27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Зовнішньополітичний курс Російської Федерації на сучасному етапі№ роботи: 1534
розділ: Міжнародні економічні відносини
тип: Дипломна робота
об'єм: 90
винагорода автору: 350 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...3
РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ................6
1 .1. Огляд та аналіз джерел і літератури.................... .............................. .............6
1.2. Методика та структура дослідження................... .............................. ...........14
Висновок до першого розділу....................... .............................. .........................20
Р ОЗДІЛ 2 ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ......................... .............................. .............................2 2
2.1. Основні положення сучасної зовнішньої політики РФ............................ ..22
2.2. Зовнішня політика В. Путіна........................ .............................. ...................33
2.3. Основні напрями зовнішньополітичного курсу Д. Медведєва..................44

Висновки до другого розділу....................... .............................. ..........................50
РОЗДІЛ 3 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ..................... .............................. .............................. ...........................52

3.1. Політика Російської Федерації щодо США........................... ......................52
3.2. Близькосхідний вимір сучасної зовнішньої політики Росії.......................62
3.3. Політика Російської Федерації на теренах СНД........................... ..............70
3.4. Місце України в зовнішньополітичній стратегії Російської Федерації....77
Висновки до третього розділу....................... .............................. .........................81
В ИСНОВКИ....................... .............................. .............................. ........................83
СП ИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ.................... ..............87

