18 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування доходів підприємства комунальної форми власності на прикладі ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"№ роботи: 1495
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 63
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ..................... ...............5
1.1 Сутність категорії "доходи" у фінансових відносинах.................... ..................5
1.2 Комунальні підприємства у місцевому господарстві.................. ....................13
1.3 Методи оцінки формування доходів комунальних підприємств................... .17
РОЗДІЛ 2 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"............. .............................. ..22
2.1 Аналіз фінансового стану підприємства.................. .............................. ...........22
2.2 Формування доходів підприємства ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"...........34
2.3 Аналіз результативності діяльності підприємства ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"............. .............................. .............................. ......................38
РОЗД ІЛ 3 ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ..................... .............................. ............42
ВИСНОВКИ...... .............................. .............................. .............................. ...............50
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........56
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................61

ВСТУП


Особливе місце серед галузей, що складають господарюючі комплекси територій, займає комунальне господарство. У нових соціально-економічних умовах воно не може залишатися незмінним. Під час реформування економіки та урізноманітнення форм власності держава втрачає монополію на надання комунальних послуг. Одночасно зменшується обсяг контрольованих державою засобів виробництва, що зменшує фінансові можливості держави.
У більшості робіт учених комунальне господарство досліджується в складі тих галузей, які надають платні послуги, або в сукупності з житловим господарством. Такий підхід є традиційним і заснований на загальних ознаках, що притаманні як житловому, так і комунальному господарству. Проте, на наш погляд, він є дещо хибним, оскільки в економіці комунального господарства існують особливості, які дозволяють відділити його від житлової та інших галузей господарства територій і розглядати у вигляді окремо взятої галузі територіально-господарського комплексу.
В Україні дотепер не здійснювалося дослідження економічних основ формування доходу комунальних підприємств, необхідність якого обумовлюється як проблемами, що існують у сфері комунального господарства, які потребують теоретичного обґрунтування, так і недосконалістю правового регулювання зазначених відносин.
Об’єкт дослідження – фінансово-господарська діяльність ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ".
Предмет дослідження – коло питань, які стосуються особливостей формування доходів підприємства комунальної форми власності.
Мета роботи – аналіз особливостей формування доходів підприємства комунальної форми власності на прикладі ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ".
Поставлена мета досягається завдяки вирішенню таких завдань:
- визначити сутність категорії "доходи" у фінансових відносинах;
- з’ясувати місце та значення комунальних підприємств у місцевому господарстві;
- вивчити методи оцінки формування доходів комунальних підприємств;
- провести аналіз фінансового стану підприємства;
- здійснити аналіз формування доходів підприємства ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ";
- проаналізувати результативність діяльності підприємства ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ";
- запропонувати шляхи покращення діяльності підприємства комунальної форми власності;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Інформаційною базою роботи виступає чинне законодавство України, навчальна та періодична література, звітність досліджуваного підприємства.

ВИСНОВКИ

О тже, узагальнюючи власні теоретичні та практичні дослідження зробимо наступні висновки.
1. Дохідність підприємства є одним із найголовніших показників, що відображають фінансовий стан підприємства. Такий показник визначає мету підприємницької діяльності.
З практичного погляду показник "дохід" визначається тим, що він характеризує загальну суму коштів, що надходить на підприємство за певний період і за вирахуванням податків, може бути використана на споживання та інвестування.
Згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» визначення цього терміну сформульовано так: доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або погашення зобов"язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період.
2. Житлово-комунальне господарство є одним з складових господарського комплексу міст, важливим елементом містоутворювальної сфери. Галузь має визначальне значення як для забезпечення умов нормального функціонування підприємств, так і задоволення потреб населення. Стабільна і ефективна робота комунальних підприємств має не тільки велике народно - господарське значення, але і особливу соціальну значущість.
Правовий статус комунальних підприємств визначається ст. 78 ГК України, а також законами, що регулюють діяльність місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування - закони України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", від 15 січня 1999 р. № 401-ХІУ "Про столицю України - місто-герой Київ", від 9 квітня 1999 р. № 586-ХІУ "Про місцеві державні адміністрації" тощо; особливості передачі об"єктів, зокрема підприємств, з державної у комунальну власність і навпаки визначаються Законом України від 3 березня 1998 р. № 147/98-ВР "Про передачу об"єктів права державної та комунальної власності".
