09 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування мотивації та організації оплати праці на прикладі ТОВ „ВАІТЕ”№ роботи: 1524
розділ: Менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм: 123
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ..........5
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ МОТИВАЦІЇ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
1.1 Економічний зміст мотивації праці персоналу та етапи розвитку систем мотивації..................... .............................. .............................. .............................. ............8
1.2 Заробітна плата як економічна категорія..................... .............................. ...........21
1.3 Методи матеріальної та нематеріальної мотивації трудової діяльності персоналу підприємства.................. .............................. .............................. ..................25
РОЗДІЛ 2 ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ МОТИВАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ТОВ „ВАІТЕ”
2.1 Соціально-економічна характеристика ТОВ „ВАІТЕ”....................... .................40
2.2 Аналіз кадрової політики на ТОВ „ВАІТЕ”....................... .............................. .....59
2.3 Аналітична оцінка мотивації трудової діяльності персоналу та організації заробітної плати на ТОВ „ВАІТЕ”....................... .............................. ..........................73
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ТОВ „ВАІТЕ”
3.1 Розробка стратегії управління мотивацією персоналу підприємства................84
3.2 Впровадження бальної методики оцінки персоналу..................... ......................89
3.3 Застосування сучасних тарифних систем оплати праці персоналу підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ......97
3.4 Впровадження системи професійного розвитку персоналу..................... ........103
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.................... .............................. .............................. .111
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................... .............................. ..........117
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ..................123
   
Список літератури

1. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 № 322-VIII
2. Закон України „Про оплату праці” Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 17, ст.121
3. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навчальний посібник. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 304 с.
4. Бирман Л.А. Управленческие решения: Учебное пособие. – М.: Дело, 2004. – 208 с.
5. Виноградський М.Д. Менеджмент організацій К.: КНТЕУ. 1998. -305с.
6. Вилюнас В.К. Психологические механизмы биологической мотивации. - М., 1986. – 312 с.
7. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: "Магнолія плюс", 2004. – 352 с.
8. Довгань Л.Є. Праця керівника або Практичний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: "ЕксОб", 2002. – 384 с.
9. Дреслер Гари. Управление персоналом.- М.: Бином 1997. Довідник кваліфікаційних характеристик професійй працівників.-Краматорськ: Центр продуктивності, 1998.-Вип.1-Розд.1-2.
10. Єгоршин А.П. Управление персоналом. - Нижний Новгород: НИМБ, 1999. - 389 с.
11. Журавлев П. Мировой опыт в управлении персоналом. М.: Прогресс, 1998. – 405 с.
12. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия – М.: Инфа, 2000г. 357с.
13. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с.
14. Качан Є. П., Шушпанов Д. Г. Управління трудовими ресурсами. — К.: Видав. дім «Юридична книга», 2003. — 258 с.
15. Класифікатор професій ДК 003-95 К.: Держстандарт України, 1995.
16. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.
17. Колот A.M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1998. - 341 с.
18. Кулицький С.П. Організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.
19. Колот A.M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу; Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1998.
20. Колот А. М. Мотивація персоналу. — К.: КНЕУ, 2002. - 324 с.
21. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання. — К.: КНЕУ 2003. – 207 с.
22. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник. – Минск: Новое знание, 2002. – 409 с.
23. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
24. Кривошей В. В. Мотивация как инструментарий эффективного управления персоналом на предприятиях питания// Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць. - Харк. держ. акад. техн. і орг. харчування. – Харків. – 2002. – (ISBN 966-7885-19-4) С. 357- 361.
25. Кривошей В. В. Побудова моделі продуктивності праці підприємств харчування Харкова на основі її факторів// Вестник Международного славянского университета. – Серия экономика. - т.5. –Харьков. - №5. – 2002 - С. 44-46.
26. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Навч-метод посіб. — К., 2002. — 182с.
27. Крушельницька О. В. Управління персоналом: навчальний посібник / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К. : Кондор, 2003. – 296 с.
28. Коханов Е.Ф. Отбор персонала и введение в должность. -М.: ГАУ, 1996. - 303 с.
29. Крушельницька Я. В. К Фізіологія і психологія праці: - К.: КНЕУ, 2003. - 367 с.
30. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: ТОВ "УВПК", "ЕксОб", 2000. – 512 с.
31. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.
32. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – 311 с.
33. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / За ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. — К.: КНЕУ, 2004. – 327 с.
34. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
35. Мескон М., Альбер М, Хедоури Ф. Основы менеджмента – М.: Дело, 1992г. 360с.
36. Музиченко С. А. Продуктивність праці, соціально-економічна сутність категорії // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №6. - С. 24- 28.
37. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.
38. Орбан-Лембирк Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с. (Альма-матер)
39. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). – М.: Экономика, 2000. – 207 с.
40. Петюх В.М. Управління персоналом: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 469 с.
41. Руденко П.О., Романенко В.П. Системи технологій конспект лекцій. Чернігів. – 2002. – 155 с.
42. Синк Д. С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение: Пер. с англ. / Д. С. Синк - М.: Прогресс, 1989. - 528 с.