ВИСНОВКИ

Отже, розглянувши тему зовнішньополітичного курсу російської федерації на сучасному етапі ми досягнули основної мети та виконали усі поставлені завдання.
Провівши огляд літературних джерел ми дійшли висновку, що тема розглядається в популярних навчальних посібниках лише в самому загальному, оглядовому виді. Наукові праці, які б безпосередньо стосувалися даної відстутні.
Загальні напрями зовнішньополітичного курсу РФ систематизовані в нормативно-правових актах, декларативних документах, що дає змогу стверджувати про актуальність та новизну даного дослідження.
Серед методів дослідження були використанні наступні:
• аналіз і синтез;
• індукція і дедукція;
• аналогія і моделювання;
• абстрагування і конкретизація;
• системний аналіз.
Структура роботи сформована наступним чином:
1. Вступ (стан питання і поставлення задачі).
2. Теоретичне дослідження.
3. Практичне дослідження.
4. Визначення основних тенденцій та перспектив.
5. Висновки.
У другому розділі ми розглянули основні засади зовнішньої політики Російської Федерації.
Зовнішня політика Російської Федерації являє собою систему поглядів на зміст і основні напрямки зовнішньополітичної діяльності Росії.
Зовнішню політику Російської Федерації на сучасному етапі, на нашу думку, слід розглядати в контексті двох періодів, а саме: період президентсьва В. Путіна та Д. Медведєва.
Від самого початку перебування В. Путіна при владі позначилася така тенденція: важливі посади займали колишні або діючі військові.
Спочатку свого президентства В. Путін провів реформу, яка передбачала три принципові заходи:
1) обрання губернаторів не на основі волевиявлення усіх виборців, як було раніше, а шляхом голосування законодавчих зборів території за кандидатурою, запропонованою президентом Росії;
2) запровадження пропорційної системи виборів до Державної Думи за партійними списками замість колишньої змішаної системи;
3) надання кожному губернаторові першого заступника — офіцера внутрішніх військ, у якого є необхідні для швидкого й ефективного реагування на всі акти тероризму сили і засоби усіх відомств, що розміщені на відповідній території.
В результаті усіх політичних реформ В. Путіна рядових виборців позбавили права обирати верхню палату Федеральних зборів, губернаторів, незалежних депутатів до Державної Думи.
Другий напрям перетворень В. Путіна — відсторонення олігархів від політичної влади.
Третій напрям внутрішньої політики В. Путіна — ліберально-ринкові нововведення в економічній та соціальній сферах. Вони поступово реалізовувалися протягом усього терміну президентства В. Путіна, проте наприкінці набули жорсткого характеру.
Зовнішня політика Д. Медведєва характеризується наступними положеннями:
1. Росія визнає першочерговість основоположних принципів міжнародного права, які визначають відносини між цивілізованими народами. І в рамках цих принципів, цієї концепції міжнародного права ми й розвиватимемо наші відносини з іншими державами (фактично РФ долучає до правового механізму й ООН, через яку прагне впливати на побудову нового міжнародно-правового порядку.
2. Світ має бути багатополярним. Однополярність – неприйнятна. Домінування – неприпустиме. Ми не можемо прийняти такий світоустрій, в якому всі рішення приймаються однією країною, навіть такою серйозною й авторитетною, як Сполучені Штати Америки. Такий світ – нестійкий і загрожує багатьма конфліктами.
3. Росія не хоче конфронтації з жодною країною. Росія не збирається ізолюватися. Ми розвиватимемо настільки, наскільки це буде можливим, наші дружні відносини і з Європою, і зі Сполученими Штатами Америки, і з іншими країнами світу (а якою мірою це буде можливо, вирішить уже сама Росія.
4. Безперечним пріоритетом для нас є захист життя і гідності наших громадян, хоч би де вони перебували. З огляду на це здійснюватимемо свою зовнішню політику. Ми також захищатимемо інтереси нашої підприємницької спільноти за кордоном. І всім має бути зрозуміло, що якщо хтось здійснюватиме агресивні вилазки, то отримуватиме рішучу відповідь.
5. У Росії, як і в інших країнах світу, є регіони, де вона має свої пріоритетні інтереси. У цих регіонах розташовані країни, з якими нас пов’язують традиційно дружні відносини, добросердечні, історично особливі відносини.
На міжнародній арені Росія намагається демонструвати свою силу, проте вплив її за кордоном продовжує танути. За зневагу інших народів до себе громадяни РФ платять посиленням ксенофобських настроїв. Побільшала кількість злочинів, скоєних на расовій та національній основах.
Основним обмежувачем російської економічної і військово-політичної активності по прискоренню скорочення американської присутності в регіоні, є умови створення і збереження зовнішніх сприятливих чинників для модернізації Росії. У цьому контексті В. Путіним і Д. Медведєвим передбачається запобігання створенню конфронтаційного середовища навколо РФ, тобто виключення мобілізації на антиросійській основі США і ЄС та їх об"єднання в цьому напрямі, або Китаю, Ірану чи-то будь-якої іншої сили.
Можна відзначити, що продовжується курс Російської Федерації на розділення позицій ЄС і США відносно питань країн СНД, Близького Сходу і інших ключових регіонів світу.
Не маючи хороших відносин із Заходом, російська зовнішня політика все більше орієнтується на Схід.
Намагання посилити свою присутність на Близькому Сході зумовило активізацію політики Росії у вирішенні ключових проблем регіональної безпеки. На даний час, посередницькі можливості Москви значно поступаються американським та європейським як в економічному, так і в «безпековому» контекстах. Тим не менш, Росія має достатні ресурси для впливу на низку регіональних процесів.
Відносини з колишніми радянськими республіками, так званим ближнім зарубіжжям, будувалися у двох напрямах: зміцнення Співдружності Незалежних Держав, а також розвиток двосторонніх відносин. Росія певний час розглядала СНД як засіб для продовження свого домінування.
Щодо України, то Росії важко змиритися із втратою свого колишнього володіння, як в цілому України, так і Криму зокрема. Це на сучасному етапі виявляється у територіальних претензіях до України в районах Чорного й Азовського морів. На території України базується російський Чорноморський флот. Росію обурюють наміри України приєднатися до НАТО і ЄС, а також те, що вона раніше вступила до СОТ.
   
