16 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оцінка трудового потенціалу підприємства№ роботи: 1533
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 42
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА.................. .............................. .............................. .........................5
1. 1 Трудовий потенціал підприємства як основа його функціонування................ 5
1.2 Основні методологічні підходи до оцінки трудового потенціалу підприємства та працівника.................... .............................. .............................. ........9
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОВ „ІЗЯСЛАВТРАНСБУД”............. .............................. .............17
2.1 Загальна характеристика ТОВ «Ізяславтрансбуд»............. .............................. 17
2.2 Аналіз обсягів діяльності підприємства.................. .............................. ............20
2.3 Аналіз трудових ресурсів підприємства.................. .............................. ............26
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОВ «ІЗЯСЛАВТРАНСБУД»............. .............................. .............................. ..................32
3.1 Удосконалення методів атестації і раціоналізації робочих місць на підприємстві.................. .............................. .............................. .............................. ...32
3.2 Удосконалення заходів щодо підвищення кваліфікації управлінських кадрів........................ .............................. .............................. .............................. ........34
ВИСНОВКИ.......... .............................. .............................. .............................. ...........38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........40
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................42

ВИСНОВКИ

Отже, трудовий потенціал – головний ресурс підприємства, оскільки саме завдяки людському інтелекту може6 створюватись нова, конкурентноздатна продукція.
Трудовий потенціал і механізм його формування характеризується кількісними і якісними факторами, тобто може розглядатись як соціально-економічна, так і обліково-статична категорія.
Як складне структурне соціально-економічне утворення, трудовий потенціал організації містить такі компоненти:
- кадровий;
- професійний;
- кваліфікаційний;
- організаційний.
Оцінку трудового потенціалу підприємства слід розділити на дві основні складові: оцінка трудового потенціалу технологічного персоналу та оцінка трудового потенціалу управлінського персоналу. Саме ці дві групи працівників відтворюють реальні господарські зв’язки, що виникають у процесі функціонування соціально-економічних систем.
Дослідження проводяться на прикладі ТОВ «Ізяславтрансбуд».
Предметом діяльності ТОВ «Ізяславтрансбуд» є:
- будівництво та ремонт споруд господарського і комунального призначення;
- надання послуг по регулярних транспортних перевезеннях;
- товариство також здійснює іншу діяльність, що передбачена його статутом і іншими установчими документами.
Отже, проаналізувавши персонал даного підприємства, можна зробити такі висновки:
- спостерігається різке скорочення кількості персоналу у 2011 році збереження життєдіяльності підприємства в умовах світової фінансової кризи;
- має місце зменшення корисного фонду робочого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, а це означає, що керівництво повинно вчасно проводити оздоровлення працівників для попередження їх захворюваності;
- підприємству притаманна висока плинність кадрів.
Провівши аналіз оплати і стимулювання праці на підприємстві, можна зробити такі висновки:
- оплата праці здійснюється згідно з посадовими окладами штатного розкладу;
- відбувається тенденція зростання фонду оплати праці;
- спостерігається підвищення середньорічної заробітної плати одного працівника;
- преміювання працівників здійснюється в разі їх високої продуктивності праці; частка премій та винагород становить майже третину ФОП;
- для стимулювання праці персоналу на підприємстві застосовуються різні доплати і надбавки, порядок виплати яких здійснюється відповідно до положень про оплату та стимулювання праці.
- Для підвищення трудового потенціалу ТОВ «Ізяславтрансбуд» ми запропонували наступні заходи:
- впровадження методів атестації і раціоналізації робочих місць на підприємстві;
- впровадження заходів по підвищенню кваліфікації працівників.
Розроблені заходи дозволяють окреслити основні напрямки вдосконалення трудового потенціалу на ТОВ «Ізяславтрансбуд», які призведуть до покращення роботи підприємства, збільшення виручки, покращення умов праці тощо.
   
Список літератури

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112
2. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Навч. Посіб./Під ред. І.П. Любушина. – М., 2005.-471 с.
3. Бевз О.П. Сучасні тенденції формування і використання трудового потенціалу м. Києва // Формування ринкових відносин Украйни, №11, 2004.
4. Економічна енциклопедія /Л.И. Абалкин. / М.: ВАТ « Изд-В «Економіка», 2005.
5. Кельдер Т.Л. Економіка праці. Запоріжжя:ЗДУ, 2001, 196 с.
6. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. — К.: КНЕУ, 1998.
7. Лук‘янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних – К.: Академія, 2003. – 344 с.
8. Методические рекомендации для практических занятий по курсу «АРМ экономиста» для студентов заочного отделения специальности 7.050107 «Экономика предприятия»/Фролова Л.В., Каращук О.С., Распопова В.А. и др. –Донецк - ДонГУЕТ, 2002.-41с.
9. Садєков А.А., Корнілова О.В. Ефективність матеріального стимулювання праці в торгівлі. Монографія – Донецьк ДонДУЕТ, 2003. – 171 с.
10. Практикум по курсу «Экономика предприятия»/Под.ред. Бакунова А.А., Донецк, ДонГУЭТ, 2002. – 137 с.
11. Фролова Л.В., Шаруга Л.В. идр. Формализация планово-экономических расчетов к бизнес плану развития предприятия. Учебное пособие. – Донецк: ДонГУЭТ, 2003. – 197 с.
12. Діагностика трудового потенціалу підприємства: [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http:// www. readbookz. com/book. – Заголовок з екрану.
13. Трудовий потенціал вікіпедія: [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http:// www. uk.wikipedia.org. – Заголовок з екрану.
14. Трудовий потенціал підприємства: [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http:// www. uk.wikipedia.org. – Заголовок з екрану.
15. Фактори формування трудового потенціалу [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http:// www.buklib.net. – Заголовок з екрану.
16. Характеристика трудового потенціалу працівника: [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http:// www.edu.dn.ua. – Заголовок з екрану.
17. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка. — К.: КНЕУ, 2003. — С. 197—221.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.