11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Безробіття як макроекономічне явище№ роботи: 153
розділ: Макроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 35 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ…………………………………………………………... …………………..3
Розділ 1. Безробіття як соціально-економічне явище…………………………..5
1.1. Сутність, причини та показники безробіття………………………………..5
Роз діл 2. Інфляція та зайнятість населення……………………………………...13
2.1. Економічна сутність інфляції……………………………………………..... 13
2.2. Вплив інфляції на безробіття. Крива Філіпа………………………………..17
Розділ 3. Шляхи та напрями зменшення безробіття в Україні………………....20
3.1. Політика зайнятості населення в Україні………………………………….20
3.2. Тенденції подолання безробіття і шляхи соціалізації економічної системи України…………………………………………………………… ……………...28
Висновки………………………… ……………………………………………....32
Списо к використаних джерел…………………………………………………..34
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: опорний конспект лекцій – К.:Четверта хвиля, 1997
2. Будаговська. Макроекономіка. К. 2001.
3. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: Європейський контекст /Пер. з англ. С.Панчишина, О.Ватаманюка, А.Стасишина.- Основи, 2003.
4. Бункина М. Макроэкономика. М. 1996
5. Дадаян. Макроэкономика для всех. Д. 1995.
6. Дорнбуш Р, Фішер С. Макроекономіка. К.: Основи, 1998.
7. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Макроекономіка / Пер. з англ. С.Панчишина та О.Ватаманюка.- Львів: Просвіта, 2001.
8. Гальчинський А. Основи економічної теорії. К. 1995.
9. Економічна теорія: Макро і мікроекономіка:Навч. посібник ( За ред. 3. З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина) – Київ, Видавничий дім “Альтернатива”, 2001- 606с.
10. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича : Учебник для вузов. - СПб: Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер Паблишинг", 1997. - 480 с.
11. Основи економічної теорії: політекономічний аспект :підручник (За ред. Г.Н.Климка,В.П.Нестеренка. 2-е видання.)- К.: Вища школа, 1997
12. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
13. Основи ринкової економіки / за ред. В.М.Петюха,К.”Вища школа”,1997
14. Политическая экономия:Учебник для эконом. вузов.Т.1:Капиталистический способ производства/А.М.Румянцев, Г.А.Козлов, А.Г.Милейковский и др.- 5-е изд., доп.-М.:Политиздат,1982.-558с.
15. Ричард Мер. Макроэкономика. М. 1994.
16. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика. К. 1996.
17. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. - К.: Основи, 1995.
18. Савченко А. Макроекономіка. К. 1995.
19. Современная экономика. Под ред. О.Ю. Мамедова. Ростов-на-Дону, Феникс, 2002.
20. Соболев В. Макроэкономика. Х. 1997.
21. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 485 с.
22. Черняк В. Модель экономики: выбор Украины // Экономика Украины. 1999, № 9, С.33.
23. Яковлева В. Макроэкономика. С. 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.