22 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розвиток майнового страхування в Україні№ роботи: 1537
розділ: Страхування
тип: Дипломна робота
об'єм: 95
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ................... .............................. .............................. ..........................6
1 .1. Суть, принципи та види страхування................... .............................. ................6
1.2. Загальна характеристика та види майнового страхування................... ..........21
1.3. Структура ринку майнового страхування................... .............................. .......30
Висновки до першого розділу....................... .............................. .............................3 5
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ......................3 7
2.1. Вітчизняна нормативно-правова база забезпечення майнового страхування................... .............................. .............................. .............................. ...37
2.2. Становлення та етапи розвитку вітчизняного майнового страхування........44
2.3. Оцінка вітчизняного ринку майнового страхування................... ...................51
Висновк и до другого розділу....................... .............................. .............................. 61
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ....................... .............................. .............................. .............................. ....63
3.1. Перспективи розвитку вітчизняного майнового страхування................... ....63
3.2. Шляхи підвищення ефективності страхової діяльності в Україні................73
3.3 . Зарубіжний досвід майнового страхування та можливості його застосування в Україні....................... .............................. .............................. ...........79
Висновки до розділу 3............................. .............................. .............................. ......84
ВИСНОВКИ............ .............................. .............................. .............................. .........86
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........91
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................95
   
Список літератури

1. Конституція України. від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141
2. Закон України „Про страхування” від 07.03.1996 № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 18, ст. 78
3. Закон України „Про господарські товариства” від 19.09.1991 № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 49, ст.682
4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30
5. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа: Підручник. – 6-те видання. – К.: Знання, 2008. – 351 с.
6. Борисова В.А. Організаційно-економічний механізм страхування. — Суми: Довкілля, 2001. — 194с.
7. Бридун Є.В. Страхова справа. — Ірпінь: АДПС України, 2000. — 109 с.
Внукова Н., Прудкий А. Оценка зффективности страхового предпринимательства в Украине // Финансовые услуги. — 2000. — № 7 — С.32—34
8. Внукова Н. Страхування : Навч.-метод. посібник/ Наталія Внукова, Віталій Успаленко, Людмила Временко,; За заг. ред. Н. Внукової. -Харків: Бурун Книга, 2004. -371 с.
9. Внукова Н. М.,Успаленко В. I., Временно Л. В. та ін. Страхування: теорія та практика: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. проф. Н. М. Внукової - Харків: Бурун Книга, 2004. - 376 с.
10. Клапків М. Страхування / Михайло Клапків,. - Тернопіль: Економічна думка: Карт-бланш, 2002. -570 с
11. Ворламов Д.И. Принцип «наивысшего доверия»в страховом праве Англии // Страховое дело. — 2001. — №8 — C.14-25.
12. Горбач Л.М. Страхова справа. —Луцьк: Вежа, 2001. — 182 с.
13. Гутко Л.М. Досвід провідних країн світу у галузі страхування // Економіка, фінанси, право. – 2005.-№11. С.22-24.
14. Економіка України: десять років реформ/ За ред. 3. Ватаманкжа та С. Панчишина. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. — 496 с.
15. Жилкіна Н.С. Порівняльна характеристика сучасного страхового ринку Франції та України // Фінанси України. — 2000. — №10. — С.7-11.
16. КалашніковО.М. Страхування. — X.: ХНАУ, 2002. — 61с.
17. Клапків М.С., Ткаченко І.С. Зарубіжна практика застосування теорії ризику в страховому підприємництві // Фінанси України. — 1997. — № 11. — С.103-111.
18. Клапків M. С. З історії зародження національного страхового ринку// Фінанси України. - 1998. - №1. - С. 81-94.
19. Кузнецова Н.П. Страховые корпорации в Норвегии
// Вестник СПбГУ — 1993. — Сер. 5. — Выпуск 2 — С.17-23
20. Мних М. Досвід функціонування страхових ринків зарубіжних краін // 2002.-№5. – С.38-39.
21. Мосійчук Т. Стан та розвиток ринків фінансових послуг в Україні // Страховий ринок України. — 2004. — С. 34-51.
