26 . 05 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Відповідальність в державному управлінні№ роботи: 1492
розділ: Адміністративне право України
тип: Курсова робота
об'єм: 55
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
I. ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ....5
1.1. Поняття соціальної відповідальності та її види.......................... .......................5
1.2. Юридична відповідальність.............. .............................. .............................. ....10
I. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЯК ОСНОВНА ФОРМА ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.............. .............................. ........................20
2. 1. Адміністративний проступок як підстава адміністративної відповідальності.............. .............................. .............................. .............................. .20
2.2. Адміністративні стягнення: поняття, перелік і накладення.................... .......31
ІІІ. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ.................... .............................. .............................4 2
3.1. Проблеми законодавства про відповідальність в державному управлінні.................... .............................. .............................. .............................. .....42
3.2. Шляхи удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність.............. .............................. .............................. .............................. .46
3.3. Вдосконалення соціальної та юридичної відповідальності в Україні....................... .............................. .............................. .............................. .......48
ВИСНОВКИ........... .............................. .............................. .............................. ..........51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........54

ВСТУП

Досл ідження та розбудова реального механізму протидії проявам адміністративних правопорушень у сфері державного управління, з огляду на зміни до Конституції України та посилення в державі ролі виконавчої гілки влади, є наріжним каменем реформування системи державного управління в Україні та особливо актуальним питанням юридичної науки сьогодення.
Міжнародне співтовариство визначає такі правопорушення загрозою національній безпеці та суспільному ладу держави. Тому надзвичайно важливим є запровадження Європейських принципів відповідальності посадових осіб у сфері державного управління. Однак це потребує системного наукового підходу до застосування комплексу практичних заходів правового механізму оновленого на демократичних засадах управління суспільством, визначення політичних, правових, методологічних та концептуальних засад відповідальності в державному управлінні.
Слід зазначити, що ця проблема ще не стала предметом розгорнутих наукових досліджень. Отже, актуальною науково-теоретичною та практичною проблемою видається визначення засад організаційно-правового регулювання відповідальності у сфері державного управління.
Зокрема, науковим розробкам щодо зазначеної проблематики присвячені роботи таких фахівців, як В.Б. Авер’янов, В.С. Анджиєвський, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурка, Д.М. Бахрах, Ю.П. Бітяк, В.В. Богуцький, І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук, Е.Ф. Демський, Є.В. Додін, М.М. Дорогих, Д.П. Калаянов, А.П. Клюшніченко, Л.В. Коваль, Ю.М. Козлов, В.К. Колпаков, Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюк, О.П. Коренєв, М.В. Лошицький, В.Я. Малиновський, М.І. Мельник, Н.М. Мироненко, та інших.
Об’єктом курсової роботи виступає законодавча база, якою регулюються питання пов’язані з відповідальністю в державному управлінні.
Предметом дослідження є суспільні відносини з приводу відповідальності у сфері державного управління.
Метою роботи є комплексне системне дослідження відповідальності у сфері державного управління, обґрунтування правових і організаційних засад її удосконалення. Для досягнення поставленної мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:
- розглянути понятійно-термінологічний апарат теми дослідженя;
- дослідити адміністративний проступок як підставу адміністративної відповідальності;
- вивчити особливості адміністративного стягнення;
- окреслити основні проблеми законодавства про відповідальність в державному управлінні;
- запропонувати шляхи удосконалення законодавства про відповідальність в державному управлінні;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Методи дослідження. Відповідно до мети та завдань дослідження в роботі використано сукупність методів наукового пізнання, серед яких основними є:
- діалектичний метод;
- логіко-семантичний метод;
- системно-структурний та порівняльно-правовий методи;
- історико-правовий метод;
- формально-юридичний метод.
Нормативно-правову базу дослідження становлять Конституція України, Закони України та інші нормативні акти, що стосуються відповідальності у сфері державного управління.

ВИСНОВКИ

Отж е, у найбільш загальному вигляді відповідальність у державному управлінні можна розглядати як відносини, що забезпечують інтереси і свободу взаємопов"язаних сторін, що гарантовані суспільством і державою. Зміст відповідальності розкривається в діях, спрямованих на забезпечення найбільш доцільних соціальних зв"язків.
У державному управлінні виділяють такі види відповідальності: політична, юридична та моральна.
Важливим видом відповідальності у державному управлінні є юридична відповідальність, яка настає за вчинення правопорушень і за порушення конкретних норм правових актів, здійснюється у певних процесуальних формах уповноваженими органами (посадовими особами) державної влади.
У державному управлінні існують такі види юридичної відповідальності: дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова, кримінальна.
Дисциплінарна відповідальність державних службовців є поширеним видом у сфері державного управління. Суб"єктом дисциплінарної відповідальності в державному управлінні виступають посадові й службові особи, тобто держслужбовці, які перебувають у службових відносинах з органом державної влади й вчинили посадовий проступок.
Сутність адміністративної відповідальності виявляється в накладенні адміністративних стягнень на осіб, які вчинили протиправні дії або бездіяльність.
Адміністративн е стягнення — це визначена в законі міра покарання у вигляді певних несприятливих заходів морального, матеріального або фізичного характеру, яка застосовується щодо суб’єкта адміністративного проступку за його протиправне діяння.

