15 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організаційно-економічний механізм забезпечення економічного розвитку адміністративного району№ роботи: 1506
розділ: Адміністративний менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм: 112
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...............3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ........................ .............................. .............................. .............................. .............6
1.1. Поняття адміністративного району та його ознаки........................ ...........................6
1.2. Концептуальні основи формування організаційно-економічного механізму розвитку адміністративного району........................ .............................. ..........................14
1.3. Принципи та умови для максимальної інтенсифікації збалансованого розвитку району........................ .............................. .............................. .............................. ...............23
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ........................ .............................. .............................. .............................. ...........32
2.1. Динаміка основних показників соціально-економічного розвитку Летичівського району........................ .............................. .............................. .............................. ...............32
2.2. Аналіз програм соціально-економічного розвитку району........................ ............45
2.3. Місце місцевих державних адміністрацій в забезпеченні економічного розвитку району........................ .............................. .............................. .............................. ...............51
РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ........................ .............................. .............................. .......69
3.1. Прогноз основних показників економічного розвитку району........................ ......69
3.2. Визначення основних цілей розвитку адміністративного району........................ .73
3.3. Розробка стратегічних напрямків розвитку району........................ ........................97
ВИ СНОВКИ........................ .............................. .............................. .............................. ...103
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ..................106
ДОДАТКИ .............................. .............................. .............................. .............................. 113

ВИСНОВКИ

Отже, узагальнюючи власні теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні висновки.
1. Зміст поняття “організаційно-економічний механізм адміністративного району” включає:
- господарську систему, її будова (компонентна чи галузева та територіальна структура;
- взаємозв’язки між компонентними та територіальними елементами системи;
- спосіб існування господарської системи;
- система форм і методів управління функціонуванням господарської системи, послідовною зміною її соціально-економічних станів;
- рушій соціально-економічного розвитку адміністративного району – апарат управління, методи і важелі управління, які ним використовуються, ступінь впливу на інші елементи тощо;
- спосіб і якість життєдіяльності населення.
2. Визначення принципів ґрунтується на визнанні того, що організаційно-економічний механізм повинен забезпечити гармонізований розвиток адміністративного району. Також зазначимо, що окрім процесів формування та функціонування, організаційно-економічному механізму притаманний розвиток, тому можна виокремити принципи формування, функціонування та розвитку організаційно-економічного механізму розвитку адміністративного регіону.
3. Аналізуючи основні показники соціально-економічного розвитку Летичівського району слід відмітити наступне. Обсяги промислової продукції мають зростаючу тенденцію до 2008 року і різко зменшуються у 2009 році, що пов’язане з світовою фінансовою кризою. Темпи падіння показника у 2010 році по відношенню до 2006 року становили 56,03%. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у 2006 році становив 3290 тис. грн., а у 2009 та 2010 роках його значення було від’ємним. Кількість прибуткових підприємств зменшилась з 26 (2006 р.) до 9 одиниць (2010 р.).
Щодо показників розвитку споживчого ринку, то тут спостерігається зростання обороту роздрібної торгівлі на 64,20%, а реалізованих послуг – зменшення на 9,3%.
Кількість створених нових робочих місць у сферах економічної діяльності у 2006 році становила 530, а у 2010 році значення показника зменшилось 370 місць.
Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги скоротився з 105 тис. грн. до 70 тис. грн.
Щодо малого підприємництва, то тут спостерігаються зростання чисельності зайнятих у малому бізнесі та кількості малих підприємств. Також зросли надходження до бюджетів від діяльності малого підприємництва на 95,45%.
4. Головними проблемами, які заважають подальшому соціально-економічному розвитку району є:
- відсутність інвестиційної привабливості окремих територій району;
- низький рівень заробітної плати;
- наявність заборгованості з виплати заробітної плати;
- звуження сфери застосування праці, значні обсяги вимушеної неповної зайнятості;
- зростання демографічного навантаження на працюючих;
- наявність тіньової зайнятості;
- тощо.
5. Прогнозуючи основні показники соціально-економічного розвитку помітно, що:
- обсяги реалізованої продукції 2011-2013 рр. будуть зростати, що пояснюється певною економічною стабілізацією в Україні та послабленням впливу світової економічно-фінансової кризи;
- аналогічну тенденцію матиме і показник фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування. Хоча даний показник матиме, скоріш за, все від’ємне значення, але позитивна терція спостерігатиметься, в першу чергу, у зв’язку із збільшенням обсягів реалізованої продукції;
- обсяги прямих іноземних інвестицій матимуть зростаючу тенденцію, що пояснюється певною економічною стабілізацією.
