчинський А. С. Теорія грошей. – К.: Основи, 1996. – 413 с.
27. Геєць В. Незалежність центрального банку – запорука стабільності // Урядовий кур’єр. – 19 травня. - 2005. - № 92. – С. 5.
28. Гейвандов Я. А. Государственное регулирование денежной и кредитной сферы в России (некоторые вопросы и перспективы) // Государство и право, 2001. - № 11. - С. 38-48.
29. Головнін М. Вплив фінансової глобалізації на грошово-кредитну політику : теоретичні аспекти і реакція на фінансові кризи // Економіка України. - 2009. - №2. 67. - 78 с.
30. Горшкова Н. Валютно-курсова політика: практичний досвід та рекомендації. // Вісник Національного банку України. – 2007. - №1. - С. 62 – 66.
31. Гриценко А., Кричевська Т. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Стаття перша. Необхідність і передумови формування монетаристської стратегії як форми комунікації центральних банків // Вісник Національного банку України, 2005. - № 11. – С. 8 – 18.
32. Гриценко А., Кричевська Т. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Стаття друга. Архітектоніка монетарних стратегій і зарубіжний досвід їх формування та застосування // Вісник Національного банку України. - 2006. - № 2. – С. 8 – 19.
33. Гриценко А., Кричевська Т. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Стаття третя. Основні засади побудови і запровадження середньострокової монетарної стратегії в Україні // Вісник Національного банку України. - 2006. - № 7. - липень. – С. 8 – 22.
34. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навчальний посібник - К.: Основи, 2009. – 180 с.
35. Гриценко А. Стабільність грошової одиниці як ціль монетарної політики // Вісник Національного банку України. -2002. -№ 11. - С. 20-22
36. Гроші та кредит. Підручник / За заг. ред. Савлука М. І. - К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.
37. Гроші та кредит / За ред. Б. С. Івасіва. - Тернопіль. - Карт – Бланш, 2000. - 512 с.
38. Грудзевич Я. Розвиток інституційної основи грошово-кредитної політики в Україні // Вісник Національного банку України, 2006. - № 6. – С. 27 – 29.
39. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін.— К.: КНЕУ, 2000. — 316 с.
40. Долан Э. Дж., Кэмпбелл Колин Д., Кэмпбелл Розмари Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер, с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. В. Лукашевича, М. Ярцева. — СПб., 1994. — 496 с.
41. Дзюблик О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. - К.: Поліграфкнига, 2000. – 512 с.
42. Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках / О. Дзюблюк // Вісник НБУ. - 2009. - №5. - С. 20-30.
43. Козюк В.В. Сучасні центральні банки: середовище функціонування та монетарні рішення: Монографія - Тернопіль: Астон, 2001. - 316 с.
44. Кричевська Т. Фінансово-економічна криза і виклики для грошово-кредитної політики / Т. Кричевська // Економіка України. - 2009. - №4. - С. 65-75.
45. Островська Н. С. Грошово-кредитна політика в умовах ринкових трансформацій в Україні. - Ірпінь, 2008. - 171 с.
46. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 528 с.
47. Юрчишин В. В. Монетарні та валютні ризики країн з перехідною економікою: Навчальний посібник. - Укр. Академія держ. управління при Президентові України. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 144 с.
48. Юхименко П. Монетарна політика і структурні реформи в економіці України // Банківська справа. -2004. -№ 1. - С. 58-68
49. Юхименко П. Механізм і джерела монетарної економіки // Банківська справа. -2003. -№ 4. - С. 52-61
50. Офіційний сайт Національного банку України www.bank.gov.ua
51. Офіційний сайт Урядовий портал http://www.kmu.gov.ua/control/ uk/publish/
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.