У ст. 9 КпАП, де дається поняття адміністративного правопорушення, законодавець урівняв поняття “проступку” і “правопорушення” як підстави адміністративної відповідальності.
Найбільш виразно специфіка адміністративного проступку виявляється в характеристиці його складу.
Склад адміністративного проступку становить передбачена нормами права сукупність ознак, за наявності яких відповідне протиправне діяння визначається саме як адміністративний проступок.
До цих ознак належать:
1) об’єкт;
2) об’єктивна сторона;
3) суб’єкт;
4) суб’єктивна сторона проступку.
Цивільно-правова відповідальність являє собою передбачені законодавством засоби примусового впливу на порушника цивільних прав і обов"язків шляхом застосування до нього цивільно-правових санкцій, які мають наслідком невигідні майнові наслідки, що проявляються в позбавленні його певних прав або покладенні на нього додаткових обов"язків.
Кримінальна відповідальність державних службовців настає за так звані службові злочини, які за характером та проявом порушень поділяються на три види:
а) порушення повноважень: невиконання (неналежне виконання) повноважень (недбалість, бездіяльність);
б) перевищення повноважень: вчинення службовою особою акту, на який вона не мала законної влади, вихід за межі такої або недотримання відомих форм, процедур (одноосібне вирішення справи, яка повинна вирішуватися колегіально, або вчинення дій, які ніхто не має права здійснювати чи дозволяти тощо);
в) вчинення акту, що входить до повноважень, але з метою, яку не передбачає закон (зловживання владою або службовим становищем, хабарництво, посадовий підлог).
В державному управлінні важливе місце посідає правове регулювання відносин адміністративної відповідальності. Сучасний стан цього адміністративно-правового інституту, не дивлячись на часті зміни норм Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП), не відповідає належною мірою об"єктивним потребам розвитку демократичного суспільства.
Тому на нашу думку, слід вести мову про доцільність передбачення в українському законодавстві кількох видів протиправних діянь:
1) адміністративних проступків;
2) кримінальних проступків;
3) злочинів.
Одним із перспективних напрямків реформування державного управління в Україні є розподіл відповідальності в теорії та практиці організаційного розвитку органів державної влади. Він передбачає чітке розмежування функцій, завдань, повноважень, компетенцій та, необхідних для їх виконання ресурсів між гілками, рівнями державної влади, державними інститутами, їх відділами та посадовими особами таким чином, щоб унеможливити дублювання в державному управлінні.
   
Список літератури

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122
3. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131
4. Кодекс законів про працю України вiд 10.12.1971 № 322-VIII // ВВР, 1971, додаток до N 50, ст. 375
5. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356
6. Закон України „Про державну службу” вiд 16.12.1993 № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 52, ст.490
7. Закон України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” вiд 04.02.1994 № 3929-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 23, ст.161
8. Закон України „Про зайнятість населення” вiд 01.03.1991 № 803-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 14, ст.170
9. Закон України „Про об'єднання громадян” вiд 16.06.1992 № 2460-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 34, ст.504
10. Адміністративне й цивільне правопорушення: спільні риси та відмінності // Часопис Київського університету права. – 2003. – № 4. – С. 39-45.
11. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності: поняття та специфіка // Міжнародне право і національне законодавство: Зб. наук. праць. Вип. 3. – К.: КиМУ, 2003. – С. 121-126.
12. Адміністративна та дисциплінарна відповідальність: спільні риси та відмінності // Часопис Київського університету права. – 2004. – № 3. – С. 39-45.
13. Державне управління: Підручник/ В. Дьяченко , 2005. — 544 с
14. Державне управління: Підручник/ П. Розумнюк , 2007 -455с
15. Державне управління: підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна. - К.: Знання, 2009. - 583 с.
16. Основи адміністративного менеджменту: Навчальний посібник Автор: Новіков Б.В. Сініок Г.Ф. Круш П.В. Издательство: Центр навчальної літератури К. 2004. - 560 с.
17. Розвиток нормативно-правової бази адміністративної відповідальності в Україні: основні етапи // Часопис Київського університету права. – 2003. – № 3. – С. 39-44.
18. Савченко І.Г. Соціальна відповідальність в контексті розбудови соціальної держави в Україні // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – № 2(24): У 2 ч. – Ч. 1. – С. 55 – 63.
19. Савченко І.Г. Категорія соціальної відповідальності в основних філософських парадигмах // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України: Наук. журн. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – № 2. – С. 454 – 459.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.