6. Серед основних цілей економічного розвитку було вибрано три критичних питання – створення сприятливого бізнес-середовища та залучення інвестицій, розвиток людських ресурсів та розвиток інфраструктури – як вирішальні чинники для подальшого розвитку адміністративного району. Для кожного з цих питань були складені окремі плани дій, впровадження яких призведе до покращення конкурентної позиції Летичівського району.
   
Список літератури

1. Амитан В.Н. Соціально-экономические проблемы регіонального развития / В.Н Амитан, Н.Н. Потапова // Економіка та право. – 2002. №2. – с. 5-10.
2. Аніщенко В.О. Адаптивне управління розвитком регіональних соціолого-економічних систем / В.О. Аніщенко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. - №7. – с. 112-120.
3. Антонов В. Методологічні підходи щодо оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіонів України / В. Антонов // Управління сучасним містом. – 2003. - №7-9. – с. 51-61.
4. Артеменко В.Б. Інформаційно-аналітична підтримка інтегральної оцінка сталості регіонального соціально-економічного розвитку / В.Б. Артеменко // Регіональна економіка. – 2006. - №4. – с. 127.
5. Артеменко В.Б. Комплексне оцінювання ефективності соціально-економічного розвитку регіонів на основі критеріїв якості життя населення / В.Б. Артеменко // Регіональна економіка. – 2005. - №3. – с. 84-93.
6. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гарашук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с
7. Авер'янов В.Б. Виконавча влада і державний контроль / Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; / В.Б. Авер'янов, О.Ф. Андрійко. / Робоча група з реформування центральних органів виконавчої влади / М.С.Лопата (ред.). – К., 1999. – 47 с.
8. Адміністративно-територіальна реформа в Україні: оптимальна модель / За загальною ред. О.І. Соскіна. – К.: Видавництво „Інститут трансформації суспільства”, 2007. – 288 с.
9. Баймуратов М.О. Публічна самоврядна (муніципальна) влада в Україні: основні ознаки й особливості // Актуальні проблеми виконання законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про місцеві державні адміністрації” / За ред. В.В Кравченка. – Наук.-практ. пос. – К: Атіка, 2003. – 71-86с.
10. Біленчук ПД„ Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні. — К.: Атіка, 2000.
11. Бєлєнький П. Регіональна політика збалансованого соціально-економічного розвитку / П. Бєлєнький, О. Другов // Регіональна економіка. – 2005. - №1. – с. 96 -106.
12. Бойко Е.І., Концептуальні засади прогнозування соціально-економічного розвитку регіону / Е.І. Бойко // Регіональна економіка. 2004 - №3. с. 89.
13. Бондарук Т.Г. Роль економічної політики в соціально-економічному розвитку регіонів / Т.Г.Бондарук, С.І. Мацюра // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. - № 7-8. – с. 135-139.
14. Борденюк В. Концептуальні основи співвідношення функцій місцевого самоврядування та його органів з функціями держави / В. Борденюк. / Право України. – 2003. - № 11. – 17-22 с.
15. Важинський Ф.А. Сутність організаційно-економічного механізму формування стратегії розвитку соціо-еколого-економічної системи регіону / Ф.А. Важинський, Л.С. Ножак, Ю.Б. Шульган // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – Вип..3. – с. 124-127.
16. Вінграновський А.М. Світовий досвід державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів і концептуальні засади регіональної політики України / А.М. Вінграновський // Стратегічна панорама. – 2007. - №3. – с. 172-179.
17. Горник В.Г. Формування концепцій соціально-економічного розвитку регіону / В.Г. Горник, С.О. Корецька // Держава та регіони. – 2006. - №1. с. 33-37 – (Серія „Державне управління”).
18. Геець В. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до соціально орієнтованої економіки України // Економіка України. — 2000. — № 2. — С 4—13.
19. Дармограй В.І. Методологія стратегічного планування комплексного соціально-економічного розвитку регіону: автореф. дис. канд.. ек. наук: 08.00.5 / Дармо грай Володимир Іванович; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. К., 2007. – 20 с.
