14 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Процес інвестиційного проектування на підприємстві



№ роботи: 1519
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Дипломна робота
об'єм: 78
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… …………….2
І. Теоретико-методичні засади здійснення процесу інвестиційного проектування на підприємстві……………………………………………… …...5
1.1. Сутність, роль та етапи інвестиційного проектування……………………5
1.2. Критерії оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів……16
1.3. Ризики інвестиційного проекту……..……………………………………..28

ІІ. Економічна діагностика ТОВ «Диаман» та оцінка його готовності до реалізації інвестиційного проекту……………………………………...………33

2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства………………………33
2.2. Діагностика зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства…36
2.3. Визначення генеральної проблеми підприємства, розробка та оцінка альтернатив її вирішення……………………………………………………… ..48
ІІІ. Економічне обґрунтування проекту оновлення автопарку ТОВ «Диаман»
3.1. Загальна характеристика інвестиційного проекту………….…………....57
3.2. Економічне обґрунтування проекту та основні напрямки зниження його ризиків…………………………………………………………… ………………65
Висновки……………………………… ………………………………………....74
Список використаних джерел…………………………………………………..76

Додатки

ВСТУП

Трансформ ація соціально-економічної моделі українського суспільства призвела до формування нового інвестиційного механізму, головним завданням якого є підвищення ефективності інвестування. Це зумовлено тим, що інвестиції впливають на глибинні відтворювальні процеси і є визначальним чинником економічного зростання будь-якої країни. Інвестиційна активність суб"єктів господарювання визначається інвестиційним кліматом, однак клімат ще не гарантує досягнення очікуваних результатів у процесі реалізації інвестиційного проекту. Низькі показники ефективності функціонування народного господарства загалом і інвестиційної діяльності зокрема, призводять до втрати позитивної динаміки зростання національною економікою і конкурентних переваг на світових ринках.
Міжнародний досвід оцінки ефективності інвестиційних проектів та еволюція методик такої оцінки свідчить про глобальний характер проблеми, тому особливої актуальності набуває адаптація міжнародних методик оцінки ефективності інвестиційних проектів до умов української економіки.
У своєму дослідженні я керувався досягненнями сучасної економічної науки щодо оцінки ефективності інвестицій, які знайшли своє відображення у роботах М. Афанасьєва, О. Балацького, Г. Бердиша, Л. Біленької, В. Верби, В. Гриньової, О. Кириченка, А. Пересади, Г. Швиданенка та ін.
Значний внесок у розроблення теоретичних та практичних питань оцінки економічної ефективності інвестування зробили західні та російські економісти – В.Беренс і П.М. Хавранек, М.Блум і І.Френд, Р.Брейлі, Д. Герц, Л.Крувшиць, Е.Лернер, Д.Лінтнер, Ф.Лутц та В.Лутц, С.Майєрс, Г.Марковіц, Р.Пайк, Р.Паркер, В.Шарп, С.Шмідт, М.Баканов, Ю.Богатін, В.Богачов, Н.Ведута, Є.Єндовіцький, Л.Канторовіч, В.Ковальов, В.Москвін, Т.Хачатуров, В.Швандар, В.Шеремет та ін.
У дослідженнях вказаних вчених розглянуто питання теоретичного обґрунтування і практичного використання методик і методів оцінки ефективності інвестиційних проектів, розроблено методичні рекомендації для оцінки ефективності реалізації інвестиційних проектів.
Метою дослідження є вивчення теоретичних основ процесу інвестування на підприємстві, розробка та економічне обґрунтування проекту оновлення автопарку ТОВ «Диаман»
Для досягнення даної мети в процесі написання роботи були поставлені наступні завдання:
• розкрити сутність понять „інвестиції”, „інвестиційна діяльність”, „інвестиційний проект”;
• визначити показники, які можуть бути використані у процесі індивідуальної і порівняльної оцінки ефективності інвестиційних проектів;
• виявити чинники, що впливають на ефективність інвестиційних проектів;
• розробити пропозиції щодо впровадження інвестиційного проекту.
Об’єктом дослідження виступають процеси ефективного функціонування підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища.
Предмет дослідження – економічне обґрунтування інвестиційного проекту.
Теоретичною основою дослідження стали загальнонаукові методи пізнання (діалектика, аналіз, синтез, системність, комплексність, аналогія, історизм), методологічні засади системного аналізу. Особливості оцінки ефективності інвестиційних проектів виявлені з використанням наступних методів: діалектичного (для розкриття теоретичних основ ефективності), системного (для визначення складових елементів інвестиційного проекту та природи зв’язків між ними), аналізу та синтезу (при розробці методик оцінки ефективності інвестиційних проектів та оцінки економічної ефективності фінансування інвестиційних проектів комерційними банками) та порівняльного аналізу (при виборі оптимальних показників оцінки ефективності інвестування).
Інформаційну базу дослідження складають законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють фінансову діяльність підприємств, теоретичні напрацювання вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, internet-ресурси, планова та звітна інформація ТОВ «Диаман».
   
