20 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Альтернативні витрати виробництва№ роботи: 1491
розділ: Мікроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 39
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ 5
1.1. Економічна сутність виробничих витрат 5
1.2. Загальна характеристика витрат у короткостроковому періоді 8
1.3. Ізокоста як крива витрат виробництва у довгостроковому періоді 12
РОЗДІЛ ІІ ОЦІНКА СТРУКТУРИ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ПАТ „ХМЕЛЬНИЦЬКЗАЛІЗОБЕТОН” 18
2.1. Загальна характеристика господарської діяльності ПАТ «Хмельницькзалізобетон» 18
2.2. Аналіз складу і структури витрат виробництва 24
2.3. Шляхи мінімізації витрат виробництва 29
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
ДОДАТКИ 39

ВСТУП

Відхід від централізовано - планової системи господарювання і перехід до ринкової економіки по-новому порушує питання про методи ведення економічної діяльності підприємства. Традиційні структури та форми господарювання змінюються. У цих умовах керівники підприємств, вивчаючи і формуючи те, що називається цивілізованою формою ринкових відносин, стають своєрідними “архітекторами“ розвитку нових господарських зв"язків і методів здійснення господарської діяльності.
В таких умовах розвитку економіки в країнах колишнього радянського союзу, все більше і більше зростає роль витрат підприємства, як невід’ємної складової виробничого процесу, що в свою чергу вимагає повного переосмислення виробництва починаючи від вхідних ресурсів і закінчуючи кінцевим продуктом, готовим для продажу.
Витрати виробництва належать до важливих показників роботи підприємства та галузі народного господарства в цілому. Для правильного застосування цих показників у господарській практиці необхідно знати економічну природу витрат, особливості їх формування, склад витрат та шляхи їх зниження.
Визначення витрат - це невід’ємна умова успіху, тому що від їх обсягу безпосередньо залежить розмір прибутку, який одержить підприємець.
Економічне розуміння витрат базується на проблемі обмеженості ресурсів і можливості їхнього альтернативного використання. Застосування ресурсів у одному виробничому процесі виключає можливість їхнього використання за іншим призначенням.
Для обчислення собівартості продукції важливе значення має визначення складу витрат, які в неї включають. Як відомо, витрати підприємства відшкодовуються за рахунок двох власних джерел: собівартості й прибутку. Тому питання про склад витрат, які включаються в собівартість, є питанням їхнього розподілу між зазначеними джерелами відшкодування. Загальний принцип цього розподілу полягає в тім, що через собівартість мають відшкодовуватися ті витрати підприємства, які забезпечують просте відтворення всіх факторів виробництва: предметів, засобів праці, робочої сили та природних ресурсів.
Об’єктом дослідження роботи є діяльність ПАТ „Хмельницькзалізобетон”, предметом – процес формування витрат на підприємстві.
Мета роботи – дослідження альтернативних витрат виробництва.
Завдання роботи:
- визначити економічну сутність виробничих витрат;
- навести загальну характеристику витрат в короткостроковому періоді;
- дослідити ізокосту як криву витрат виробництва в довгостроковому періоді;
- навести загальну характеристика господарської діяльності досліджуваного підприємства;
- проаналізувати складу і структури виробництва;
- запропонувати шляхи мінімізації витрат виробництва.

