20 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування асортименту роздрібного підприємства№ роботи: 15
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 48
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

Вступ
1. Суть і зміст асортиментної політики в торгівлі
1.1. Поняття асортиментної політики
1.2. Вплив чинників на побудову асортименту товарів в торгівельній мережі
1.3. Методологічні підходи до формування асортименту товарів в магазинах
1.4. Регулювання і контроль асортименту товарів у торгівельній мережі
2. Організація формування асортименту товарів у роздрібній торгівельній мережі на прикладі роздрібного торгівельного підприємства
2.1. Порядок побудови асортименту товарів у торгівельній мережі
2.2. Послідовні регулювання і контролювання асортименту товарів на підприємстві
3. Шляхи покращення побудови асортименту товарів у роздрібному торгівельному підприємстві
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Висновки
А сортиментна політика – це певна сукупність товарних груп, що є найбільш прийнятною для успішного функціонування на ринку та
Отже, суть асортиментної політики полягає в наступному: визначення окремих наборів груп товарів, оптимальне поєднання базових моделей та їх можливих модифікацій, формування співвідношення наявності на ринку товарів, які зформувались на різних стадіях життєвого циклу товару.
Магазин, що є об’єктом дослідженя “Економ” №25 знаходиться у вбудованому приміщенні житлового будинку по вул. Соборній, 43 загальною площею 541 кв. м.
Зона діяльності магазину –північно-західна частина центру міста.
Магазин працює з 8.00 - 22.00 год. без вихідних та перерв. Санітарна година у середу з 9.00 – 10.00 години.
У магазині «Економ» №25 ЗАТ «Фірма «Бакалія» використовується система самообслуговування та індивідуального обслуговування продажу товарів.
Основним постачальником підприємства є оптова база, що належить головному підприємству ЗАТ “Фірма “Бакалія”.
Товарний асортимент у магазині «Економ» №25 ЗАТ «Фірми «Бакалія» сформовано в 2 етапи. Спорчатку визначено груповий асортимент товарів, далі формується структура. На наступному етапі визначається кількість видів найменувань товарів та оптимальна чисельність їх різновидностей.
Структуру групового асортименту магазин «Економ» №25 ЗАТ «Фірми «Бакалія» визначали не за розміром площі магазину, що належить кожній групі товарів, а по відношенню до обсягів товарообороту магазину.
Важливе значення у формуванні асортиментної політики належить формуванню оптимальної структури асортименту. Для аналізу оптимальності асортименту нашого підприємства скористаємося матричною методикою оцінки товарних груп.
Отже, з наведеної матриці слід зробити висновок, що алкогольні напої та тютюнові вироби приносять найбільший прибуток для магазину, найменший прибуток припадає на товарну групу «овочі та фрукти». Досить непогане стратегічне становище мають – море продукти. Отже виходячи з даної ситуації, необхідно збільшувати обсяги першої групи та зменшувати частку останньої.
   
Список літератури

1. Айкер Д. Стратегическое рыночное управление. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.
2. Акулич И.Л. Маркетинг: - Учебник/ И.Л. Акулич. – 2-е изд. – Мн.: Выш. шк., 2002.
3. Алексунин В. А., Балыко Е.Н., Годин А.М., Година А.А., Дробышева Л.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности - М. : Издат.-книготорговый центр "Маркетинг" , 2001. – 516 c.
4. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 803 c
5. Батра Р. и др. Рекламный менеджмент. - 5-е изд. - М.; Спб. : Вильямс , 1999. – 780 c.
6. Баумен К. Стратегия на практике. – СПб.: Питер, 2003. – 251 с.
7. Бланк И. А. Торговый менеджмент. – Киев: УФИМБ, 1997. – 408 с.
8. Болт Г. Практическое руководство по управлению сбытом. – М.: МТ-Пресс, 2001 – 268 с.
9. Валевич Р. П., Давыдова Г. А. Экономика торгового предприятия. – Мн.: Выш. шк., 1996. – 367 с.
10. Велесько Е. И., Логинов П. П., Некравский А. А. Стратегический менеджмент. – Мн.: Изд. Центр БГЭУ, 2003. – 271 с.
11. Виноградова С.Н., Пигунова О.В., Гурская С.П., Кольцова Р.Н. Организация и технология торговли. – Мн.: Выш.шк., 2002. – 460 с.
12. Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для будущего процветания. – М.: Финпресс, 2000. – 232 с.
13. Воробьева Е.В. Санитария и гигиена в торговле. -М.: Экономика, 1987
14. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов /О.П. Глудкин, Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зорин; Под ред. О.П. Глудкина. - М.:Радио и связь, 1999. 600 с.
15. Голиков Е.А. Оптовая торговля: менеджмент, маркетинг, логистика, финансы, безопасность. – М.: Экзамен, 2003. – 200 с.
16. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли: Учебник. – М.: Информ.-внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – 448 с.
17. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К˚ », 2004. – 520 с.
18. Демченко Е.В. Маркетинг услуг.- Мн. : БГЭУ , 2002. – 161 c.
19. Джуэлл Л. Индустриально-организационная технология. – СПб.: Питер, 2001. – 720 с.
20. Дибб С., Симкин А., Брэдли Д. Практическое руководство по маркетинговому планированию. СПб.: Питер, 2001. – 256 с.
21. Дурасов А.С. Развитие рекламы. – Мн.: БГЭУ, 1999. – 126 с.
22. Журавлева М.Н.Теоретические основы товароведения продовольственных товаров и стандартизации. -М.: экономика, 1984
23. Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90 - З «О защите прав потребителей» // Приложение к журналу «Главный Бухгалтер» - «Торговля». – 2002.- № 1.-С. 4 - 27.
24. Зенькович В.А. Административная ответственность за правонарушения в сфере торговли. – Мн.: Амалфея 2000. – 176 с.
25. Зуб А. Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 415 с.
26. Емельянова Т.В. Экономика общественного питания: Учеб.пособие / Т.В.Емельянова, В.П. Кравченко. 2-е изд. – Мн.: Выш. шк., 2004. – 286с.
27. Илющенко Е.В. Маркетинг на предприятии. Мн.: Экоперспектива , 2000. – 208 c.
28. Кожекин Г.Я., Мисербиева С.Г. Маркетинг предприятия. Мн. : Книжный Дом: Мисанта , 2004. – 240 c.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.