17 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління прибутком підприємства№ роботи: 1504
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 41
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА.................. .............................. .............................. .........................5
1. 1. Економічний зміст прибутку підприємства та методи його визначення.................... .............................. .............................. .............................. ......5
1.2. Нормативно-правове забезпечення управління прибутком підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..10
1.3. Шляхи управління прибутком підприємства.................. .............................. ...13
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ДП НВК «ФОТОПРИЛАД».................. .............................. .............................. .......................17
2.1 . Загальна характеристика діяльності підприємства.................. .......................17
2.2 . Фінансовий аналіз діяльності підприємства…................. .......................……23
2 .3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства………............... ....26
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ДП НВК «ФОТОПРИЛАД».................. .............................. .....31
ВИСНОВКИ............. .............................. .............................. .............................. ........36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........39
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................41

ВСТУП


Прибуток підприємства є джерелом власних фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення фінансово–господарської діяльності. Їх нестача спричиняє виникнення боргів, що у кінцевому підсумку може призвести до фінансової кризи і банкрутства. Зростання прибутку значною мірою визначає темпи економічного розвитку країни, окремих регіонів, збільшення суспільного багатства і підвищення життєвого рівня населення. Чинниками, що впливають на фінансові результати у різних галузях економіки, можуть бути: діючий порядок формування та використання прибутку підприємств, зміни обсягів виробництва в галузі, ефективність фінансового менеджменту підприємств, тощо.
Теоретичнi та практичнi аспекти управління прибутку пiдприємств розглянуті в працях науковців: І.О. Бланка, Л.Д. Буряка, Ф.Ф. Бутинця, О.Р. Квасовського, А.М. Поддєрьогіна, В.В. Сопко, Н.М. Цал-Цалко, В.П. Привалова, Р.С. Сайфуліна, Г.В. Савицької, А.Д. Шеремета та ін. Серед західних економістів дослідження прибутку знайшло відображення у роботах А. Бабо, Л. Р. Брейлі, Є. Брігхема, А. Гропеллі, К. Друрі, Б. Коласса, С. Майєрса, С. Росса, Р. Холта.
Прибуток є основною метою діяльності підприємства. Прибуток підприємства залежить від виробничої, постачальницької, збутової і комерційної діяльності підприємства. Зростання прибутку створює фінансову базу для економічного розвитку підприємства. У зв"язку з цим задачею підприємства є не тільки отримання максимального розміру прибутку в поточному періоді, а його ефективний розподіл, використання, формування та планування для забезпечення подальшого зростання підприємства.
Грамотне і ефективне управління прибутком є надзвичайно актуальною проблемою на сучасному етапі розвитку економіки України. Багато підприємств прагнуть максимізувати прибуток в короткостроковому періоді і не здійснюють фінансових вкладень в розвиток виробництва. Це відбувається частково через нестачу економічних знань керівництва підприємств, частково через нестабільність економічної ситуації в країні. Механізм ефективного управління прибутком повинен сприяти підвищенню ефективності виробництва і стимулювати його розвиток. На більшості українських підприємств даному і найважливішому аспекту приділяється недостатня увага.
Об’єктом роботи є фінансово-господарська діяльність ДП НВК «Фотоприлад», предметом дослідження – процес управління прибутком підприємства.
Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та практичному вирішенні комплексу завдань управління прибутком підприємства.
Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було вирішити низку завдань, а саме:
• уточнити поняття сутності управління прибутком підприємства та ідентифікувати чинники, які впливають на зміну прибутку;
• дослідити нормативно-правове забезпечення управління прибутком підприємства;
• визначити шляхи управління прибутком підприємства;
• навести загальну характеристика діяльності досліджуваного підприємства;
• провести фінансовий аналіз діяльності підприємства;
• здійснити аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;
• запропонувати шляхи підвищення ефективності управління прибутком підприємства;
• узагальнити матеріал та зробити висновки.

