10 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Створення iновацiйних продуктiв та послуг в ресторанному господарствi як фактор формування конкурентних переваг№ роботи: 1507
розділ: Готельно-ресторанна справа
тип: Курсова робота
об'єм: 39
винагорода автору: 150

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ....................... .............................5
1.1. Особливості інновацій в ресторанному бізнесі....................... ..........................5
2 .2. Зміст та джерела формування конкурентних переваг підприємства у ресторанному господарстві.................. .............................. .............................. ........10
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕСТОРАНУ ТОВ „УКРАЇНА”..................... .............................. ...........................18

2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності ресторану ТОВ „Україна”......18
2.2. Аналіз якості послуг ресторану ТОВ „Україна”..................... ........................25
2. 3. Визначення конкурентних переваг ресторану ТОВ „Україна”..................... .28
РОЗДІЛ 3 ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА.................3 1
ВИСНОВКИ................... .............................. .............................. .............................. ..35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........37
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................39

ВИСНОВКИ

Розуміння суті інновацій і механізму інноваційної діяльності у сучасних умовах дає змогу підприємствам ресторанного господарства більш ефективно здійснювати свою діяльність, підвищувати результативність функціонування підприємства та конкурентоспроможність на ринку.
Інновації, як результат інноваційної діяльності, з одного боку, повинні бути орієнтовані на повніше задоволення запитів споживачів, а з іншого – на отримання конкретного економічного ефекту.
При постійній зміні зовнішнього і внутрішнього середовища однією з цілей будь-якої організації є вміння приймати виклики зовнішнього середовища, вміння оперативно перебудовуватися, переходити у відповідність з новими вимогами. І в цьому моменті одну з головних ролей грає своєчасне впровадження в практику нових технологій. Знання та використання даного аспекту сучасними рестораторами дає їм в руки сильний інструмент для підвищення ефективності свого бізнесу, а значить – конкурентну перевагу.
Об’єктом дослідження стало ТОВ „Україна” - підприємство громадського харчування.
Основним видом діяльності ТОВ „Україна” є виробництво продукції громадського харчування та надання послуг.
Обсяги чистого доходу від реалізації продукції (послуг) у 2008 році склав 712 тис. грн., у 2009 році значення даного показника збільшилось майже вдвічі і становило 1347,1 тис. грн. У 2010 році виручка і надалі продовжувала зростати, темпи росту показника до попереднього року склали 136,5%.
Кількість відвідувачів ресторану має позитивну тенденцію. Так, з 2008 р. по 2010 р. кількість відвідувачів зросла на 2514 осіб та становила 7261 відвідувача.
Прибуток підприємства має стійку тенденцію падіння. Якщо на початку періоду, що аналізується прибуток до оподаткування становив 14,0 тис. грн, то у 2010 році його значення зменшилось до 1,1 тис. грн. Дана ситуація вказує зниження ефективності діяльності роботи підприємства.
Щодо інноваційної діяльності, то в ресторані ТОВ „Україна” даному питанню практично не приділяється уваги. Керівництво ресторану не використовує нові технології при організації роботи підприємства, працівники підприємства не відвідують виставки та ярмарки інноваційних продукції, що негативно в майбутньому вплине на конкурентні позиції підприємства.
Визначення ступеня задоволеності споживача дозволяє формалізувати організаційну роботу фірми на підставі недоліків і очікувань споживача. Переважна більшість споживачів (56% респондентів) повністю задоволені послугами ресторану, 4% не змогли відповісти і лише 3% опитаних залишились невдоволеними умовами сервісу в ресторані.
Провівши аналіз конкурентоспроможності, ми дійшли висновку, що ТОВ „Україна” не є лідером серед своїх конкурентів, оскільки поступається за багатьма критеріями своїм основним конкурентам, а саме: ресторан „Веселка” та ресторан „Жовтневий”. Найбільше це проявляється по наявності мережі ресторанів, стилю марки та якості.
Введення інформаційних технологій дозволяє готелям і ресторанам ставати більш конкурентоспроможними, а так само допомагає створювати ланцюг підприємств, в яких завдяки новим технологіям полегшується зв'язок між ними. Всі ці зміни торкнулися і економіки, і організації діяльності підприємств, методів планування і стратегії управління.
   
Список літератури

1. Закон України «Про інноваційну діяльність» // ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 36, ст.266 ) від 04.07.2002 № 40-IV
2. Автоматизация ресторанов - ресторанная система R-Keeper. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ucs.ru/info150.htm.
3. Безупречный кейтеринг благодаря автоматизации. Режим доступу: http://www.1cbit.r u/spb/about/news/news_detail.p hp?ID=33976.
4. Богушева В. И. Бары и рестораны. Искусство обслуживания. – Ростов –на – Дону.: Издательство «Феникс», 1999-352с.
5. Бородина В. В. Ресторанно-гостиничный бизнес: Учет, налоги, маркетинг, менеджмент.- М.: Книжный мир, 2001-165с.
6. Браун Г. Хернер К. Настольная книга официанта.: Справочник.: пер с англ. – Ростов –на – Дону.: Издательство «Феникс», 2001.-320с.
7. Волкова И.В., Миропольский Я.И., Мумрикова Г.М. Ресторанный бизнес в России: с чего начать и как преуспеть. – М: Издательство «Флинта», 2002, - 184 с.
8. Горяев Ю.А. Информационные технологии управления. Курс лекций. - М.: Изд-во «МИЭМП», 2006. – 102 с.
9. Декор стола.//Гостиница и ресторан – 2002 - №4.
10. Карачаровский В. ИКТ в ресторанном бизнесе – насущная потребность или опережение времени? [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
11. Корнеева К. Анатомия стола.//Ресторатор – 2002 - №7.
12. Комплексная автоматизация розничных торговых точек, аптек и предприятий общественного питания. Режим доступу: http://minimarket. at.ua.
13. Кулинария. Под ред. А.Кагановой. – М: Государственное издательство торговой литературы, 1959 – 406с.
14. Михеева Е. Оформляем план – меню.//Ресторанные ведомости – 2001 - №10.
15. Новіков В.С. Інновації в туризмі – М.: ВЦ "Академія", 2007. – 208 с.
16. Обслуживание на предприятиях питания: Учебное пособие для колледжей и профессионально-технических училищ. Автор - составитель Л. А. Радченко. – Ростов –на – Дону: Издательство «Феникс», 2001 -384с.
17. Пикалев А. В. Маевская А. П. Как увеличить доход ресторана, бара, кафе. – М.: Сов спорт, 2001 -168с.
18. Пилипенко Т.А. Финансово-экономическое обоснование инновационных процессов [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
19. Правила оказания услуг общественного питания. – М: Издательство «ИНФРА-М» – 2002, - 8с.
20. Предприятия общественного питания: правила и нормативы. – М: Издательство ПРИОР, 2002, - 224 с.
21. Титоренко. Г.А. Информационные технологии управления. Учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во «ЮНИТИ-ДАНА», 2003. – 439 с.
22. Т.Т. Никуленкова, Ю.И. Лавриненко, Г.М.Ястина. Проектирование предприятий общественного питания. – М: Издательство «Колос», - 2002.
23. Шуклина Н. «Автоматизация учета на предприятиях общественного питания? Да!»,  http://gsbelarus.com&#6153 3;.
24. 1С-Рарус комплексная автоматизация предприятий общепита на
платформе "1С: Предприятие 8. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rarus.ru/1c-restoran/1c -rarus-obschepit-8/.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.