16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Ускладнення у ході розгляду цивільної справи№ роботи: 1494
розділ: Цивільно-процесуальне право
тип: Курсова робота
об'єм: 39
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Ускладнення в ході судового розгляду...................... .............................. .............5
2. Зупинення провадження у справі……...................... .............................. ...............8
3. Закриття провадження у справі……...................... .............................. ...........….21
4. Залишення заяви без розгляду...................... .............................. ..........................28
Висновки...................... .............................. .............................. .............................. ....36
Список використаних джерел........................ .............................. ............................38

Вступ

У процесі судового розгляду цивільних справ можуть виникати обставини суб"єктивного і об"єктивного характеру, які перешкоджають суду розглянути справу по суті і постановити рішення в першому судовому засіданні або роблять неможливим його постановлення взагалі у даній справі - ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ. За наявності одних обставин переноситься розгляд судом справи на інший точно визначений строк, при виникненні других — тимчасово припиняється провадження на невизначений строк до усунення таких обставин, за наявності третіх — провадження в справі закінчується без постановлення по ній рішення. При цьому в одних випадках повністю виключається можливість постановлення у даній справі рішення, в інших — тільки в цьому провадженні, а при усуненні обставин, що викликали такі наслідки, розгляд і постановлення рішення можливі, але в іншому самостійному провадженні у справі.
Зважаючи на неоднозначність судової практики по даних правових питаннях, дана тема є назвичайно актуальною в умовах сьогодення.
Метою роботи є правовий аналіз основних ускладнень в ході судового розгляду цивільних справ.
Завдання роботи:
- дослідити понятійно-термінологічний апарт теми дослідженя;
- визначити основні форми ускладнень у ході судового розгляду цивільних справ;
- дати правову оцінку зупинення провадження у справі;
- охарактеризувати особливості закриття провадження у справі;
- розглянути залишення заяви без розгляду;
- навести приклади судової практики.
Об"єкт курсової роботи є чинне цивільно-процесуальне законодавство України. Предмет – коло питань, що стосуються ускладнення в ході судового розгляду цивільних справ.
Інформаційна база роботи:
- Закони України, Постанови КМУ, Укази президента України, інші нормативно-правові акти;
- навчальні посібники та підручники;
- періодичні видання та статистичні матеріали;
- матеріали різних конференцій та Інтернет-ресурси.

Висновки


Отже, у ході розгляду та вирішення конкретної цивільної справи нерідко виникають обставини, які ускладнюють або унеможливлюють її подальший розгляд — ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ.
Цивільне процесуальне законодавство розрізняє дві основні форми ускладнень цивільного судочинства, які, своєю чергою, поділено ще на кілька:
- тимчасове припинення провадження у справі;
- закінчення провадження без ухвалення рішення суду по справі.
Між собою ці форми відрізняються підставами, строками та наслідками.
Зупинення провадження по справі — це врегульована законом і оформлена ухвалою суду тимчасова перерва в провадженні по цивільній справі, викликана наявністю однієї з передбачених в законі обставин, які заважають здійснювати її розгляд.
Зупинення провадження в справі — це також, як і відкладення провадження в справі, перенесення судового засідання в справі на інший час, але на відміну від відкладення при зупиненні час нового судового засідання суд точно позначити не може. Судове засідання при зупиненні провадження переноситься до припинення дії перешкод, що послужили підставою зупинення провадження в справі.
Закриття провадження у справі — це форма закінчення розгляду цивільної справи без винесення судового рішення у зв"язку із виявленням після відкриття провадження обставин, з якими закон пов"язує неможливість судового розгляду справи. Після закриття провадження позивач не має права на повторне звернення до суду з тим же позовом.
Провадження може бути закрите лише після його відкриття. Якщо неможливість розгляду справи встановлюється на стадії відкриття провадження у справі, суд відмовляє у відкритті провадження.
Залишення заяви без розгляду — це форма закінчення розгляду цивільної справи без ухвалення судового рішення, у зв"язку із виникненням обставин, які перешкоджають розгляду справи, але можуть бути усунуті в майбутньому.
Заява залишається без розгляду за наявності точно встановлених в законі обставин, які свідчать про недодержання умов реалізації права на звернення до суду за захистом і можливість застосування яких не втрачена, та при повторній неявці сторін.
   
Список літератури

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.
2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41. – Ст. 492.
3. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356
4. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991 № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 6, ст.56
5. Кодекс адміністративного судочинства України вiд 06.07.2005 № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 35-36, N 37, ст.446
6. Сімейний кодекс України вiд 10.01.2002 № 2947-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 21-22, ст.135
7. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» вiд 21.10.1993 № 3543-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 44, ст.416
8. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» вiд 06.04.2000 № 1647-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 28, ст. 224
9. Закон України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» вiд 25.03.1992 № 2232-XII // ідомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 27, ст.385
10. Закон України „Про третейські суди” вiд 11.05.2004 № 1701-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 35, ст.412
11. Васильєв С.В. Цивільний процес X.: Одіссей, 2008. - 480 с.
12. Кравчук В. М., Угриновська О. І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. — К. : Істина, 2006. - 944 с.
13. М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції. Серия «Судова практика» . - X.: Харків юридичний, 2008.- 708 с.
14. Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. Станом на 01.11.2010 р. / За ред. Притики Ю. Д. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 696 с.
15. Тертишніков В. І. Т 35 Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. - 576с.
16. Цивільний процес: Навч. посіб. /А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, P.O. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін.— За ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2005. – 293 с
17. Чорнооченко C.I. Цивільний процес: Вид. 2-ге, перероб. та доп.: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.