24 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Філософія Середньовіччя№ роботи: 1520
розділ: Філософія
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Загальні риси філософії Середньовіччя та основні етапи її розвитку................4
2. Формування середньовічної філософської парадигми..................... ..................8
3. Номіналізм та реалізм, як основні напрями середньовічної філософії............11
Висно вки........................... .............................. .............................. .............................1 4
Список використаних джерел........................ .............................. ............................15
   
Список літератури

1. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій: В 2 т. — К.: Либідь, 1993.
2. Вандишев В. М. Філософія. Ч. 1. Історико-філософський вступ: Конспект лекцій. Ч. 2. Антропологія. Гносеологія. Соціологія. — Суми: Вид-во СумДУ, 2000.
3. Пашук А. І. Нариси з історії філософії середніх віків: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 712 с.
4. Філософія: Навч. посіб. — 3-тє вид., стер. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. — К.: Вікар, 2003. — 457 с.
5. Смольков О. А. Філософія: Навчальний посібник. Львів: "Магнолія Плюс"; видавець СПД ФО "В. М. Піча" 2005.- 460 с.
6. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III—IV рівнів акредитації. - 3-тє видання, перероб. і доповн. - Львів: "Магнолія плюс"; видавець СПД ФО В. М. Піча, 2005. - 506 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.