Згідно зі ст. 78 ГК України комунальним унітарним підприємством є підприємство, що утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.
3. Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов"язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства ), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
Як правило, доходи підприємств комунальної форми власності значно менші ніж видатки, тому після ретельної перевірки розрахунків підприємств місцеві фінансові органи планують державну дотацію в розмірі, необхідному для збалансування їх доходів і видатків. При цьому окремо планується дотація з урахуванням не тільки функціонального призначення підприємств, а й напряму надання дотації.
4. Об’єктом дослідження курсової роботи ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ". У 1992 році на базі виробничого управління «Київводоканал» було створене державне комунальне об"єднання «Київводоканал» (ДКО «Київводоканал»). У 2001 році підприємство реорганізоване на ВАТ «АК «Київводоканал». ВАТ «АК «Київводоканал» об"єднало 7 департаментів та низку служб. Головні напрями цього підприємства залишилися незмінними і після реорганізації: безперебійне забезпечення киян питною водою високої якості та надійне водовідведення.
5. Аналізуючи основні техніко-економічні показники діяльності ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ", помітне зростання обсягів реалізованої продукції (див. рис. 2.1). Так, якщо обсяг реалізованої продукції у 2008 році становив 532677 тис. грн., то у 2010 р. значення показника зросло до 760884 тис. грн., що на 228207 тис. грн. більше. Собівартість реалізованої продукції має аналогічну тенденцію, але у 2009 році темпи зростання є дещо нижчими порівняно з попереднім показником, а у 2010 році – навпаки собівартість реалізованої продукції зростає швидшими темпами, що негативно впливає на фінансові результати.
Аналізуючи показники праці виникає наступна характеристика:
- чисельність персоналу зросла з 6324 осіб (2008 р.) до 6565 осіб (2010 р.), збільшення становить 39 осіб;
- фонд оплати праці зріс з 170368,3 тис. грн у 2008 р. до 225787,2 тис. грн. у 2010 р., що пов’язане в в першу чергу із зростанням мінімальної заробітної плати;
- продуктивність праці одного працівника має позитивну тенденцію, і становила у 2010 році 115,90 тис. грн.
6. Проаналізувавши активи досліджуваного підприємства можна зробити ряд висновків:
- активи підприємства протягом аналізованого періоду зменшуються: в 2009 – на 271800,00 тис. грн. (10,54%), а в 2010 – незначне зростання на 9207,00 тис. грн. (0,39%); дана ситуація відбулась через зміни в окремих складових активів;
- загальна сума необоротних активів підприємства у 2009 році зменшилась – на 15,2%, а у 2010 році – на 5,17%. Зменшення необоротних активів було пов’язане зі зменшенням обсягів таких їх складових як незавершене виробництво (45,582 та 70,63% у 2009 та 2010рр. відповідно), але в той же час відбулося збільшення основних засобів та нематеріальних активів;
- загальна сума оборотних активів підприємства у 2009 році збільшилась на 3,02% та 13,74% у 2010 році.
Аналогічно зменшенню обсягу активів, зменшувалися і пасиви. Статутний капітал компанії за досліджуваний період набув сталого характеру, залишався на рівні 175489 тис.грн.. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) мав неоднорідну тенденцію до зміни, так у 2009р. він збільшився на 21011 тис.грн., а у 2010р. скоротився на 55336 тис.грн., що безумовно є негативною тенденцією.
Сума довгострокових зобов’язань у 2009 році становила 3838 тис. грн., а станом на кінець 2010 року – 1800 тис. грн. Щодо поточних зобов’язань, то у 2009 році вони зменшились на 6,63%, та зросли на 26,04% у 2010р. Найбільшу питому вагу у загальній структурі пасивів становить власний капітал, частка якого коливається від 51,03% у 2008р. до 55,14% у 2010р. Частка поточних зобов’язання за період, що аналізується зростає (з 26,88% у 2008 р. до 37,73% у 2010 р.).
