17 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Південний економічний макрорайон№ роботи: 1523
розділ: РПС
тип: Курсова робота
об'єм: 32
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...............3
РОЗДІЛ 1 ПІВДЕННИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МАКРОРАЙОН В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ....................... .............................. .............................. .............................. .............5
1.1 Загальна характеристика та основні риси Південного економічного макрорайону................... .............................. .............................. .............................. ............5
1.2 Передумови розвитку Південного економічного макрорайону................... ...........11
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІВДЕННОГО ЕКОНОМІЧНОГО МАКРОРАЙОНУ................... .............................. .............................. .............................. .15
2.1 Аналіз сучасного стану промисловості, та її місце в економіці України..............15
2.2 Сільське господарство району в структурі АПК країни........................ ..................19
2.3 Аналіз функціонування транспортного комплексу..................... .............................2 3
РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІВДЕННОГО ЕКОНОМІЧНОГО МАКРОРАЙОНУ................... .............................. ............................26
3.1 Проблеми розвитку Південного економічного макрорайону................... ..............26
3.2 Перспективні напрями розвитку...................... .............................. ............................27
ВИСНОВКИ.................... .............................. .............................. .............................. .........29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ....................31

ВИСН ОВКИ

Отже, узагальнюючи проведене дослідження зробимо наступні висновки.
1. Південний економічний макрорайон розташований на півдні України і займає переважно територію рівнинної Причорноморської низовини. Територія району простяглася із сходу на захід від східної межі Криму до річки Дунай на 600 км, а з півночі на південь - на 420 км.
2. Середня густота населення в районі становить 64,5 осіб/км2 (по Україні - 83 особи/км2). З ряду причин (історичне минуле, неоднаковий ступінь господарського освоєння території, різноманітність природних умов) для району характерні великі територіальні відмінності в розміщенні й густоті населення.
3. Сучасна спеціалізація господарства Південного економічного району склалася переважно відповідно до природних та економічних умов. Раніше цей район розвивався в аграрному напрямі (зернове господарство). Розвивались галузі промисловості з переробки сільськогосподарської продукції, виробництва сільськогосподарських знарядь праці, суден, видобутку залізної руди. Пізніше структура промисловості змінилася (машинобудування, галузі важкої і харчової промисловості, у сільському господарстві розширено площі під технічними культурами, виноградниками, садами).
4. Сільське господарство має зерново-тваринницький напрям з широко розвиненими садівництвом і виноградарством. У структурі сільськогосподарських угідь 81% ріллі, понад 13% пасовищ і 1% сіножатей. Майже половина посівних площ зайнята зерновими культурами (найбільша частка в структурі посівних площ України), 35,5%- кормовими, 10,4% - технічними, 4,4% - картоплею та овочами. Взагалі частка продукції сільського господарства в районі становить майже 17%.
5. У районі розвинені всі види транспорту. Найбільша густота залізниць в Одеській області (34,6 км на 1000 км2). Головні залізничні вузли - Одеса, Херсон, Каховка, Миколаїв, Вознесенськ, Сімферополь, Джанкой.
Загальна довжина автомобільних шляхів - 25,4 тис. км, у тому числі з твердим покриттям - 23,9 тис. км. Основні автомобільні шляхи державного та міжнародного значення: Миколаїв - Одеса- Кишинів; Миколаїв -Херсон - Сімферополь; Миколаїв - Кіровоград; Миколаїв - Кривий Ріг; Рені - Ростов-на-Дону; Одеса - Ізмаїл. Діє міжміська тролейбусна лінія Сімферополь - Ялта (майже 79км).
Морський транспорт забезпечує переважно каботажні перевезення, має державне й міжнародне значення.
6. Однією з актуальних проблем посушливого Південного економічного макрорайону є проблема водних ресурсів, оскільки в районі немає необхідної кількості власних водних джерел. Важливою є також проблема пошуку, розвідування та освоєння нових родовищ нафти й газу в прибережній частині та акваторії Чорного й Азовського морів.
7. Основними напрямками перспективного розвитку Південного економічного району є вдосконалення його спеціалізації як індустріально-аграрного району, важливого транспортно-морського й рекреаційного регіону з розвиненим курортно-туристським господарством.
   
Список літератури

1. Біла С.О., Шевченко О.В., Жук М.І., Макогон Ю.В. Тенденції і суперечності економічного розвитку України в регіональному вимірі // Україна в 2005 - 2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю. Г. Рубана. – К: НІСД, 2009.
2. Воронкова В. Г. Регіонально-адміністративний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: 2010 – 352 с.
3. Голіков А. П. Регіональна економіка та природокористування.Навчальний посібник. – К.: 2009 – 350 с.
4. Долішній М.І., Стадницький Ю.І., Загородній А.Г., Товкан О.Е. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навчальний посібник. – Львів: „Інтелект-Захід”,2003. – 256 с.
5. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Підручник. – К.: Кондор, 2005.
6. Жук М.В. Регіональна економіка. Підручник. – К.: ВЦ «Академія», 2008.
7. Звіргзде К.І. «Національна економіка у кризовий період: актуальність та можливості захисту».// Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, випуск 56. К.:-2008 р., с. 123-130.
8. Зінь Е.А. Регіональна економіка. Підручник. — К.: «ВД «Професіонал», 2007. — 528 с.
9. Лишиленко В.І. Регіональна економіка: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011.- 384 с.
10. Лишиленко В.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навчальний посібник. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. - 325 с.
11. Манів З. О., Луцький І. М., Манів С. З. Регіональна економіка. Навчальний посібник, – 2010. – 562 с.
12. Ковалевський В.В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Підручник. 9-те видання. 2009. — 373 с.
13. Чужиков В.І. Державна регіональна політика України: Монографія /За ред. З.С. Варналія (колективна) РозділХVІ Регіональна динаміка в глобальній економіці. - К.: Національний інститут стратегічного досліджень, 2007.
14. Чужиков В.І. Індивідуальна монографія, Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія. - К.: КНЕУ, 2008.
15. Статистичний щорічник України за 2010 рік. К. : Август Трейд, 2011. - 560 с.
16. Офіційний сайт Державного комітету статистики України - www.ukrstat.gov.ua
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.