19 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

При прийомі на роботу на посаду економіста планового відділу був встановлений термін випробовування№ роботи: 1502
розділ: Трудове право України
тип: Контрольна робота
об'єм: 9
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

1. При прийомі на роботу на посаду економіста планового відділу був встановлений термін випробовування у 1,8 місяців. Обґрунтуйте свою думку щодо правомірності встановлення такого терміну випробовування................ .3
Задача 1. Статутом спільного канадсько-українського підприємства передбачено прийняття на роботу всіх працюючих тільки в формі укладання контракту. Цей контракт передбачав повну матеріальну відповідальність за завдану підприємству шкоду, переведення в порядку дисциплінарного стягнення працівників на строк до трьох місяців, можливість припинення контракту при розголошенні комерційної таємниці. Чи правомірне укладення контракту та включення до нього таких положень...................... ........................5
Зад ача 2. У зв’язку із змінами в організації виробництва і праці на підприємстві проводиться скорочення штату і звільнення працівників. Усіх тих, хто намічений на звільнення, попередили про майбутнє звільнення за два місяці. Частина працівників підшукала собі іншу роботу і звернулась до директора з проханням звільнити їх за п. 1 ст. 40 КЗпП України до закінчення двох місяців. Директор побоюється, що при звільненні за п. 1 ст. 10 КЗпП України до закінчення строку попередження служба зайнятості стягне з підприємства великий штраф, тому дав згоду на звільнення до п.2 ст. 36 або ст.. 38 КЗпП України. Як, на Вашу думку, може бути вирішене це питання? Аргументуйте своє рішення....................... .............................. .............................. 8
Список використаних джерел........................ .............................. ................9
   
Список літератури

1. Конституція України від 28 червня 1996 року – К., 1996
2. Кодекс законів про працю України. - Затверджується Законом N 322-VIII від 10.12.71. - ВВР, 1971, додаток до N 50, ст
3. Закон України "Про державну службу" вiд 16.12.1993 / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 52, ст.4903.
4. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» від 29 грудня 1993 p.
5. Венедиктов В.С. Трудове право України: Підручники, навчальні посібники. - К.: Істина, 2008 рiк. - 384 с
6. Приходько С. Г., Меліхова О. В. Трудове право України: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 211 с.
7. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / За ред.. П. д. Пилипенка. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 536 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.