7. Проаналізувавши доходи досліджуваного підприємства слід відзначити наступне:
- операційні доходи протягом аналізованого періоду мали зростаючу динаміку: в 2009 – зросли на 25,73%, а в 2010 – на 10,23%;
- в структурі доходів даного підприємства переважають операційні доходи, які в 2008 р. становили 85,16%, а в 2010 році досягають рівня 100,0%.
Аналізуючи структуру доходів помітно, що найбільшу питому вагу займають доходи від збору, очищення та розподілення води. Їх частка у 2008-2010 рр. зросла з 60,1% до 63,4%.
Доходи від збирання і оброблення стічних вод у 2008 році займали лише 15,6% в загальній структурі доходів. З розвитком періоду їх частка зменшиласьдо 14,2%.
Доходи від посередництва в торгівлі товарами широкого ассортименту займають досить значну частку. У 2008 році значення показника становило 24,3%, а в 2010 році – 22,4%.
8. Аналізуючи показники результативності ми бачимо, що ряд показників є негативними, зокрема: всі показники рентабельності є від’ємними, витрати на 1 грн. реалізованої продукції більше 1.
Позитивні тенденції мають показнки ефективності використання основних засобів, зарплатомісткості та матеріаломісткості.
9. Комунальним підприємствам житлово-комунального господарства на нині не вистачає фінансових ресурсів для проведення програм реконструкції та технічної модернізації.
Виправити таку ситуацію можливо завдяки залученню позабюджетних фінансових ресурсів з подальшим використанням їх для реконструкції об’єктів комунальної інфраструктури і впровадження ресурсозберігаючих технологій.
10. На нашу думку, основні вимоги, які повинні бути враховані при передачі комунальних підприємств у делеговане управління і дозволять створити сприятливий інвестиційний клімат незалежно від видів договорів і задіяних механізмів залучення інвестицій у комунальну сферу, можна сформулювати так:
• відміна місцевих і загальнодержавних податків, пов’язаних з інвестиціями в комунальне господарство. Процедура оподаткування, фінансові ризики і, зрештою, успіх інвестиційного проекту залежатимуть від того, хто є позичальником, як організовано процес запозичень і виплати боргу, хто і на яких умовах надає забезпечення інвестицій;
• передача комунального підприємства в оренду як майнового комплексу. При цьому підприємство залишається комунальним і його діяльність регулюється місцевою владою, а всі збудовані концесіонером об’єкти і встановлене обладнання автоматично переходить у власність міста;
• участь місцевої державної адміністрації в інвестиційних проектах, хоча б на рівні 10–20 %, якщо розмір необхідних капіталовкладень не може бути повністю окупленим концесіонером протягом строку концесії. Ціна, яку концесіонер готовий заплатити за право експлуатації підприємства міської інженерної інфраструктури, залежить від технічного стану об’єкта, розміру капіталовкладень, які треба здійснити концесіонеру, розміру тарифу, що встановлюється, і норми рентабельності, строку концесії;
• плата, яка стягується концесіонером за послуги, що надаються повинна бути економічно обґрунтованою. Адже в міжнародній практиці підприємство-концесіонер продає послугу за тарифом, який включає фіксовану плату і плату за реально надану послугу, яка розраховується з урахуванням собівартості і встановленої договором норми рентабельності.
11. Ми вважаємо, що для підвищення інвестиційної привабливості комунального господарства можна здійснити такі заходи:
- запропонувати інвесторам, які вкладатимуть кошти в розвиток комунального господарства, додаткові пільги, наприклад, при сплаті місцевих податків і зборів;
- утримувати тарифи на комунальні послуги незмінними на період реалізації інвестиційного проекту або забезпечувати покриття додаткових витрат, що виникатимуть в інвесторів через тривалий термін перегляду тарифів;
- встановити граничний термін для перегляду і затвердження тарифів на комунальні послуги для зниження фінансових втрат як інвесторів, так і комунальних підприємств в умовах коливання цін на паливо і матеріали;
- ввести тристоронні договори, у яких передбачити не тільки права й обов’язки сторін (комунального підприємства, органу місцевого самоврядування, інвестора), але й межі втручання органу місцевого самоврядування в діяльність комунального підприємства або джерела покриття додаткових затрат, що виникатимуть в інвесторів через непередбачене втручання органів місцевого самоврядування в реалізацію інвестиційного проекту;
- ліквідувати перехресне фінансування для забезпечення рівного доступу інвесторів до аналогічних комунальних підприємств.
