16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практи з бухгалтерського обліку на прикладі ТОВ "Карат"№ роботи: 1535
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 45
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

1. Характеристика змісту виконаних робіт згідно програми практики 4
1.1. Вивчення показників роботи й організації бухгалтерського обліку на підприємстві 4
1.2. Облік грошових коштів і розрахунків 6
1.3. Облік запасів 11
1.4. Облік праці та заробітної плати 16
1.5. Облік власного капіталу 22
1.6. Облік необоротних активів 25
1.7. Облік витрат, доходів і результатів діяльності 30
1.8. Податковий облік 33
1.9. Бухгалтерська фінансова звітність підприємства 36
1.10. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 40
2. Узагальнені висновки і пропозиції 42
3. Список використаних джерел 44
Додатки 45


2. Узагальнені висновки і пропозиції

Пройшовши практику на ТОВ „Карат” і ознайомившись з роботою бухгалтерської служби можна зробити висновок, що на підприємстві існує гарно налаштована система бухгалтерського обліку.
Тим не менш можна зауважити декілька недоліків, і одразу ж запропонувати шляхи їх вирішення. Зокрема це:
 фактична відсутність окремо виділеного управлінського обліку, і фахівців, котрі б його здійснювали. Пропозиція - видати наказ генерального директора, про уповноваження одного фахівця займатись управлінським обліком на термін 2 місяці з метою перевірки доцільності ведення даного виду обліку на даному підприємстві і надання підґрунтя для прийняття наступних рішень з даного питання.
 повна відсутність контролінгу, а також відсутність елементарної інформації у бухгалтерів про нього. Пропозиція - всьому бухгалтерському апарату відвідати семінари з даної теми; головному бухгалтеру розробити систему контролінгу і обгронтувати її доцільність перед директором.
 використання застарілих типових форм деяких первинних документів. Пропозиція – повністю вилучити з обігу застарілі форми і замінити їх на нові.
 недостатнє використання автоматизації обліку на підприємстві. Пропозиція - всьому бухгалтерському апарату відвідати семінари з даної теми.
Під час проходження практики на ТОВ „Карат” я закріпила теоретичні знання, які були отримані в процесі навчання, набула практичних навичок на основі вивчення роботи підприємства, знайомства з його загальною та організаційною структурою, принципами організації виробництва, планування, управління обліку.
Під час виконання програми практики навчилась заповнювати первинні документи та використовувати облікові регістри для відображення господарських операцій.
Для складання фінансової звітності відповідно до чинних нормативних актів та надання її користувачам керівництво підприємства формує облікову політику: обирає принципи, методи і процедури обліку таким чином, щоб достовірно відобразити фінансовий стан і результати діяльності підприємства та забезпечити зі ставність показників фінансових звітів.
   
Список літератури

1 Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф.
Ф.Ф. Бутинця - 3-є вид., перероб. і доп. - Житомир: ЖІТІ, 2001.
2 Бутинець Ф.Ф. Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". Житомир: ЖІТІ, 2000.
3 Войтенко Т. Облікова політика: стратегія підприємства-2003//Податки та бухгалтерський облік.-2003.-№1-2.
4 Должанський М.І., Должанський А.М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Навч. посіб., Л.: Львівський банківський інститут НБУ, 2003.
5 Жила В.Г. Ревізія та аудит: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1998.
6 Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. - Київ:
Вид-во "Центр учбової літератури", 2003.
7 Постанова правління Національного банку України "Про затвердження змін і доповнень до Порядку ведення касових операцій в національній валюті України" №16 від 15.12.2004р. № 637.
8 Посібник з переходу на нову систему бухгалтерського обліку. Київ - 2000.
9 Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник - 3 -тє вид., перероб. і доп. -К.:КНЕУ, 2000.
10 Сопко В., Зав городній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник .- К.: КНЕУ, 2000.
11 Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник - 4-те вид., стер.- К: Знання -Прес, 2005.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.