25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Фінансова діяльність наукових організацій№ роботи: 1516
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 41
винагорода автору:

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ................... .............................. .............................. .............................. 5
1.1. Особливості діяльності наукових організацій та їх види.......................... .......5
1.2. Поняття та зміст фінансової діяльність наукових організацій................... .....8
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦНІІ.......................... .............................. .............................. .............................. .........13
2.1. Організаційно-економічна характеристика ДП Хмельницький ЦНІІ...........13
2.2. Аналіз фінансового стану ДП Хмельницький ЦНІІ.......................... ..............24
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ................... .............................. .............................. ....31
ВИСНОВКИ.............. .............................. .............................. .............................. .......35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........38
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................41

ВСТУП


Фінансова діяльність – це система форм і методів, які використовуються для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто - це та практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів.
Фінанси підприємства являють собою систему грошових відносин, що виражають формування і використання грошових фондів в процесі кругообігу ресурсів підприємства, формування його грошових прибутків та накопичень.
Фінанси підприємств забезпечують кругообіг основного та оборотного капіталу, взаємовідношення з державними органами, податковою системою, бюджетами, банками і іншими кредитними установами, страховими компаніями і так далі.
Особливістю фінансової діяльності наукових організацій і установ є те, що вони функціонують принципово на інших засадах, ніж звичайні підприємства. Головним чином вони належать до невиробничої сфери. Особливістю діяльності вказаних організацій є те, що вони не виробляють матеріальний продукт, не створюють вартість. Заклади невиробничої сфери існують за рахунок продукту, створеного у матеріальному виробництві.
Питання фінансової діяльності наукових організацій є майже недосліджувались в економічній та фінансовій літературі, що зумовлює актуальність даної теми.
Об’єктом дослідження даної роботи є ДП Хмельницький ЦНІІ, предметом - коло питань, що стосуються організації фінансової діяльності наукових організацій.
Мета роботи – дослідження фінансової діяльності наукових організацій. Для досягнення поставленої в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:
- розглянути особливості діяльності наукових організацій та їх види;
- визначити поняття та зміст фінансової діяльність наукових організацій;
- навести організаційно-економічну характеристику ДП Хмельницький ЦНІІ;
- провести аналіз фінансового стану ДП Хмельницький ЦНІІ;
- запропонувати шляхи вдосконалення фінансової діяльності наукових організацій;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Інформаційною базою роботи є чинне законодавство України, навчальні посібники та підручники, періодична література та Інтернет-ресурси, а також статистична та фінансова звітність об’єкту дослідження.
   
Список літератури

1. Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 12, ст.165 )
2. Алєксєєв І. В. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. — Л.: Бескид Біт, 2003. — 152 с.
3. Арефєва О. В. Фінансовий менеджмент. — К.: Видавництво Європейського університету, 2004. — 94 с.
4. Бень Т.Г., Довбня С.Б. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України. - 2002. - № 6.- C.53-61.
5. Білик М.Д. Фінансові проблеми державних підприємств// Фінанси України. - 2004. - №6. - С.70-82
6. Болюх М. А. Економічний аналіз. — К.: КНЕУ, 2003. — 555 с.
7. Буцкая И. Выбор системы показателей оценки финансового состояния предприятий // Бизнес-информ.- 2005.- № 1.- C.84-86
8. Воробйова І. А., Погорєлова О. В. Практикум з фінансового менеджменту. — Миколаїв: УДМТУ, 2004. — 125 с.
9. Гриньова В. М., Коюда В. О. Фінанси підприємств. — К.: Знання-Прес, 2006. — 423 с.
10. Довбня С.Б., Ковзель К.А. Модель комплексної оптимізації фінансування підприємства // Фінанси України.- 2006.- № 5.- C.134-142
11. Економічний аналіз. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. — Ч. 2: Аналіз господарсько-фінансової діяльності. — 200 с.
12. Зятковський І. В. Фінанси підприємств. — К.: Кондор, 2003. — 364 с.
13. Іванієнко В. В. Фінансовий аналіз. — Х.: ВД ІНЖЕК, 2003. — 168с.
14. Кислиця О. Я. Економічний аналіз. Курс лекцій. — К.: Видавництво Європейського університету, 2003. — 172 с.
15. Ковальчук Т. М. Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація. — К., 2004. — 40 с.
16. Кодацкий В. П. Финансовый менеджмент. — Х.: Харьковское отд-ние издательства Экономика при Харьковском н.-и. экономическом ин-те, 2002. — 212 с.
17. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз. — Х.: ВД ІНЖЕК, 2003. — 209 с.
18. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 223 с.
19. Кручок С.І. Оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України.- 2002.- № 8.- C.40-48
20. Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Методологические вопросы анализа финансового состояния во взаимосвязи с инвестиционной привлекательностью предприятия // Финансы и кредит.- 2002.- № 15.- C.27-36
21. Лайко П. А., Мних М. В. Фінанси підприємств. — К.: Знання України, 2004. — 428 с.
22. Лєснікова М.В. Інноваційна діяльність і формування системи відносин показників фінансового стану підприємства // Проблеми науки.- 2003.- № 3.- C.17-22
23. Лукіна Ю.В. Формування та реалізація стратегії управління фінансами підприємства // Фінанси України.- 2006.- № 3.- C.113-119
24. Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. — 220 с.
25. Мельник В. М. Основи економічного аналізу. — К.: Кондор, 2003. — 128 с.
26. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. — К.: Вища школа, 2003. — 278 с.
27. Михайлов В., Прилипко Ю., Бірюченко В. Фінансовий стан підприємств (Аналіз деяких методичних питань) // Ринок цінних паперів. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.- 2004.- № 5.- C.31-39
28. Михайлов Ю.А., Белоусова Н.Н. Моделирование динамики финансового состояния предприятия при переводе производства на новую продукцию // Вестник МГУ. Сер. 6. Экономика.- 2003.- № 2.- C.70-84
29. Мних М. В. Планування діяльності підприємства в сучасних економічних умовах. — К.: Знання України, 2004. — 92 с.
30. Мных Е., Беленькая Н. Оценка финансового состояния предприятия в условиях применения методов точечной статистической экспертизы // Бухгалтерский учет и аудит.- 2004.- № 2.- C.27-31
31. Мотриченко В.М. Сфери діяльності та функції державних підприємств// Актуальні проблеми економіки. - 2007. - №5(71). - с.120-127
32. http://www.kmu.gov.ua/control/ publish/article?art – сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.