ВИСНОВКИ

Отже, узагальнюючи власні теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні висновки.
1. Прибуток у класичному розумінні являє собою різницю між ціною товару і затратами на виробництво товару – його собівартістю. Саме таке розумінні прибутку закладене в усіх законодавчих актах України.
У Господарському Кодексі України вказується, що прибуток є основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства.
2. У цілому, формування прибутку має багатосторонні аспекти. Прибуток як найважливіша категорія ринкових відносин виконує такі функції:
- оцінювальна функція прибутку полягає в тому, що прибуток використовується як основний критерій економічної ефективності виробництва і використання основних виробничих фондів;
- стимулююча функція прибутку полягає в тому, що він є джерелом матеріального заохочення робітників, розширення виробництва та вирішення соціальних проблем на підприємствах, а також джерелом сплати прямих податків до бюджету;
- госпрозрахункова функція прибутку полягає в тому, що госпрозрахунок, який є основним методом господарювання підприємств, передбачає не тільки покриття своїх витрат своїми доходами, але й отримання нагромаджень (прибутку) для стимулювання робітників і вирішення інших питань.
3. Залежно від формування та розподілу розрізняють декілька видів прибутку:
1. валовий;
2. від операційної діяльності;
3. від звичайної діяльності до оподаткування;
4. від звичайної діяльності;
5. чистий.
4. Важливим елементом управління прибутком підприємства являється правове поле реалізації, під яким слід розуміти сукупність кодексів та законів України, указів президента України, постанов кабінету міністрів, нормативних актів органів державного регулювання, що у межах своїх повноважень провадять державне регулювання підприємницької діяльності, а також сукупність внутрішньогосподарських документів.
5. Під моделлю управління прибутком суб"єкта господарювання необхідно розуміти сукупність фінансово-правових та організаційно-технічних механізмів та прийомів прогнозування, планування та контролю затрат та доходів підприємства з метою забезпечення підтримання прийнятного рівня рентабельності діяльності суб"єкта господарювання у довгостроковій перспективі, а також досягнення інших цілей, визначених корпоративною стратегією.
6. Об’єктом дослідження обрано ДП НВК «Фотоприлад». ДП НВК «Фотоприлад» провідне високотехнологічне підприємство, яке працює для задоволення потреб Збройних Сил, системи охорони здоров"я, державних установ та організацій, а також громадян України. Основний напрямок діяльності підприємства - розробка, конструювання, виробництво оптико-електронних приладів та спецтехніки.
7. В результаті аналізу основних техніко-економічних показників діяльності підприємства встановлено, що:
– виручка від реалізації продукції, робіт, послуг в діючих цінах зросла на 28,47% в 2009р. порівняно з 2008р, проте у 2010р. спостерігається зниження цього показника на 1,62%;
– середньоспискова чисельність працівників має постійну тенденцію до зниження, а темпи росту цього показника в 2010р. склали 82,25% порівняно з 2009р;
– в 2008р. та 2010р. підприємство отримувало збиток від реалізації продукції і лише в 2009р. в кожній гривні випущеної продукції є 1,7 коп. прибутку та 98,3 коп. витрат матеріальних, трудових і грошових ресурсів;
– ефективність використання основних фондів з кожним роком зростає. Так, у 2009р. на кожну гривню вартості основних фондів випуск продукції збільшився на 0,125 грн.
8. Щодо аналізу фінансових результатів, то підприємство протягом всього досліджуваного періоду отримувало збитки. Так у 2009р. підприємство мало збитку на 610 тис. грн, а в 2010р. – на 155 тис.грн.
Прибуток від реалізації продукції у 2009р. становив 693 тис. грн., проте у 2010р. ДП НВК «Фотоприлад» отримало збиток у розмірі 667 тис. грн.
Фінансовий результат від звичайної діяльності у 2008р. склав мінус 831тис. грн, а в 2010р. мінус 155тис. грн, що на 455 тис. грн. менше ніж у 2009р.
Із зростанням обсягу реалізації продукції у 2009р. порівняно з 2008р. на 28,47% прибуток від реалізації зменшився на 206,98 тис. грн. Зміна цін на продукцію призвела до зменшення прибутку від реалізації на 0,67 тис. грн.,а зміна собівартості сприяла збільшенню цього показника на 1627,65 тис. грн.
9. Для ефективного функціонування суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин найбільше значення має виявлення резервів збільшення об’єму продукції, зниження собівартості, росту прибутку.
   
Список літератури

1. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.
3. П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” // Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. – К.: Компас, 2004. – С.33-40.
4. П(С)БО 16 “Витрати” // Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. – К.: Компас, 2004. – С.148-160.
5. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік: підруч. для студ. спец. “Облік і аудит” вищ. навч. закл. / [ Франц Францович Бутинець та ін.]. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 480 с.
6. Грещак М.Г. Внутрішній економічни механізм підприємства: навч. посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова, О.С.Коцюба; за ред..М.Г.Грещака. – К.: КНЕУ, 2001. – 228 с.
7. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С.Ф.Покропивого. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.
8. Назарчук Т.В. Управління витратами промислових підприємств на сучасному етапі: актуальні проблеми та перспективи удосконалення / Т.В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 80 – 83.
9. Орлов О.О. Планирование деятельности промишленного предприятия: учебник / О.О. Орлов. – 2-е изд., перераб. И доп. – К.: Скарбы, 2006. – 419с.
10. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту / Є.Г.Рясних. – К.: Скарби, 2003. – 238с.
11. Растяпін А.В., Губенко С.П. Максимізація прибутку підприємства/ Фінанси України. - 2002. - №2. - с.19-29.
12. Терещенко О. Контролінг у системі антикризового управління підприємством // Фінанси України. - 2001. - № 12. - C. 56-63
13. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2005. — 261 с.
14. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч.-метод. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / О. О. Терещенко (ред.). — К. : КНЕУ, 2006. — 312с.
15. Фінансовий словник-довідник / Дем'яненко М.Я., Лузан Ю.Я. та Ін.: за редакцією Дем'яненка М.Я. - К.: ІАЕУААН. 2003. – 573 с.
16. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. рд. проф. А. М. Поддєргін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
17. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 328 с.
18. Фінанси підприємств. / Р.А.Слав’юк – К.: КНЕУ, 2002. – 360 с.
19. Фінанси підприємств: Навч. посібник. / Г.А. Стасюк– Херсон: Олді-плюс, 2004. – 480 с.
20. Фінанси підприємств: Навч. посібник. / Г.О. Партин, А.Г. Загородній– К., 2003. – 265 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.