   
Список літератури

1. Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. Для сам ост. Вивчення дисципліна. – 2-ге вид., випр. і доп./ Азаренкова Г.М. Журавель Т.М., Михайленко Р.М. – К.: Знання-Прес, 2006. – 287 с.
2. Аналіз прибутків підприємств.//В кн.: Мельник В.М. Основи економічного аналізу./ Мельник Віктор Михайлович – К.: Знання, 2008. – с. 96-104.
3. Аналіз прибутковості та рентабельності.//В кн..: Андрєєва Г.І. Економічний аналіз./Андрєєва Галина Ігорівна – К.: Знання.– 2008.-с.194-211.
4. Аналіз прибутковості та рентабельності.//В кн.: Економічна статистика./За ред. Моторина Р.В./Моторина Романа Володимировича. – К., 2005.-с.314-320.
5. Аналіз рентабельності діяльності підприємств.//В кн.: Мельник В.М.Основи економічного аналізу./ Мельник Віктор Михайлович.– К., 2008.- с.104-110.
6. Аналіз рентабельності.//В кн.: Каразін В.А., Савицька О.М. Економічний аналіз. – практикум. – К.: Знання, 2007.- с.174-175.
7. Березін О.В. Економіка підприємства: Навч.посіб./ О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. – К.: Знання, 2009. – 390 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
8. Білик М. Оцінка та вибір фінансово-економічних моделей прогнозування прибутку підприємства. //Форм-ня ринк. відн. в Укр.. – 2008. - №5. – с.7-10.
9. Бухгалтерський та фінансовий облік: Підручник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2003. – 726с.
10. Болюх М.А. Економічний аналіз: Навч.посібник/ М.А.Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г.Чумаченка. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.:КНЕУ, 2003. - 556 с.
11. Глазунов М. Финансовый анализ в управлении доходами предприятия.//Финансы. – 2005.- №3. -с. 54-57.
12. Голов С. Міжнародні стандарти фінансової звітності.//Бух. облік та аудит. – 2009.- №8. – с.43-55.
13. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
14. Грачова Р. Доходи, витрати та фінансові результати. Бух. облік – Нова бухгалтерія//Спец. дод. до тижня. «Дт-Кт». – 2004. - №25. – с.130.
15. Грещак М.Г. заг. Ред.. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. Та доп./ М.Г. Грещак, В.М. Колот, та ін. – К.: КНЕУ, 2001 – 528 с.
16. Гриньова В.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 3-тє вид., стер./ Гриньова В.М., Коюда В.О – К.: Знання-Прес, 2006. – 423 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
17. Дерій В. Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх вирішення в Україні//Бух. облік і аудит. – 2008.-№4.-с.7-11.
18. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991р.
19. Зінченко О. Показники і критерії якості прибутку підприємства та етапи його використання//Акт. Пробл. ЕК-ки. – 2009.-№7. – с.106-111.
20. Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент: Навч. Посібник.- 2- ге вид., перероб. і доп./ Коваленко Л.О., Ремньова Л.М - К.: Знання, 2005-485 с.
21. Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент: Навч. Посібник.- 3-тє вид., випр. і доп./ Коваленко Л.О., Ремньова Л.М – К.: Знання, 2008. – 483 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
22. Короткевич О. Рентабельність господарської діяльності підприємств: структура, рівень, динаміка.//Еко-ка і прогнозування. – 2008.-№3 – с.61-69.
23. Кривицька О. Планування прибутку підприємства при визначені стратегії його розвитку//Фінанси України. – 2005.- №3. – с.138-136.
24. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене./ Володимир Васильович Кулішов. – Львів: «Магнолія плюс», 2006. – 208 с.
