18 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Обгрунтування бізнес-проектів, залучення інвестицій для розвитку підприємства№ роботи: 1508
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Дипломна робота
об'єм: 118
винагорода автору: 350 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...............4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС – ПРОЕКТУ, СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ................... .............................. .............................. .............................. .....6
1.1. Бізнес-проект: сутність, класифікація та його призначення................... .................6
1.2. Методичні засади обгрунтування проектів розвитку бізнесу....................... .........17
1.3. Економічна оцінка ефективності бізнес-проектів............... .............................. ......25
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА СФГ «РИСК»........................ .............................. .............................. .............................. ....38
2.1. Характеристика господарської діяльності підприємства.................. .....................38
2.2. Діагностика фінансово-економічного стану підприємства.................. ..................46
2.3. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства та напрямки використання інвестицій.................... .............................. .............................. .............................. .............60
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЕКТУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА СФГ «РИСК»........................ .............................. .............................. .81
3.1. Шляхи удосконалення інвестиційної діяльності підприємства.................. ...........78
3.2. Визначення доцільності використання інвестиційних ресурсів...................... ......85
3.3. Обгрунтування бізнес-проекту, залучення інвестицій для розвитку підприємства та оцінка його ефективності.................. .............................. .............................. ...............91
Висновки... .............................. .............................. .............................. .............................. 110
Список використаних джерел........................ .............................. .............................. .....115
Додатки............. .............................. .............................. .............................. ......................119

В СТУП

Трансформація соціально-економічної моделі українського суспільства призвела до формування нового інвестиційного механізму, головним завданням якого є підвищення ефективності інвестування. Це зумовлено тим, що інвестиції впливають на глибинні відтворювальні процеси і є визначальним чинником економічного зростання будь-якої країни. Інвестиційна активність суб"єктів господарювання визначається інвестиційним кліматом, однак клімат ще не гарантує досягнення очікуваних результатів у процесі реалізації інвестиційного проекту. Низькі показники ефективності функціонування народного господарства загалом і інвестиційної діяльності зокрема, призводять до втрати позитивної динаміки зростання національною економікою і конкурентних переваг на світових ринках. Зважаючи на вище вказане, обгрунтування бізнес-поектів по залученню інвестицій є надзвичайно актуальним питанням в умовах сьогодення.
Значний внесок у розроблення теоретичних та практичних питань обгрунтування бізнес-поектів по залученню інвестицій для розвитку підприємства зробили такі вчені-економісти, як: М. Грещак і О. Коцюба, С. Покропивний, О. Роїна, Р. Каплан, Ю. Кроль, І. Мазур, І. Мойсеєнко, Ф.Лутц та В.Лутц, С.Майєрс, Г.Марковіц, Р.Пайк, Р.Паркер, В.Шарп, С.Шмідт, М.Баканов, Ю.Богатін, В.Богачов, Н.Ведута, Є.Єндовіцький, А. Пересада, В.Шеремет та ін.
У дослідженнях вказаних вчених розглянуто питання теоретичного обґрунтування і практичного використання методик і методів оцінки бізнес-проектів, розроблено методичні рекомендації для оцінки ефективності реалізації інвестиційних проектів.
Об’єктом дослідження виступають теоретико-методичні і прикладні аспекти обґрунтування проектів розвитку бізнесу.
Предметом дослідження є залучення інвестицій для розвитку діяльності підприємства.
Метою дипломної роботи є дослідження особливостей обґрунтування бізнес-проекту залучення інвестицій для розвитку діяльності підприємства СФГ «РИСК».
Для досягнення даної мети в процесі написання роботи були поставлені наступні завдання:
- розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
- розглянути методичні засади обґрунтування проектів розвитку бізнесу;
- навести економічну оцінку ефективності бізнес-проектів;
- провести характеристику господарської діяльності підприємства;
- дослідити фінансово-економічний стан підприємства;
- оцінити інвестиційну привабливість підприємства та напрямки використання інвестицій;
- запропонувати бізнес-проекту для розвитку підприємства СФГ «РИСК».
Теоретичною основою дослідження стали загальнонаукові методи пізнання (діалектика, аналіз, синтез, системність, комплексність, аналогія, історизм), методологічні засади системного аналізу. Особливості оцінки ефективності інвестиційних проектів виявлені з використанням наступних методів: діалектичного (для розкриття теоретичних основ ефективності), системного (для визначення складових елементів інвестиційного проекту та природи зв’язків між ними), аналізу та синтезу (при розробці методик оцінки ефективності інвестиційних проектів).
