13 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Діяльність служб з планування та навчання персоналу№ роботи: 1511
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Завдання і напрями роботи служб з планування та навчання персоналу..........4
2. Організаційна структура служб планування та навчання персоналу...............10
3. Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових служб...............13
Виснов ки............................ .............................. .............................. ............................16
Список використаної літератури.................... .............................. ............................17


Вступ

Зростання ролі кадрових служб і кардинальна перебудова їхньої діяльності викликані корінними змінами економічних і соціальних умов, у яких нині діють торгові підприємства.
В сучасних умовах є можливості поступового перетворення кадрових служб у центри управління персоналом, що дасть можливість розширити сферу їх діяльності.
Планування персоналу як одна із важливих функцій управління персоналом полягає в кількісному, якісному, часовому і просторовому визначенні потреби в персоналі, необхідному для досягнення цілей організації. Планування персоналу ґрунтується на стратегії розвитку організації, її кадрової політики.
Професійне навчання персоналу – це систематичний процес формування у працівників підприємства теоретичних знань, умінь та практичних навичок, необхідних для виконання роботи.
Професійне навчання персоналу у ринкових умовах повинно носити безупинний характер і проводитися протягом усієї трудової діяльності.
Мета роботи дослідити особливості діяльності служб з планування та навчання персоналу.
Завдання роботи:
- визначити основні напрями роботи служб з планування та навчання персоналу;
- дослідити організаційну структуру служб планування та навчання персоналу;
- вивчити професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових служб.
   
Список літератури

1. Обер-Крие Дж. Управление предприятием. - М.: Бизнес-Информ, 1998. - 256 с.
2. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 352 с.
3. Стадник В.В. Менеджмент. Навч. посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 464 с.
4. Савельєва В. Управління персоналом: навчальний посібник / Валерія Савельєва, Олексій Єськов, ; М-во освіти і науки України. - К. : Професіонал, 2005. – 335 с.
5. Теорія і практика управління персоналом: Навч.-метод. посібник / Авт.-уклад. Г.В.Щокін. - К.: МАУП, 1998. - 256с.
6. Управління персоналом : навчальний посібник / Микола Виноградський, Світлана Беляєва, Алла Виноградська, Олена Шканова, ; М-во освіти і науки України, Київ. економ. ін-т менеджм. ("Екомен"). - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 500 с.
7. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. (в 2 книгах): - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: МЗУУП, 1993.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.