Список літератури

Основні
1. Бжезинский З. «Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы.», М.: Международные отношения, 1998.
2. Богатуров А. Д. «Динамическая стабильность в международной политике» М.: НОФМО, 2002г.
3. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. «Очерки теории и методологии политического анализа международных отношений». М.: НОФМО, 2002г.
4. Болятко А.В. «Угрозы и вызовы России в Азиатско-тихоокеанском регионе. //Китай в XXI веке: шансы, вызов и перспективы.» - М., 2000г.
5. Вахрамеев А.В. «Национальная безопасность России: декларации и реальность». -М.:Вуз.кн.,2003г.-260с.
6. Гомеров И.Н. «Государство и государственная власть». - М.: ООО „Изд-во ЮКЭА”, 2002г. - 832 с.
7. Губи Джеймс «Неразделенная Европа: новая политика в американо-российских отношениях». - М.: Межд. отношения, 2000г. - 336 с.
8. Гуськова Е.Ю. Как формировались национальные интересы России: А. Козырев и балканский кризис // Свободная мысль-XXI. – 2003. № 3. – С. 4–20; № 4. – С. 25–41.
9. Даришин П. «Новая молодежная политика». – М., 2006г.
10. Жизнин С. «Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика», М. Ист Брук 2005г. 640 с.
11. Жданов Н.В. «Исламская концепция моропорядка», – М.: Междунар. отношения, 2003г.
12. Казанцев Ю.И. Международные отношения и внешняя политика России. ХХ век. – Ростов-на-Дону, 2002
13. Козырев А. Доверие и баланс интересов // Международная жизнь. – 2004. – № 7–8. – С. 71–78.
14. Козырев А.В. Преображение или кафкианская метаморфоза? // Независимая газета. 1992. 20 авг.
15. Козырев А.В. Внешняя политика преображающейся России // Вопросы истории. – 1994. – № 1. – С. 3–11.
16. Козырев А.В. Стратегия партнерства // Международная жизнь. – 1994. – № 5. – С. 5–15; Внешняя политика и безопасность современной России, 1991–2002: Хрестоматия. В 4 т. Т. 1. – М.: ИНО-Центр, 2002. С. 182–193.
17. Колесников А.В. «Новая русская идеология: хроника политических мифов 1999 – 2000». - М.: ГУ-ВШЭ, 2001г.
18. Колесников А.И. «Меня Путин видел!». - М.: Эксмо,.-2005г.- 480c.
19. Колосов В.А. «Мир глазами россиян». М.: Институт Фонда "Общественное мнение", 2003г. — 304 с.
20. Киссинджер Г. «Нужна ли Америке внешняя политика?» / Пер. с англ. под ред В.Л. Иноземцева. – М.: Ладомир, 2002г.
21. Кромберг С. «Внешняя политика России: от Ельцина к Путину».-К.:Оптима,2002.-304с.
22. Макаренко В.В. «Кто союзники России? Ментальность и геополитика: парадоксы политики безопасности России». - М.: Страдиз: Фиалер, 2000г.
23. Морозов С.Б. «Заговор против народа России сегодня», М. Алгоритм, 1999г.
24. Млечин Л.М. «Кремль: президенты России: стратегия власти от Б.Н. Ельцина до В.В. Путина». – М. Центрполиграф. 2003г., 703 с.
25. Млечин Л. «МИД:министры иностранных дел: романтики и циники», М.:ЦЕНТРПОЛИГРАФ,2001.-669с.
26. Мухин А.А. «Кто есть мистер Путин, и кто с ним пришел?» - М.:Гном и Д,2002.-256с.
27. Михайлов В.А. «Международные аспекты политики России в Кавказском регионе» // Россия в мировой политике. Часть I. – М.: Издательство РАГС, 2002г.
28. Никитин А.И. «Концепция внешней политики России: контуры обновления». - М., Эслан, 2004г.
29. Никонов В. «Современная российская политика». – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004г.
30. Поздняков Э.А. «Баланс сил в мировой политике: теория и практика» Сб. статей / – М., 1996г.
31. Подлесный П.Т. «Политика США в меняющемся мире», М.: Наука, 2004г.
32. Проскурин С.А. «Международные отношения и внешнеполитическая деятельность России». РАГС. – М., 2003. – 467 с.
33. Протопопов А.С., Козьменко В.М. «Россия в современном мире». - М.: Аспект Пресс, 2003г.
34. Рогов С.М. «Россия и США на пороге ХХІ века. Внешняя политика и безопасность России».Т.1. – М., 1999г.
35. Уткин А. «Новый мировой порядок», изд. Алгоритм-ЭКСМО, М – 2006.-640с.
36. Тюшкевич С.А. «Новый передел мира», ТК Велби, Проспект, М – 2003г.
37. Смолій В.А. «Нариси з історії дипломатії України», К., Видавничий дім “Альтернативи”, 2001.- 736с.
38. Федоров В.П. «Россия: внутренние и внешние опасности». – М., Огни ТД, 2004г.
39. Чернов П.В. «Россия: этнополитические основы государственности.» - М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 1999г.
40. Цыганков А.П. «Российская наука международных отношений: новые направления». – М. : ПЕР СЭ, 2005. – 415 с.
41. Шинкар Одер «Китай: век ХХI», К – 2005г.
42. Шаклеина Т.А. «Внешняя политика и безопасность современной России, 2002. Хрестоматия. В 4 т. Т. 4 : Документы»