Інформаційною базою дослідження виступають чинні законодавчі та нормативно-правові акти, теоретичні напрацювання вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, internet-ресурси, а також фінансова та статистична звітність бази дослідження.

ВИСНОВКИ

От же, розглянувши тему обґрунтування бізнес-проекту залучення інвестицій для розвитку підприємства ми досягнули основної мети та виконали усі поставлені завдання.
У першому розділі були розглянуті і досліджені теоретичні та методичні основи розробки бізнес – проектів та їх обґрунтування. Слід зауважити, що важливим елементом є оточення проекту, оскільки важливо визначити середовище, в якому виникає, існує і завершується проект. Відносини між проектом і середовищами не дозволяють провести чітку межу між ними. Отже, слід виділити сфери та їх можливий вплив, сфери фінансів, збуту, виробництва, матеріального забезпечення, інфраструктури, а також керівництво підприємства, оскільки саме воно визначає цілі та основні вимоги щодо проекту, його реалізації, методів управління, також не слід забувати про зовнішні фактори, вони теж відіграють значну роль, такими факторами є : політичні, економічні, соціальні, правові, культурологічні, природні та екологічні, інфраструктурні тобто ті, що складають зовнішнє середовище.
Докладно розглянуті призначення бізнес – проектів, визначена їх класифікація та сутність. Приведена оцінка інвестиційної привабливості. Це процес в ході якого потенційний інвестор може прийняти остаточне рішення про доцільність вкладення коштів у дане підприємство (проект), враховуючи надійність цього об’єкта інвестування та можливість отримання максимального прибутку. Замовником проведення оцінки інвестиційної привабливості може бути як суб"єкт, так і об"єкт інвестування. При цьому, кожний з них піклується про свої цілі, що у кінцевому результаті спрямовані на реалізацію можливостей перерозподілу й споживання капіталу, тобто інвестування .
В другому розділі роботи здійснена комплексна діагностика бази дослідження. СФГ «Риск» є підприємством харчової промисловості, що займається вирощуванням зернових та технічних культур і виробництвом круп.
Оцінка конкурентної позиції найближчих конкурентів дає змогу зробити висновок, що на даному ринку є декілька значних виробників діяльність яких базується на використанні значних виробничих потужностей та поєднанні ціни та якості продукції. Саме це дає змогу контролювати значну частку ринку та на повну силу використовувати виробничі потужності. Також існують малі підприємства, які не те що працюють, а просто існують за рахунок вигідних сезонних закупок сировина та вдалого збуту продукції в час підвищення цін на продукцію СФГ „ Риск” є одним з лідерів галузі. Лідируючу позицію воно утримує за рахунок високої якості продукції та помірних цін (досягається за рахунок оптимізації структури витрат підприємства).
Ряд конкурентних переваг, таких як зручне географічне розташування, забезпечення власним транспортом та сировиною, фінансовими ресурсами, оновленням тенологій, будує власну стратегію підприємства. В основному це є поєднання двох стратегій - фокусування та лідирування на основі зниження витрат. Також підприємство використовує різні стратегії відносно власної продукції. Конкурентноспроможність та популярність продукції підприємства ми зможемо визначити за рахунок матриць БКГ, «Мак Кінсі-Дженерал Електрік». Це дасть змогу виділити більш і менш популярну продукцію підприємства, визначити її позиції на ринку.
За результатами матриці БКГ можна сказати наступне про продукцію господарства „Риск”:
Продукція 3 і 4 знаходиться в зоні „Зірки” – ця продукція характеризується великими обсягами продажу і займає значну частку ринку, саме ця продукція користується най кращим попитом серед споживачів. Ця продукція потребує постійного розвитку та удосконалення, інвестицій та нарощення виробничих потужностей.
Продукція 2 знаходиться в зоні „Важкі діти” – ця продукція характеризується високими темпами зростання обсягів продажу та відносно малою часткою рину, саме ця продукція має великий попит серед споживачів, але їй притаманний сезонний попит (зимою зростає, влітку зменшується). Зважаючи на цю специфіку варто зберігати існуючі позиції на ринку і певною мірою посилювати їх.
Продукція 1 знаходиться в зоні „Корова” – ця продукція характеризується низькими обсягами продажу та дуже малою часткою ринку, це тому, що продукція орієнтована на бажання споживача в її частому використанні.
