18 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Конкурентоспроможність підприємства (за матеріалами ПАТ „Миронівське хлібоприймальне підприємство”)№ роботи: 1525
розділ: Менеджмент
тип: Курсова робота
об'єм: 51
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Сутність та поняття конкурентоспроможності підприємства.................. ...........5
2. Розвиток персоналу, як ефективний інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємства.................. .............................. ..................11
3. Організаційно - економічна характеристика ПАТ «Миронівське хлібоприймальне підприємство»................. .............................. .............................. 21
4. Пропозиції щодо підвищення ефективності управління з метою закріплення конкурентних позицій конкурентоспроможності підприємства.................. ........42
Висновки.......... .............................. .............................. .............................. ................46
Список використаної літератури.................... .............................. ...........................49

Додатки...................... .............................. .............................. .............................. .......51
   
Список літератури

1. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. - М.: ОАО „Типография „НОВОСТИ”, 2007. - 256 с.
1. Базилюк Я.Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення: Монографія. – К.: НІСД, 2005. – 132 с.
2. Барабась Д.О. Аналіз “п’яти сил” конкуренції в українській швейній галузі // Маркетинг в Україні. – 2006. – № 4. – С. 12-14.
3. Буркинский Б.В., Стрелец А.А. Экономическая оценка конкурентоспособности. – К.: НАН Украины; Институт проблем рынка и экономико–экологических исследований, 2008. – 53 с.
4. Берсуцкий Я.Г., Лепа Н.Н., Гузь Н.Г. и др. Модели и алгоритмы принятия управленческих решений. - Донецк: ИЭП НАН Украины, 2006. – 307 с.
5. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене і перероблене. – К.: Атіка, 2006. – 528с.
6. Войчак А.В., Камишніков Р.В. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація // Маркетинг в Україні. – 2005. - № 2. – С. 50-53.
7. Виноградський М.Д., Беляєва С.В., Виноградська А.М., Шканова О.М. Управління персоналом: Навчальний посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с.
8. Гельвановский М. Что такое конкурентоспособность? // Вопросы экономики переходного периода. - 2005. -№ 6. – С. 8-17.
9. Іващенко Г. А. Структура організаційно-економічних факторів формування конкурентоспроможності підприємства / Г. А. Іващенко // Економіка: проблеми теорії : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – Вип. 185. Т. І. – С. 30–36.
10. Кудряшов Л.С., Гуринович Г.В., Рензяева Т.В. Стандартизация, метрология, сертификация в пищевой промышленности: Учебник. – М.: ДеЛи принт, 2002. – 303 с.
11. Кузьмін О. Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: “Академвидав”, 2003. – 416 с.
12. Лепа Н.Н. Методы и модели стратегического управления предприятием / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. - Донецк: ООО „Юго-Восток Лтд”, 2002. - 186 с.
13. Лепа Н.Н. Управление конкурентными преимуществами предприятия / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. - Донецк: ООО „Юго-Восток Лтд”, 2003. - 296 с.
14. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. - М.: Юрайт, 2001. - 224 с.
15. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок / Перев. с англ. под ред. В.Б. Колчанова. – СПб.: Питер, 2007. – 800с.
16. Нижник І. В. Забезпечення конкурентних переваг: ризики і втрати в їх реалізації на регіональному ринку / І. В. Нижник // Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Економічні науки. – Сімферополь : НВЦ КІПУ, 2009. – Вип. 12. – С. 156–160.
17. Отенко І. П. Управління конкурентними перевагами підприємства: наукове видання / І. П. Отенко, Є. О. Полтавська. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 212 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.