Довідкові матеріали

43. Гаджиев К.С. «Геополитика Кавказа». — М.: Междунар. отношения, 2001г. — 464 с.
44. Зленко А.М. «Дипломатія і політика». – Х: Альфа, 2003г. – 598 с.
45. Лебедев Ю.В., Подберезкин А.И. «Военно-стратегический паритет». - М.: Воениздат, 1990г. - 128 с.
46. Кокошин А.А., Богатуров А.Д. «Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ» / Отв. ред.. - M.: КомКнига, 2005г. - 432с.
47. Нартов Н.А. «Геополитика». - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2007г.
48. Стейн Угельвик Ларсен «Теория и методы в современной политической науке», - М.: РОССПЭН, 2009. - 750 с.
49. Торкунов А.В. «Зовнішня політика і безпека сучасної Росії (1991 - 2002)», Хрестоматія в 4-х томах, Москва, МГИМО - РАММ - ИНО - ЦЕНТР, РОССПЭН, 2002г.

Документи

50. «Контуры мирового будущего». Доклад по «Проэкт – 2020» Национального разведывательного совета США. Вашингтон – 2004,с.4.
51. «Контуры грядущего будущего». Доклад по «Проэкт – 2020» Национального разведывательного совета США. Вашингтон – 2004,с.74.
52. «Концепция внешней политики Российской Федерации» 2001г.
53. «Планы стабилизации Кавказа. Запад и российские интересы» Доклады Института Европы №74.- М.: Экслибрис-Пресс, 2001. С.96-129.
54. «Российская стратегия развития в ХХI веке. Вариант анализа ситуации и прогноза условий устойчивого развития страны», Ч – I,II; М – 1997г.

Газети, журнали
55. Васильєв Є. «Клаптева ковдра російської дипломатії» //«Незалежна газета», 02.12.02
56. Григор'єв Є.«Хоча В. Путин "відкрив" Америку» //« Незалежна газета», №141 (2065), 15 липня 2002г.
57. Журнал «Золотой Лев» № 143
58. Лихачев В. «Росія і ЄС» //«Міжнародне життя», №12, 2002г.
59. Матвійчик Я. «За ширмою російського “прагматизму”»//«Політика і час», №5, 2001г.
60. «Московська промислова газета», №30, 8 - 14 серпня, 2002, //«Успіхи породжують проблеми.»
61. Парамонов В. «Формирование геополитической ситуации в центральной Азии – внешние факторы»// Центральная Азия и Кавказ. №1(7),2000г.
62. «Программа для региональных исследований» (RSEP) – 2001.
63. «Путь в XXI век.» – М.,1999. – С.668-669.
64. Путин В. «Россия и АТЕС»//Российская газета. – 2007. - №199. - с.2.
65. Шейніс В. «Національні інтереси й зовнішня політика Росії»// «Світова економіка і міжнародні відносини», № 4, 2003г.

Інтернет ресурси
66. http://www.scrf.gov.ru/documen ts/25.html
67. http://www.mid.ru/
68. http://www.policy03.narod.ru/

69. http://www.dumaem.ru/
70. http://www.unitednations.ru/in dex.html
71. http://www.scrf.gov.ru
72. http://www.nationalsecurity.ru /library/00014/
73. http://www.auditorium.ru/books /2692/
74. http://www.auditorium.ru/books /2678/
75. http://ua.glavred.info/archive /2008/04/21/155557-1.html
76. http://www.constitution.ru
77 . http://constitution.garant.ru/ act/base/10103790/
78. http://www.scrf.gov.ru/documen ts/1.html
79. http://www.rg.ru/oficial/doc/y kazi/doc_war.htm
80. http://www.scrf.gov.ru/documen ts/25.html
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.