25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розвиток інвестиційного процесу на промислових підприємствах України№ роботи: 1536
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Дипломна робота
об'єм: 95
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ................. ....................6
1.1. Економічна суть інвестицій та їхня роль у забезпеченні ефективної діяльності підприємств................... .............................. .............................. ................6
1.2. Зміст, учасники та стадії інвестиційного процесу на підприємстві..............19
1.3. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні....................... ....25
Висновки до розділу 1............................. .............................. .............................. ......30
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ....................... .........................33
2 .1. Організація інвестиційного процесу на вітчизняних підприємствах (на прикладі ПАТ „Пригма-Прес”)................ .............................. .............................. ....33
2.2. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств України.....46
2.3. Аналіз чинників, які визначають інвестиційну активність промислових підприємств в Україні....................... .............................. .............................. ............59
Висновки до розділу 2............................. .............................. .............................. ......64
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ....................... .........................66
3 .1. Напрями покращення інвестиційного клімату на макрорівні.................... ....66
3.2. Удосконалення механізму формування та реалізації інвестиційного процесу на промислових підприємствах в Україні....................... .............................. ..........71
3.3. Перспективи збільшення інвестиційних ресурсів вітчизняних промислових підприємств в сучасних умовах........................ .............................. ......................76
Висн овки до розділу 3............................. .............................. .............................. ..83
ВИСНОВКИ................ .............................. .............................. .............................. .....85
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........90
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................95

РЕЦЕНЗІЯ
На дипломну роботу магістра спеціальності «Фінанси»
Економічного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка

«Розвиток інвестиційного процесу на промислових підприємствах України»
Інвестиційний процес є основою розвитку підприємств, окремих галузей та економіки країни в цілому. Від уміння інвестувати залежить розквіт чи занепад власного виробництва, можливості вирішення соціальних й екологічних проблем. Тема даного дослідження є актуальною, а намагання дипломанта працювати над даною проблемою заслуговує схвалення.
Основний текст роботи виконано на 94 сторінках, робота містить 7 таблиць, 8 рисунків, список використаних джерел налічує 59 позицій.
У першому розділі дипломної роботи автор проводить огляд літературних джерел та з’ясовує економічну суть інвестицій, учасників та стадії інвестиційного процесу на підприємстві. Особливе місце відведено державному регулюванні інвестиційної діяльності в Україні.
Другий розділ присвячено організації інвестиційного процесу на вітчизняних підприємствах. Зроблено спробу оцінки чинників, які визначають інвестиційну активність промислових підприємств в Україні.
Основні напрями покращення інвестиційного клімату на макрорівні висвітлено в третьому розділі. Зокрема пропонується вдосконалити механізм формування та реалізації інвестиційного процесу на промислових підприємствах в Україні, розглядаються перспективи збільшення інвестиційних ресурсів вітчизняних промислових підприємств. Робота виконана на високому фаховому рівні, відповідає вимогам вищої школи і заслуговує високої оцінки.
   
Список літератури

1. Закон України “Про інвестиційну діяльність” №1560 від 18.09.1991.
2. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та інвестиційні фонди)” №2299-III від 15.03.2001.
3. Закон України “Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами” №1547-III від 16.03.2000.
4. Закон України “Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження №1457-III від 17.02.2000.
5. Закон України “Про режим іноземного інвестування” № 93/96-ВР 19.03.1996.
6. Закон України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” №2673-XII від 13.10.1992.
7. Указ президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2008 року "Про хід виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" №659/2008 20.07.2008.
8. Постанова “Про віднесення Державної іпотечної установи до сфери управління Державного агентства з інвестицій та інновацій” №1140 від 19.09.2008.
9. Постанова “Про утворення Міжвідомчої ради з питань інвестицій та інноваційного розвитку” №424 від 07.03.2008.
10. Постанова “Про утворення Координаційно-моніторингового комітету з питань модернізації інвестиційного середовища та розвитку інфраструктури ринків капіталу” №84 від 31.01.2008.
11. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін.-К. :3аповіт, 1996.
12. Беленький П.Е., Гиттик Ю.Л., Ландина Т.В. Управление техническим и организационным развитием предприятия. - К.: Техника, 1992.
13. Беліма М. Регіональний розвиток України та прямі іноземні інвестиції // Економіка.Фінанси.Право. – 2002 - №12- с.10-15.
14. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев: ИТЕМ ЛТД, 1995 – 448с.
15. Бошняков А.М. Залучення інвестицій через механізм ліквідності акцій // Фінанси України. – 2003. - №3 – с.116-118.
16. Большаков А.С., Михайлов В.Й. Современный менеджмент: теория и практика. - СПб.:Питер,2000.-416с.- (ил.).- Теория и практика менеджмента.
17. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч.посіб. За ред. В.О. Василенко. – К.:ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440с.
18. Власова А.М., Краснокутська М.В. Інноваційний менеджмент: Навч.посібник. - К.:КНЕУ,1997.-92с.
19. Гріцаєнко І.А. Економічний прогнатизм як домінанта інвестиційної політики України в інтеграційних процесах [Текст] / І.А. Гріцаєнко // Економіка та управління народним господарством. - 2011. - №2 - С. 4-13.
20. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособ. - К.: МАУП, 2000.-148с.
21. Гунин В.Н. й др. Управление инновациями: модульная программа для менеджеров. - М.,1999.
22. Даниленко А.А. Ефективність прямих іноземних інвестицій у промисловість України // Фінанси України. – 2004. - №6 – с.115-121.
23. Денисенко М. Проблеми удосконалення організаційно-економічного механізму інвестування // Економіст. – 2008. - №10 – с.46-51.
24. Ермошенко Н.Н. Экономика: НТП, инвестиционная политика, управления. - К.: Наук.думка, 1990.
25. Жук М.В. Важелі активізації інвестиційного чинника економічного зростання // Фінанси України. – 2007. - №8 – с.123-129.
26. Зав’ялова О.В. Державне регулювання прямих іноземних інвестицій // Фінанси України. – 1997. - №4 – с.72-81.
27. Захарін С.В. Державне регулювання іноземного інвестування // Фінанси України. – 2002. - №1 – с.92-101.
28. Згривець Л.Ф. Регулювання діяльності іноземних інвесторів // Фінанси України. – 2002. - №12 – с.90-94.
29. Ізард У. Методы регионального анализа: Введение в науку о регионах. – М.: Прогресс, 1966 – 659 с.
30. Инновационный менеджмент: Учебник/ Под ред. С.Д. Ильенковой. - М.: "Банки и биржи","ЮНИТИ",1997.-327с.