20. Дзюба І.В. Соціально-економічне становище населення: ранжування регіонів України / І.В. Дзюба // Статистика України. – 204. - №4. – с. 72-76.
21. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер’янова.- К.: Факт, 2003. – 384с.
22. Державне управління: Підручник/ В. Дьяченко , 2005. — 544 с
23. Державне управління: Підручник/ П. Розумнюк , 2007 -455с
24. Державне управління: підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна. - К.: Знання, 2009. - 583 с.
25. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація: Монографія / Кол. авт.; Відп. ред. проф. Н.Р. Нижник. — К.: Вид-во УАДУ при Президентові України, 1997.
26. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: Монографія / Кол. авт.; За заг. ред. проф. О.Ю. Оболенського. — Хмельницький: Поділля, 1999.
27. Доценко А. І. Адміністративно-територіальний устрій і розселення в Україні. – Київ: РВПС України НАНУ, 2003. – 76 с.
28. Економіка міст: Україна і світовий досвід: Навч. посіб. / В.М. Вакуленко, Ю.Ф. Дехтяренко, О.І. Драпіковський та ін.; За заг. ред. В. Макухи — К.: Основи, 1997.
29. Євдокименко В. Стратегія соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці: концептуальний підхід в сучасних умовах / В. Євдокименко // Регіональна економіка. – 2004. - №2. – с. 104-117.
30. Жиленкова М.М. Ситсема показників оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України / М.М. Жиленкова // Статистика України. – 2005. - №4. – с. 51-54.
31. Зайцева Л. Тенденції соціального розвитку регіонів України / Л. Зайцева, І. Польська // Економіка України. – 2003. - №5. – с. 67-73.
32. Іщенко Г. Основи регіонального розвитку / Г.Іщенко, І Нагребецька // Урядовий кур’єр. – 2007. – 19 січні. – с. 5.
33. Калашникова Т.М. Кластер ний аналіз регіонів України за показниками соціо-еколого-економічного розвитку регіону / Ю.Б. Іванов, О.М. Тищенко, К.В. Дави скиба // Фінанси України. – 2005. – №12. – с. 6-19.
34. Караванський О.В. Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України / О.В. Караванський // Регіональна економіка. – 2003. - №4. – с. 307.
35. Клим С. Соціально-економічне районування України / С. Клим // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007 - №18. – с. 3.
36. Ковальова Ю.М. Механізм регулювання соціально-економічного розвитку регіону на основі формування кластерів / Ю.М. Ковальова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №4. – с. 179-187.
37. Колесник В.І. Методологічні підходи до визначення рівня соціально-економічного благополуччя регіону / В.І. Колесник // Экономика Крыма. – 2008. №22. – с. 15-21.
38. Концепція реформи адміністративно-територіальног о устрою України. (Проект) / Інститут Громадянського суспільства // Режим доступу з екрану: http://www.csi.org.ua/www/?p=8 65
39. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.
40. Коломийчук В.С. Сучасні соціальні процеси в Україні: актуальність дослідження, особливості трансформації / Регіональна економіка.- 2000 - №1. - С. 87 - 91.
41. Коломийчук В.С. Низові територіальні ланки, їх місце і роль у реформуванні економіки / Регіональна економіка. – 2000. - № 2. - С. 158-160.
42. Коломийчук В.С. Підвищення ролі територій в активізації зовнішньоекономічної діяльності // Соціально-економічні дослідження в перехідний період (Щорічник наукових праць). Випуск XVII. - Львів, 2000. - С. 425-427.
43. Коломийчук В.С. Модель аграрної економіки України та стратегія її дальшого реформування // Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія 6. “Економіка”. - 2000. - №6. - С. 90 - 91.
44. Коломийчук В.С. Реформування земельних майнових відносин на селі // Соціально-економічні дослідження в перехідний період (Щорічник наукових праць). Випуск XVIII. - Львів, 2000.
45. Коломийчук В.С., Фрис Р.Д. Сучасні аспекти управління сільською місцевістю // Соціально-економічні дослідження в перехідний період (Щорічник наукових праць). Випуск XIV. - Львів: ІРД НАН України, 2000. - С. 18-34. Особистий внесок автора – розкривається власний досвід практичного застосування соціально-економічних механізмів управління сільською місцевістю.
