11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Наказне провадження у цивільному процесі№ роботи: 1493
розділ: Цивільно-процесуальне право
тип: Курсова робота
об'єм: 29
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ…........................ .............................. .............................. .............................. ...3
1. Історичний досвід наказного провадження................... .............................. .....5
2. Наказне провадження у цивільному судочинстві України....................... ......9
2.1. Поняття та особливості наказного провадження................... .......................9
2.2. Розгляд справи у порядку наказного провадження................... ..................11
2.3. Судовий наказ......................... .............................. .............................. ............15
3. Узагальнення судової практики по розгляду цивільних справ у наказному провадженні................... .............................. .............................. ............................22
Висновки.................... .............................. .............................. .............................. ..27
Список використаних джерел........................ .............................. ........................29

Вступ


Захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб та суспільства в цілому є неможливим без належно врегульованої і організованої процедури розгляду цивільних справ. Специфіка цивільно-процесуального права полягає в тому, що найменші відступи від демократичних чи гуманістичних засад можуть призвести до істотного ущемлення прав людини, інтересів всього суспільства та заподіяння шкоди авторитету держави.
Одним з найважливіших напрямів реформування цивільного судочинства є введення інституту судового наказу, відомого раніше як російському, так і зарубіжним системам судочинства. Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.
Дослідження даної теми відображено у публікаціях І. Бородіна В. Комарова, М. Запорожця, М. Штефана, C. Чорнооченка та ряду інших авторів.
Об"єктом дослідження курсової роботи є чинне цивільно-процесуальне законодавство України. Предмет дослідження – наказне провадження.
Метою курсової роботи є дослідження особливостей наказного провадження в чинному законодавстві України. Для досягнення поставленої в даній роботі необхідно було вирішит низку завдань, а саме:
– вивчити історичний досвід наказного провадження;
– дослідити загальні особливості наказного провадження за ЦПК України;
– розглянути судову практику по наказному провадженню;
– узагальнити матеріал та зробити висновки.
Методологічну і методичну основу дослідження становлять сучасні теорії цивільного процесу.
Дослідження здійснене на основі системного підходу з використанням таких методів: структурного аналізу, порівняльного, історичного.

Висновки


Отже, наказне провадження є новим видом провадження, що досі не був притаманний українському цивільному процесу. Наказне провадження – це спрощений вид провадження у справах за вимоги, які мають очевидно достовірний характе. Його ще можна назвати непротокольним, оскільки хід провадження не фіксується у протоколах чи інших процесуальних документах.
Справи, які належать до наказного провадження, порядок їх розгляду, видачі та скасування судового наказу визначені ст.ст. 95-106 ЦПК України.
Цей вид провадження не свідчить про відсутність спірних правовідносин між сторонами, а про те, що в силу очевидності права вимоги заявника виключають спір про наявність самого права. Справи наказного провадження виділені законом з огляду на вимогу процесуальної економії, тобто, деякі справи дозволено розглядати відмінним від загальної цивільної процесуальної форми шляхом.
Завдання наказного провадження — прискорення вирішення ряду вимог, пов"язаних із:
1) стягненням з боржника грошових коштів або
2) витребуванням майна.
Задля цього закон зазначає, що судовий наказ є особливою формою судового рішення і, одночасно, має силу виконавчого документа, що підлягає виконанню за правилами, встановленими для виконання судових рішень у порядку, передбаченому законом
Судове рішення у вигляді судового наказу завершує процедуру наказного провадження, яке може бути порушене лише за документально підтвердженими і безспірними вимогами, передбаченими в ст. 96 ЦПК.
Предметом розгляду у справах наказного провадження є вимоги:
1. які грунтуються на правочині, вчиненому у письмовій формі
2. про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітньої плати
3. про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів
Цей перелік не є вичерпний і може бути розширений законом.
Судовий наказ може бути видано, якщо:
1) заявлено вимогу, яка грунтується на правочині, вчиненому у письмовій формі;
2) заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати;
3) заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника.
Судовий наказ може бути видано і в інших випадках, передбачених законом.
   
Список літератури

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.
2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41. – Ст. 492.
3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р.
4. Закон України „Про виконавче провадження„вiд 21.04.1999 № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 24, ст.207
5. Буркацький Л.К. Захист цивільного права та інтересу: Методика складання документів, коментарі, позовні та інші заяви: Навчально-практичний посібник. – Вид. стереотип. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
6. Бичкова С.С. (ред.) Цивільне процесуальне право України Навчальний посібник. - Киев: Атіка, 2006. - 384 с.
7. Бевзенко В. Переваги і недоліки нового Цивільного процесуального кодексу України // Юридичний журнал. – 2005. – № 9.
8. Бородін М. Конституційне право громадянина на звернення до суду за захистом своїх прав // Право України. – 2000. – №8. – С. 61.
9. Бородін М. Перегляд рішень, що набрали законної сили у зв'язку з нововиявленими обставинами за новим ЦПК України // Право України. – 2004. – №11.
10. Васильєв С.В. Цивільний процес X.: Одіссей, 2008. - 480 с.
11. Кравчук В. М., Угриновська О. І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. — К. : Істина, 2006. - 944 с.
12. Луспеник Д. Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. – 2004. – № 5. – С. 95.
13. Луспеник Д. Наказне провадження: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. – 2004. – № 7. – С. 89-94.
14. М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції. Серия «Судова практика» . - X.: Харків юридичний, 2008.- 708 с.
15. Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с.
16. Чорнооченко C.I. Цивільний процес: Вид. 2-ге, перероб. та доп.: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с
17. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.