31. Инновационный менеджмент: Справочное пособие/ Под ред. П.Н. Завлина и др. - СПб.: Наука,1997.-559с.
32. Инновационный менеджмент.: Метод. пособие, Ч.1. - К.: Издание концерна "РАМО",, 1991.-112с.
33. Инновационный менеджмент: Метод. пособие, 4.2. - К.: Издание концерна "РАМО",1991. - 134с.
34. Колосов А. Инвестиционная привлекательность и экономическая характеристика регионов Украины // Бизнес-информ. – 1997. - №4. – с.37-39.
35. Концепція державної регіональної економічної політики (проект) // Регіональна економіка. – 2004. - №2. – с.5-19.
36. Крилова В.В. Регіональні інтереси іноземних інвесторів // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – 1998. - №3. – с.36-43.
37. Кузьмін О.Є., Князь С.В. Регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Фінанси України. – 2002. - №3. – с.97-107.
38. Кульчицький М. Організація і фінансове забезпечення інвестування виробничої сфери у регіоні // Регіональна економіка. – 1998. - №1. – с.122-125.
39. Лукінов І. Регіоналізація України та економічна наука // Регіональна економіка. – 2006. - №2. – с.20-27.
40. Мерзляк А. Іноземні інвестиції та їх роль у розвитку економіки регіону // Зб. наук. пр. Укр. Академії державного управління при Президентові України. / за ред. В.І.Лугового, В.М.Князева. – К., 2001. – с.70-77, Вип.2.
41. Найденова М., Григорьева Л. Экономическая диагностика и региональная инвестиционная политика // Бизнес-информ. – 1997. - №24. – с.80-83.
42. Недашківський М.М., Данілов О.Д. Інвестиційні процеси в Україні:Навч. посібник. – Ірпінь, 2001. – 178с.
43. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. – К.: Изд-во «Либра», 1996. – 344 с.
44. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Вид-во „Лібра”, 1998. – 392 с.
45. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом: Монографія. – К.: Лібра, 2002. – 472 с.
46. Пилип’як О.В. Деякі економічні аспекти структурних зрушень інвестицій в основний капітал // Фінанси України. – 2002. - №11. – с.90-94.
47. Статистичний щорічник України за 2009 рік. Держкомстат України – К.: Техніка, 2010. – 576 с.
48. Статистичний збірник основних показників соціально-економічного розвитку за 2009 рік. – Хмельницький. – 2010.
49. Стойка В.М. Совершенствование законодательства об инвестиционной деятельности // Тези виступів учасників Круглого столу. “Проблеми вдосконалення господарського законодавства України“.- К.: АПрН України, ІЕПД НАН України.- 2008.- С. 131-134.
50. Таранов О. Інвестиційна привабливість областей України // Економіст. – 1998. - №1. – с.50-52.
51. Ткаченко К.Л. Формування державної інвестиційної політики // Фінанси України. – 2008. - №1. – с.86-91.
52. Файєр Д.А. Державне інвестування як один із пріоритетів бюджетної політики // Фінанси України. – 2006. - №12. – с.80-84.
53. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – К.: МАУП, 2001. – 280 с.
54. Федоренко В.Г.Іноземне інвестування економіки України: Навч. посібник. -К.: МАУП, 2011. -270, с.
55. Федоренко В.Г Ефективність інвестування економіки [Текст] / В.Г. Федоренко В.Г // Інвестиції: практика та досвід. - 2008. - №2 - С. 7-10.
56. Фіщенко О.М. Планування інвестиційної програми розвитку промислового підприємства // Фінанси України. – 2002. - №5. – с.20-30.
57. Худолій Л.М. Перспектива залучення інвестицій в регіони // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №1. – с.26-28.
58. Чистякова Н.М. Державне регулювання інвестиційного процесу в Україні // Фінанси України. – 2007. - №3. – с.116-120.
59. Шаповал В. М. Економіка підприємства : Навчальний посібник/ В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; За наук. і заг. ред. В. А. Ткаченка. Навч. посіб. — 2-ге видання. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 488 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.