Отже, як бачимо, підприємство випускає зовсім різну продукцію, яка характеризується різними обсягами продажу та займає різні частки ринку, тому підприємству слід використовувати зовсім різні стратегії просування власної продукції на ринок – найкращий варіант – це застосування певного стратегічного набору, який би повною мірою задовольнив вимоги кожного продукту.
Фінансово-економічн ий стан СФГ «Риск» характеризується, як задовільний із наявністю негативних та невизначених тенденцій в розрізі ліквідності активів підприємства та показників прибутковості діяльності. Інвестиційна привабливість даного підприємства є досить позитивною, виходячи з даних показників. Фінансові показники ще раз підтверджують те, що підприємство постійно змінюється.
Аналіз даних таблиці коефіцієнтів ділової активності дозволяє зробити висновок, що ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення зменшилась на 26%, хоча зберігається на високому рівні. При цьому строк погашення дебіторської та кредиторської заборгованості значно зріс. Так, строки зросли до 165 днів по дебіторській (при нормативному значенні 30 днів) та до 108 днів - по кредиторській заборгованості (перевищення нормативного значення в 3,5 рази). Таке значення строку погашення дебіторської та кредиторської заборгованості значно знижує рівень платоспроможності та стійкості потоку доходів СФГ "Риск". Однак, заходів направлених на зміцнення фінансової дисципліни на підприємстві буде недостатньо для запобігання зниженню рівня ефективності використання активів. Цей факт свідчить про те, що підвищення ефективності використання обігових активів не змогло перекрити домінуючі тенденції по зниженню ефективності використання необоротних активів, перш за все основних засобів. Швидкість реалізації товарно-матеріальних запасів підприємства зменшилась на 70%. Фондовіддача характеризує, на скільки ефективно підприємство використовує основні фонди та відображає суму наданих послуг на одну гривню основних засобів. За 2008-2010 рр. показник фондовіддачі мав тенденцію до зменшення, особливо у 2010 році, що дає негативний економічний ефект підприємству, оскільки дає можливість побачити негативну тенденцію до зменшення надання послуг та отримання прибутку.
Зменшення показника оборотності активів говорить про зниження ефективності їхнього використання.
Аналіз даних таблиці значень коефіцієнтів рентабельності вкладень в майно і діяльність СФГ "Риск" показує, що за всіма позиціями протягом 2008-2010 років: Прибутковість господарської діяльності підприємства від основної діяльності зменшилась на досить велике значення 81%. Рентабельність власного капіталу збільшилася на 16%, що свідчить про значну ефективність залучення інвестицій у підприємство. Сума чистого прибутку, яку одержує підприємство з кожної гривні вкладеної в активи зменшилась на 34 % .
Результати діагностики свідчить, що СФГ "Риск" має досить потужний потенціал але для розвитку потенціалу потрібно залучити інвестиції для того щоб удосконалити процес виробництва, модернізувати обладнання, щоб у майбутньому перетворитись на лідера в сегменті ринку свого регіону, хоча існує велика кількість недоліків і помилок у здійсненні виробничо-господарської діяльності підприємства, і, як результат, не досить високі фінансово-економічні показники.
В третьому розділі роботи представлене обгрунтування використання інвестиційних ресурсів, тобто розрахунки запровадження двох технологічних заходів – нових інвестиційних проектів.
В цілому, від впровадження інвестиційного проекту в СФГ “Риск” можна очікувати наступних результатів:
- якість продукції покращиться та стане стабільною;
- збільшиться ринок продажів;
- значно знизиться частка ручної праці;
- покращаться взаємовідносини між підрозділами та людські відносини;
- збільшиться чистий прибуток підприємства (приблизно на 12,6%).
Результати досліджень можуть бути використані в діяльності СФГ "Риск", і також на виробничих підприємствах відповідного рівня розвитку.
   
Список літератури

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №18.
2. Закон України " Про інвестиційну діяльність ", від 18.09.1991 № 1560-XII
3. Агеев А.Б., Агеев Ю.Б., Экономический словарь, М., 2003.
4. Атамас П. Й. Управлінський облік: Навч. Посіб. – Дн-ськ. – К.: Центр навч. Літ-ри, 2006.
5. Балыка С. Моделирование и прогнозирование хозяйственного риска// Бизнес Информ.-2008.-№43.-С.53-59.
6. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проектами: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 231 с.
7. Балацький О. Ф., Теліженко О.М., Соколов М.О. Управління інвестиціями: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. — Суми : Університетська книга, 2004. — 231с.
8. Борисов В.А., Крумберг О.А., Принятие решений на основе нечетки моделей. Москва: Знание,2009-234с.
9. Верба В.А., Гребешкова О.М. Проектний аналіз: слайд-курс: Навч. посіб. — К. : КНЕУ, 2006. — 236с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 204-206.
10. Вовчак О. Д.. Інвестування: навч. посібник. — Л. : Новий Світ-2000, 2008. — 544с.
11. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций.- М.: Финстатинформ, 2009.- 135с.
12. Дмитриевич Д. В. Рыбаков М. Ю. Управление проектом. Практическое руководство.- М.: ЮРКНИГА, 2009- 254с.
13. Грабовецький Б. Е., Основи економічного пргнозування: Навч. посібник. – Вінниця ВФ 2000.
14. Грабовецький Б. Е. Методи експкртних оцінок: теорія, методологія, напрями використання; Вінниця. 2010
15. Грещак М. Г., Коцюба О. С. Управління витратами: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – Вид. 2-ге, без змін. –К.: КНЕУ, 2006. – 132 с.
16. Економіка підприємства / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2001.-284с.6
17. Зубрицька І. Облік витрат на виробництво продукції // Все про бухгалтерський облік. - №25. – 2009.59с.
18. Інвестиційна діяльність в Україні: Нормативні документи / О.М. Роїна (упоряд.). — К. : КНТ, 2007. — 192с.
19. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированая система показателей. От стратегии к действию: Пер. С англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес»,2003.-304с.
20 . Каретнікова В.С. Планування діяльності підприємства: навч.посібник. – Х., 1999. – 265 с.
21. Кизим М. О. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: Монографія.- Харків: 2003.
22. Клименко С.М.,Омельяненко Т, Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч. посіб.- К.: КНЕУ, 2008.- 520с.
23. Коробов М. Я. Фінансовий аналіз.- К.: Хвиля-Прес, 2005.
24. Кроль Ю.Я. Інвестиційне проектування: проблеми, шляхи розв'язання. — Х. : Основа, 2007. — 224с.
25. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування. – К.: ЦНЛ, 2006.
26. Мазур И.И. Шапиро В.Д. Управления проектами: Учеб. Пособие .М.:Экономика,2001. – 574с.
27. Мойсеєнко І.П. Інвестування: Навч. посібник. — К. : Знання, 2006. — 490с.
28. Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 280с. (Альма-матер)
29. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент, Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, Київ - 2004 - ТОВ „УВПК „ЕксОб”.
30. Пересада А.А. Інвестування: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 252с.
31. Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г.О., Дерев′янко О. Г. Бізнес-план: технологія розродки та обгрунтування: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2002-379с.
32. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: КНЕУ – Київ 2005. – 528с.
33. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація,ефективність: Навч. посібник.- КНЕУ, 2001.- 352с.
34. Поліщук В. М. Управління конкурентоспроможністю виробництва в галузя АПК.- Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України,-К.2005.
35. Тарасюк Г.М., Шваб Л. Г. Планування діяльності підприємства.- К.: 2008- 257с.
36. Таян Р. Б., Холод Б. І., Ткаченко В. А. Управління проектом. 2009. 367с.
37. Тлумачний словник з управління проектами.
38. Тоцький В.І., Лавриненко В.В. Організаційний розвиток підприємства: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2005. – 247 с.
39. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2005. — 261 с.
40. Хрущ Н.А. Інвестиційна діяльність: сучасні стратегії та технології. — Хмельницький : ХНУ, 2004. — 310с. : табл. — Бібліогр.: с. 294
41. Швиданенко Г.О.,Дмитренко А.І., Олексюк О. І. Бізнес-діагностика підприємства: Навч. посіб. – К .: КНЕУ, 2008.- 344с.
42. Швиданенко Г. О., Шевчук Н.В., Управління капіталом підприємства: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2007.- 440с.
43. Шкварчук Л.О. Ціни та ціноутворення: Навч. посібник / Л.О.Шкварчук. – 3-тє вид., допов. – к.: Кондор, 2005 – 214 с.
44. Яненкова І. Г. Інвестування : Навч. метод. посіб. Миколаїв: Видавництво МДГУ. 2007- 124с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.