25. Кулішов В.В. Основи економічних знань. Підручник для студентів вищих закладів освіти./Володимир Васильович Кулішов. – Львів: «Магнолія Плюс»; видавець СПД ФО «В.М. Піча» 2005. – 516 с.
26. Кучерова С.О. Сутність прибутку та методика визначення фінансового результату діяльності підприємств.// Економіка АПК. – 2005.-№5. – с. 78-85.
27. Лазаришина В. Аналіз фінансових результатів.//Все про бух. облік. – 2008.-№20. –с.14-16.
28. Наказ Міністерства фінансів України “Питання складання фінансової звітності” від 24 лютого 2000р. №37.
29. Олексюк О. Прибутковість в управлінні результативністю діяльності сучасних компаній//ФінансиУкраїни. – 2006. - №12. – с,101-111.
30. Партін Г.О. Фінанси підприємств: Навч. посіб./ Партін Г.О., Загородній А.Г. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 265 с.
31. Пересада А.А. Інвестування : Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / А. А. Пересада, О. О. Смірнова, С. В. Онікієнко, О. О. Ляхова. – К.: КНЕУ, 2006. – 251 с.
32. Петрович Й.М. Економіка виробничого підприємства: Навч. посіб.: За ред. Й.М. Петровича. – 2-ге вид., пероб. і доп./Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін.– К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 405 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
33. Петрович Й.М. Економіка підприємства: Підручник/ за загальною редакцією Й.М. Петровича/ Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Кулішов В.В та ін.– Львів: «Магнолія плюс», видавець В.П. Піча. – 2004. – 680 с.
34. Петруха С. Фінансово господарські показники роботи харчової промисловості України: аналіз фінансових результатів//Економіст. – 2006. - №11. – с.44-50.
35. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник/ А.М. Поддєрьогін, М.Д. Буряк та ін.; Кер. Кол. Авт. І наук. Ред.. проф.. А.М. Поддєрьогін. – 6-те вид., перероб. Та допов. – К.: КНЕУ, 2006. – 552 с.
36. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник/ Сергій Федорович Покропивний.–Вид. 2-ге, перероб. та доп.–К.: КНЕУ.–2001.-528 с.
37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „ Звіт про фінансові результати ”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87
38. Поляков К.Ф. Економіка підприємств: Підручник/ Поляков Костянтин Федорович. – К.: Епіцентр. – 2001.-301с.
39. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000р №419 “Про складання фінансової звітності”.
40. Пурило А. Показники і критерії оцінки якості прибутку на стадії його формування в системі менеджменту підприємства.//Ф.У. – 2008.-№10.- с.106-115.
41. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е узд., перераб. и доп./ Савицька Галина Васильєва. – Минск: ООО «Новое издание», 2000. – 688 с.
42. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб./Савицька Галина Васильєва. – К.: Знання, 2004. – 654 с.
43. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: Навч. посіб./Сизоненко Володимир Олександрович. – К.: Знання-Прес, 2008. – 440 с.
44. Слав`юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. Вид. 2-ге, допов. і переробл./ Слав`юк Руслан Анатольевич. - Луцьк: Ред. – вид. відд. «Вежа» Волин. Держ. Ун-ту ім.. Лесі Українки, 2001. – 456 с.
45. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2000. – 578с.
46. Факторний аналіз рентабельності продукції.//Вісник КЕІ КНЕУ.– 2006.-№6.-С.57-58.
47. Філімоненко О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник./ Філімоненко Олександр Сергійович.- К.: Кондор, 2005.- 400 с.
48. Фінансовий аналіз.// В кн..: Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. – К.: Знання, 2008. – с.341-577.
49. Хмельницька Н. Види витрат та їх вплив на формування прибутку.//Фин. рынки и ценные бумаги. – 2008.-№5.-с. 16-18.
50. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид./Шваб Лариса Іванівна. – К.: Каравела, 2005. – 568 с.
51. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник./Шелудько Віктор Миколайович. – К.: Знання, 2006. – 439 с. (Вища освіта ХХІ століття).
52. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навч. посіб./ Олег Олександрович.-Київ “Кондор”, 2005
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.