22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Громадянське суспільство: поняття структура та реалізація в Україні№ роботи: 1532
розділ: Теорія держави та права
тип: Курсова робота
об'єм: 28
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА...........4
1.1. Поняття та ознаки громадянського суспільства................... .............................4
1.2. Розвиток теорії громадянського суспільства в працях зарубіжних та вітчизняних науковців..................... .............................. .............................. .6
РОЗДІЛ 2 СТРУКТУРА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА................... .....10
2.1. Особливості структури громадянського суспільства................... ...................10
2.2. Основні елементи громадянського суспільства................... ...........................12

РОЗДІЛ 3 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ....................... ......................16
ВИСН ОВКИ.......................... .............................. .............................. .........................25
С ПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........27
   
Список літератури

1. Конституція України. від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141
2. Загальна теорія держави і права / За заг. ред. В. В. Копейчикова. – К., 1997. – 462 с.
3. Котюк В.О. Теорія права. - К., 1996. –376 с.
4. Кельман М. С., Мурашин О. Г.. Загальна теорія держави та права: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 477 с.
5. Теорія держави та права: Підручник / За ред. С. Л. Лисенкова. – К.: Хрінком Інтер, 2005. – 448 с.
6. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку/за заг. ред. Ф. М. Рудич. — К.: Парламентське видавництво, 2006 — 412 с.
7. Дашо Т. Ю. Загальна характеристика поняття «громадянське суспільство»/Т. Ю. Дашо//Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць/Львівський державний університет внутрішніх справ. — Львів, 2006. — С. 49-58.
8. Кириченко С. О. Громадянське суспільство і правова держава: поняття та зміст/С. О. Кириченко. — К. : Логос, 1999. — 47с.
9. Колодій А. Ф. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про нього (формування ідеалу)/А. Ф. Колодій//Електронний незалежний культурологічний часопис «Ї». — 2001. — № 21 — С. 23-42.
10. Основи демократії: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ за заг. ред. А. Колодій, — К. видавництво Ай-Бі, 2002 — 684 с.
11. Пасько Я. І. Соціальна держава і громадянське суспільство: співпраця та протистояння. Монографія / Я. І. Пасько. — К.: ПАРАПАН, 2008. – 272 с.
12. Патей-Братасюк М. Громадянське суспільство: сутність, генеза, ідеї, особливості становлення в умовах сучасної України/М. Патей-Братасюк, Т. Довгунь — Тернопіль: Мандрівець, 1999. – 254 с.
13. Роль та місце правової держави у формуванні та розвитку громадянського суспільства : зб. матеріалів круглого столу (3 квіт. 2007 р.)/М-во праці та соц. політики України, Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці, Каф. історії та теорії держави і права, конституц. права та адм. права; за ред. Козинець О. Г. — Чернігів: Чернігівські обереги, 2007. - 75 с.
14. Щедрова Г. П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян / Г. П. Щедрова. — К.: ВІПОЛ, 1994 — 112 с.
15. Якубовський О. П. Державна влада і громадянське суспільство: система взаємодії./О. П. Якубовський, Т. О. Бутирська; Національна академія державного управління при Президентові України, Одеський регіональний інститут державного управління — Одеса, 2004. — 196 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.