43. Сологуб О. Оцінка сукупної продуктивності підприємства на основі факторного аналізу // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2008. - №4. - с.54 - 57.
44. Семенов Г. А. Организация труда в период перехода к рынку : Монография. - Запорожье: ЗГИА, 2000. - 195 с.
45. Старобинский З.Е. Как управлять персоналом. - 4-е изд., перераб. й доп. -М.: ЗАО «Бизнес-школа»: «Интел-Синтез», 1998. – 308 с.
46. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. (Альма-матер). – с.319-347, 444-445.
47. Сухарський В.С. Менеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2001. – с.190-195 (тема 5).
48. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. -М.:Дело,1996.-336с.
49. Туризм и гостиничное хозяйство / под. ред. Чудновского А.Д. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 400 с.
50. Упраление персоналом в условиях социальной рыночной економики / Науч. ред Р. Марра, Г. Шмидта. – М. : Издательство Моск. ун-та, 1997. – 325с.
51. Управление персоналом организации: Учебник/ Под ред. А.Я. Кибанова. -М.:ИНФРА-М, 1997. - 402 с.
52. Управление персоналом организации: Практикум: Учеб. пособие / Под ред. д.э.н., поф. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2002. – 296 с.
53. Управление персоналом: Учеб.-практ. пособие для студ.зкон.вузов й фак. спец. «Менеджмент» /Под ред. Кибанова А.Я. и др.-М: ПРИОР, 1999. – 302 с.
54. Храмов В.О., Бовтрук А.П. Основи управління персоналом: Навчально-методичний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 112 с.
55. Х. Хекхаузен. Мотивация и деятельность: Т. 1: Пер. с нем. / Под ред. Б. М. Величковского. - М.: Педагогика, 1986. - 423 с.
56. Х. Хекхаузен. Мотивация и деятельность: Т. 2; Пер. с нем. / Под ред. Б. М. Величковского. - М.: Педагогика, 1986. - 375 с.
57. Х. Хекхаузен. Психология мотивации достижения / Пер. с англ. – СПб.: Речь, 2001. – 240 с.
58. Фінанси підприємств: Навч. посібник. / Г.А. Стасюк– Херсон: Олді-плюс, 2004. – 480 с.
59. Фінанси підприємств: Навч. посібник. / Г.О. Партин, А.Г. Загородній– К., 2003. – 265 с.
60. Финансы предприятий: Учебн. для вузов / Л.Н. Павлова. – М.: Финансы: ЮНИТИ, 1998. – 640 с.
61. Финансы коммерческих предприятий и организаций: Учебн. пособие. / С.И. Рукина– М.: Финансы и статистика, 1998. – 80 с.
62. Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. - М.: Финансы и статистика, 1995. – 432 с.
63. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 527 с.
64. Финансы: Учебник для вузов. Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. - М.: Издательство «Перспектива», 2000.
65. Федоренко В. Г. Інвестознавство: Підручник. — 3-тє вид., допов. — К.: МАУП, 2004. — 480 с.
66. Фостер Р. Созидательное разрушение: Почему компании, "построенные навечно", показывают не лучшие результаты и что надо сделать, чтобы поднять их эффективность / Фостер Р. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 378 с.
67. Чалдини Р. Психология влияния. - СПб.: Питер, 2000.- 270 с.
68. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: Учеб.-практ.пособие. - 3-є изд. перераб. и доп. - М: Біізнес-школа «Интел-Синтез», 1998. - 406 с.
69. Шіковець К.О. Економіко-математичне забезпечення виробничих систем, що прагнуть до ідеалу // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України: Зб. наук. пр. - Вип.3. - К.: ДНДІІМЕ, 2003. - С.57-63.
70. Шіковець К.О. Моделювання управління економічним розвитком підприємств (на прикладі легкої промисловості) / дис... канд. Ек. Наук: 08.06.01: захищена 4.02.06: затв.14.05.06/Шіковець К.О. - К., 2006. - 235 с.
71. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. - М: НОРМА -ИНФРА. М, 1998. – 302 с.
72. Школа І.М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2003. – 662 с.
73. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. - 3-є изд;, перераб. и доп.-К: МАУП, 1999. – 347 с.
74. Ясинский В.Л. Нетрадиционные системы материального стимулирования труда. – Одесса: 1992. – 308 с.
75. Экономика организации (предприятий): Учебник для вузов. Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандира. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
76. Экономика предприятия: учебни для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф., В.А. Швандира- 5-е изд., перераб/ и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
77. Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. О.И. Волкова и др. - М.: ИНФРА М., 2002.
78. Егоршин А. П. Управление персоналом / А. П. Егоршин. – 2 изд. – Н. Новгород: НИМБ, 1999. – 624 с.
79. Ильяшенко С.Н. Маркетинговые риски и методы их анализа //Справочник экономиста, 2004, №2, с. 34-41
80. Ильяшенко С.Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к из оценке //Актуальні проблеми економіки, 2003; №3(21), с. 12-19
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.