22. Охріменко О. Страхування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Оксана Охріменко,; Ред. Т.Ю. Ходирева; Київський ун-т туризму, економіки і права. -К.: Вища школа, 2003. -257 с.
23. Основы страховой деятельности: Учебник/Отв. ред. проф. Т. А. Федорова. - M.: Издательство БЕК, 2002. - 768 с.
24. Павлюченко Т. Инвесторы грядут // Финансы для всех. - 2006. - №7. - С. 6
25. Плиса В.Й. Страхування: Навч. посібник. – К.: «Каравела». – 2006.- 392 с.
26. Плиса В.Й. Інтеграція страхового ринку України у світовий страховий простір // Фінанси України - 2002.-№7.-С.94-103.
27. ПлисаВ.Й.Основи страхування:Навч.посібник/Заре д.М. I. Крупки. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. — 144 с.
28. Плиса В. Модель державного соціального страхування вУкраїні // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. — Львів, 2005. - С. 44-52.
29. Свириденко А.А. Стан та перспективи розвитку страхового ринку в Україні // Фінанси України. - 2005. - №4. - С. 146-147.
30. Страхування : Навч.-метод. посібник/ За заг. ред. О.О.Гаманкової; М-во освіти і науки України; КНЕУ. -К.: КНЕУ, 2000. -117 с.
31. Страхування: Підручник/ Керівник авт. колективу і наук. ред. Семен Осадець,; М-во освіти і науки України, КНЕУ, Українська фінансово-банківська школа. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: КНЕУ, 2002. -599 с.
32. Страхування: залучення польського досвіду : (Збірник довідкових матеріалів та нормативних актів)/ Ред. А. А. Гриценко; Всеукр. благодійний фонд «Громадянська енергія». -К., 2003. -157 с.
33. Страхування: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008. - 1019 с.
34. Страхування: практикум: навчальний посібник / В. Д. Базилевич, Р. В. Пікус, А. О. Старостіна, О. І. Черняк, В. В. Шпирко та інші. За ред. В. Д. Базилевича.- 2-ге вид., перероб. і допов. -К.: Знання, 2010. −607 с.
35. Сташкевич Ю.А. Типи інвестиційних стратегій страховиків [Текст ] /Ю.А.Сташкевич // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - № 3. - С.83 -86.
36. Страхування приватного майна та майна, переданого в оренду [Текст ] / Страхова справа. – 2008. - № 2.– С.18 -27.
37. Страхова справа : підруч. / О. Д. Вовчак. - К. : Знання, 2011. - Книга. - 391 с.
38. Страхування: Навч. посіб / Бігдаш В. Д.. - К.: МАУП, 2011. - 444 с.
39. Страхування: Навч. посіб / Галімов А.В. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 286 с
40. Федоренко В.Б. Страховий та інвестиційний менеджмент [Текст ]: навчальний посібник /В.Б. Федоренко. – К.: МАУП, 2009. – 344 с.
41. Фурман В. Необхідність страхування та його роль в економіці [Текст ] /В.Фурман //Економіст. – 2011. – № 5.– C. 43-46.
42. Фурман В.М. Особливості формування страхових ринків країн з перехідною економікою // Економіст. – 2008.-№8. – С.74-76.
43. Фурман В. Розвиток нових технологій в страхуванні [Текст ] / В.Фурман //Фінанси України.– 2010. – № 2.– С.135 -145.
44. Фурман В. Світові тенденції розвитку ринку страхових послуг [Текст ] /В.Фурман //Економіст. – 2009. – № 8.– С.50 -53.
45. Шихов А. К. Страхование: Учебное пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,2001. - 431 с.
46. Євченко Ю.В Страхування в країнах з ринковою економікою (використання світового досвіду в умовах України) // Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Київ – 2007р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://forinsurer.com/public/0 7/04/20/3051
47. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 2010 рік Електронний ресурс] // http://www.dfp.gov.ua/fileadmi n/downloads/straxuvanja 007_1kv2008_last.pdf
48. http://www.dfp.gov.ua Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
49. Офіційний сайт Державного комітету статистики України - www.ukrstat.gov.ua
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.