Список літератури

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. з наступними змінами. Офіційний вісник України, 2003, N 11 (28.03.2003), ст. 462.
2. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991р. з наступними змінами. Голос України, 1991, 10, 11.10.91 N 198.
3. Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)": за станом на 13 вересня 2007 року / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське видавництво, 2007. — 40с.
4. Афанасьєв М.В., Іпполітова І.Я. Проектний аналіз: конспект лекцій / Харківський національний економічний ун- т. — Х. : ХНЕУ, 2008. — 260с.
8. Балацький О. Ф., Теліженко О.М., Соколов М.О. Управління інвестиціями: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. — Суми : Університетська книга, 2004. — 231с.Бердиш Г.О. Проектний аналіз, 2006. – 416 с.
9. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: Підручник / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — 2. вид., стер. — К. : Знання, 2006. — 416с.
10. Білецька Л. В., Білецький О. В., Земляков І. С., Жовковська Т. Т., Олійник О. С.. Економічна теорія: графіки, формули, схеми, терміни: Навчально-метод. посібник для студ. екон. спец. вузів / Інститут менеджменту та економіки. — Івано-Франківськ : ІМЕ, 2009. — 220с.
11. Білецька Л. В., Білецький О. В., Земляков І. С., Жовковська Т. Т., Олійник О. С.. Економічна теорія: графіки, формули, схеми, терміни: Навчально-метод. посібник для студ. екон. спец. вузів / Інститут менеджменту та економіки. — Івано-Франківськ : ІМЕ, 2006. — 220с.
12. Білик В.О., Саблук П.Т., Шкарбан Д.В., Гойчук О. І., Орехівський Г. А.. Економічна теорія: Навч. посіб. для студ. та викл. агр. закл. освіти / Віталій Онуфрійович Білик (ред.), Петро Трохимович Саблук (ред.). — 4.вид., перероб. та доп. — К. : ННЦ ІАЕ, 2007. — 560с.
13. Бондар М.І. Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю: монографія / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2008. — 256с.
14. Борщ Л.М., Герасимова С.В. Інвестування: теорія і практика: навч. посіб. / Київський ун-т ринкових відносин; Феодосійська фінансово-економічна академія. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2007. — 685c.
15. Верба В.А., Гребешкова О.М. Проектний аналіз: слайд-курс: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2006. — 236с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 204-206.
16. Вовчак О. Д.. Інвестування: навч. посібник. — Л. : Новий Світ-2000, 2008. — 544с.
17. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М., Самура Ю.О., Шморгай М.Б. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / Ольга Дмитрівна Вовчак (заг.ред.). — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. — 368с.
18. Гайдис Н.М. Інвестування: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л., 2002. — 271с.
19. Гончаров А.Б. Інвестування: Конспект лекцій / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ХДЕУ, 2008. — 179с.
20. Гриньова В. М., Коюда В. О., Лепейко Т. І., Коюда О. П., Великий Ю. М.. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун- т / В.М. Гриньова (заг.ред.). — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. — 368с.
21. Дука А.П. Інвестування: навч.-метод. посіб. для студ. екон. спец. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : ВПЦ "Київський університет", 2005. — 172с.
22. Інвестиційна діяльність в Україні: Нормативні документи / О.М. Роїна (упоряд.). — К. : КНТ, 2007. — 192с.
23. Кириченко О.А., Єрохін С.А. Інвестування: підручник. — К. : Знання, 2009. — 573с.
24. Косянчук Т. Ф., Лук'янова В. В., Майорова Н. І., Швид В. В.. Економічна діагностика: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — Л. : Новий Світ-2000, 2007. — 449с.
25. Коюда В. О., Лепейко Т. І., Коюда О. П.. Основи інвестиційного менеджменту: навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К. : Кондор, 2008. — 340c.
26. Крехівський О. В., Чирков В. Г. Інвестиції: умови і вимоги / Державний ін-т комплексних техніко-економічних досліджень; НАН України; Центр досліджень науково-технічного потенціалу і історії науки ім. Г.М.Доброва. — К. : Фенікс, 2006. — 166с.
27. Кроль Ю.Я. Інвестиційне проектування: проблеми, шляхи розв'язання. — Х. : Основа, 2007. — 224с.
28. Маглаперідзе А. С., Веретенников В. І., Храпкіна В. В., Чучко О. П.. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб.. — Донецьк : Норд-Прес, 2007. — 229с.
29. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Міжнародний науково-технічний ун-т. — К. : ЦУЛ, 2008. — 375с.
30. Мойсеєнко І.П. Інвестування: Навч. посібник. — К. : Знання, 2006. — 490с.
31. Пересада А.А. Інвестування: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 252с.
32. Правик Ю.М. Інвестиційний менеджмент: навч. посібник. — К. : Знання, 2007. — 431с.
33. Реверчук С.К., Реверчук Н.Й., Скоморович І.Г., Блаженко М.Я. Інвестологія: наука про інвестування: Навч. посібник / Львівський національний ун-т ім. І.Франка. — К. : Атіка, 2007. — 264с.
34. Федоренко В.Г., Гойко А.Ф. Інвестознавство: Підручник / Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) / Валентин Григорович Федоренко (наук.ред.). — К. : МАУП, 2000. — 408с.
35. Хрущ Н.А. Інвестиційна діяльність: сучасні стратегії та технології. — Хмельницький : ХНУ, 2004. — 310с. : табл. — Бібліогр.: с. 294
36. Череп А.В. Інвестознавство: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. — К. : Кондор, 2006. — 398с.
37. Яненкова І.Г. Інвестування: навчально-методичний посібник / Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". — Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2007. — 124с.
38. http://uk.wikipedia.org/
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.