46. Коломийчук В.С. Соціально-економічний механізм управління інвестиційними процесами в системі управління адміністративним районом // Соціально-економічні дослідження в перехідний період (Щорічник наукових праць). Випуск XVI. - Львів: ІРД НАН України, 2000. - С. 338-346.
47. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник— К.: Юрінком Інтер, 2003. - 544 с.
48. Лебединська О. Стратегічне планування і визначення стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку регіонів / О. Лебединська // Управління сучасним містом. – 2003. - №4/10 – 12. – с. 102-107.
49. Любченко П.М. Підсистеми публічної влади: правове регулювання їх взаємодії / П.М. Любченко. // Проблеми законності. – 1999. - №40. – 38-40с.
50. Максимова Т. Методичні підходи щодо оцінки стійкості розвитку соціально-економічних регіональних систем / Т. Максимова // Вісник національної академії державного управління при Президентові України. – 2004. - №1. – с. 62-64.
51. Менеджмент у державних організаціях: Навчальний посібник Автор: Цуруль О. А. Издательство: КНЕУ К: 2002. – 142 с.
52. Орзіх М.П. Інноваційна реконструкція адміністративно-територіальног о устрою України / М.П. Орзіх // Право України. – 2005. – № 7. – С. 11–15.
53. Основи адміністративного менеджменту: Навчальний посібник
Новіков Б.В. Сініок Г.Ф. Круш П.В.: Центр навчальної літератури
К: 2004. - 560 с.
54. Офіційний сайт державного комітету статистики України режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
55 . Пила В.І. Регіони України: соціально-економічна динаміка, проблеми та перспективи розвитку / В.І Пила, О.С. Чмир, О.А. Гарасюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – Вип.. 6. – с. 114-124.
56. Побурко Я.О. Інтегральні оцінювання результатів соціально-економічної діяльності регіону: методологічний підхід / Я Лобурко, Я. Пушак // Регіональна економіка. – 2006. - №3. – с. 66-73.
57. Лобурко Я.О. Часткові та комплексні статистичні оцінювання внеску регіонів України у соціально-економічний розвиток держави / Я.О. Лобурко, В.К. Данилко // Регіональна економіка 2004. - №3. – с. 121.
58. Політико-адміністративне управління: Підручник / За заг. ред. В. С. Комаровського, Л. В. Моргунову Видавництво: М.: Изд-во РАЦС. 2004. - 496 с.
59. Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів / Закон України № 3949-ХІІ від 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 24. – Ст. 180.
60. Про державну службу / Закон України вiд 16.12.1993 № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 52, ст.490
61. Про місцеві державні адміністрації / Закон України вiд 09.04.1999 № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190
62. Про територіальний устрій України / Проект Закону України [Електронний ресурс].– Сайт Кабінету Міністрів “Урядовий портал”. – Доступний з : http://www.kmu.gov. ua/control/uk/publish.
63. Регіональна економіка : підручник / В. І. Лишиленко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 384 с.
64. Регіональна економіка та природокористування/за ред. Голікопа А. П.: Навчаль-ний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 352 с.
65. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : підручник / [С. І. Дорогунцов, Т. А. Заяць, Ю. І. Пітюренко та ін.] ; за ред. С. І. Дорогунцова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 992 с.
66. Саханенко С. Проблеми подолання дуалізму виконавчої влади на місцевому рівні // Інституційні перетворення як передумова ефективного використання ресурсного потенціалу регіону: Матеріали щорічної наук.-практ. конференції. / С. Саханенко. – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2003. – С. 48-57.
67. Скрипнюк В. Політико-правові принципи організації та функціонування державної влади в Україні / В. Скрипник // Право України. – 2002. – № 5. – С. 3–6.
68. Стадницький Ю.І. Сталий соціально-економічний розвиток гірських регіонів / Ю.І. Стадницький // Регіональна економіка. – 2004. - №3 с. 78.
69. Сучасний адміністративно – територіальний устрій в Україні: перспективи реформування / навчально-методичний посібник / Укладачі: В.М.Артеменко, В.О.Мамонова, Я.Г. Охріменко. // Режим доступу з екрану: http://www.guds.gov.ua/sub/kry m/ua/publication/content/23406 .htm
70. Титарчук В.Г. Теоретичні основи державного управління в адміністративному районі міст України: дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / Національна академія держ. управління при Президентові України. - К., 2004.- 216 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.