ВИСНОВКИ


Витрати виробництва – це вартісне вираження споживання виробничих факторів (ресурсів), необхідних для здійснення підприємством виробничої і реалізаційної функції.
Витрати виробника можуть бути явними – явними і неявними.
Явні витрати – це альтернативні витрати, що приймають форму прямих (грошових) виплат за отримані ресурси (сировину, напівфабрикати, заробітну плату найманого персоналу і т.д..
Неявні витрати – це альтернативні витрати використання ресурсів, що належать виробнику – власнику підприємства, або ж знаходяться у власності підприємства як юридичної особи.
Економічна теорія і розглядає два види витрат: Бухгалтерські, тобто ті, що обліковуються у відповідності з системою національних рахунків, і економічні, тобто та сума коштів, яку можна отримати за умови найбільш вигідного найбільш ефективного використання ресурсів (з урахуванням витрачених можливостей повного їх використання в альтернативних витратах).
Постійні витрати – це витрати фіксовані, їх величина не не змінюється зі зміною обсягів випуску. До них відносять витрати наустаткування, утримання управлінськогоперсоналу, рентні платежі заоренду приміщення чи землі, зобов’язання фірми з облігаційних позик, страхові внески тощо. До постійних витрат відносять також всі неявні витрати. За нульового обсягу виробництва загальна сума витрат дорівнює постійним витратам фірми.
Змінні витрати – це витрати, величина яких змінюється залежно від зміни обсягів виробництва. До них відносять витрати на сировину, паливо, електроенергію, транспортні послуги, заробітну плату найманих робітників.
Другий рівень аналізу включає витрати на одиницю продукції. До них відносять середні і граничні витрати. Всі види середніх витрат обчислюються шляхом поділу відповідних сумарних витрат на обсяг продукції, випущеної за певний період : середні постійні витрати:, середні змінні витрати:, середні сукупні витрати.
Дослідження проводяться на прикладі ПАТ „Хмельницькзалізобетон”. Продукція підприємства використовується для будівництва житлових будинків, промислових підприємств, індивідуальних будинків, шкіл тощо. Основна продукція – це плити, фундаменти, перемички, плити огорожі, балконів, опорні подушки, прогони, підвіконники, тротуарна плитка, бруківка.
Крім основної діяльності, ПАТ »Хмельницькзалізобетон» надає такі послуги:
- зберігання автотранспорту (автостоянка);
- послуги лабораторії;
- послуги по оренді майна;
- послуги громадського харчування (їдальня).
Дослідивши основні техніко-економічні показники, ми можемо проаналізувати досліджуваний період. Так, можна підкреслити позитивні зміни більшості показників у 2009 році, проте уже в 2010 році спостерігається різке погіршення всіх показників.
Усі елементи операційних витрат, окрім амортизації основних фондів, впродовж 2009-2010 років знижуються.
Так, сума матеріальних витрат та витрат на оплату праці зменшувалися в період, який досліджується: якщо в 2009 році матеріальні витрати дорівнювали 82553 тис. грн, то в 2010 році їх величина становила 42212 тис. грн, тобто зменшення становило 40341 тис. грн, а витрати на оплату праці в 2009 році складали 17516 тис. грн, в 2010 році дорівнювали лише 11094 тис. грн. Зростання відбулося лише за елементом амортизація основних фондів на 26 тис. грн. Загальне скорочення витрат склало 40341 тис. грн.
В структурі собівартості продукції частка матеріальних витрат теж знизилась в 2009 році вона дорівнювала 74,30%, а в 2010 році – 68,35%. Частка витрат на оплату праці в 2009 році була на рівні 15,76%, а в 2010 році – 17,96%, внаслідок зростання у 2010 році частки витрат на оплату праці тенденцію до зростання мали також відрахування на соціальні заходи – з 5,92% до 6,73%, проте в абсолютному значенні дані витрати скорочуються.
Шляхів зниження собівартості продукції є чимало: це і використання менш дорогих матеріалів, це і вдосконалення процесу виробництва, автоматизації робочих місць та скорочення кількості працюючих, це і кооперація з іншими підприємствами, які можуть виготовляти ті чи інші складові за меншими цінами тощо. Однак існує чимало проблем пов’язаних з цим.
   
Список літератури

1. Андреюк Н.В. Мікроекономіка: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2006. – 176с.
2. Базілінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. О.Я.Базілінської. Видання 2-ге, перероб. і доп. – К.: «Центр навч. л-ри», 2005. – 352с.
3. Будаговська С. Мікроекономіка - К., 2001.
4. Верланов Ю.Ю., Ципліцька О.О. Сучасна мікроекономіка: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 315 с.
5. Горобчик Т.Т. Мікроекономіка: Навч.-метод. підручник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 236с.
6. Горошко М. Ф., Кулішов В. В.Мікроекономіка. Навчальний посібник. К., 2001.
7. Дробот І. О., Даниленко Н. Б., Стецюк П. І Мікроекономіка. К., 2002
8. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. / За ред. З.Ватаманюка, С.Панчишина. К.: «Видавничий Дім Альтернативи», 2005. – 605с.
9. Економічна теорія: Підручник / С.В. Мочерний, М.В. Довбенко.- К.: Видавничий центр «Академія», 2004
10. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. Базилевича.- К.: Знання-Прес, 2001
11. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С.Ф.Покропивого. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.
12. Іванюта П.В., Лугівська О.П. Управління ресурсами і витратами: Навч. посіб. / За ред. д.е.н., проф. Іванюти С.М. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 320с.
13. Кальєніна Н. Методи управління витратами, їх переваги та недоліки / Н. Кальєніна // Економіка та підприємництво. Держава та регіони: Гуманітарний університет. – 2007. – №5. – С. 32 – 36.
14. Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С. Аналіз використання сучасних методів управління витратами виробництва / Г.В Козаченко, Ю.С. Погорелов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 14 – 18
15. Кміть В.М.Організація управління накладними витратами на промислових підприємствах в сучасних умовах / В.М. Кміть // Фінанси України. – 2001. – №9. – С.71-79.
16. Крушельницька О.В. Управління витрами: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / О.В. Крушельницька. – Житомир: ЖДТУ. – 2005. – 196 с.
17. Лабзунов П. Организация управления затратами в условиях риночной экономики России / П. Лабзунов // Экономист. – 2002. – № 9. – С. 82–85.
18. Назарчук Т.В. Управління витратами промислових підприємств на сучасному етапі: актуальні проблеми та перспективи удосконалення / Т.В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 80 – 83.
19. Нападовська Л.В Управлінський облік: підруч. для студ. вищ. навч. Закл. / Л.В.Нападовська – К.: Книга, 2004. – 544с.
20. Несторишен І.В. Проблеми плануваня та розподілу накладних затарт в системі гнучкого планування підприємства / І.В.Несторишен // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.1. – С. 138 – 142.
21. Орлов О.О. Планирование деятельности промишленного предприятия: учебник / О.О. Орлов. – 2-е изд., перераб. И доп. – К.: Скарбы, 2006. – 419с.
22. Орлов О.О Нетрадиционный метод распределения накладных затрат / О.Орлов, Е.Рясных, Е.Рудніченко // Економіст. – 2005. – №7. – С. 69-73.
23. Орлов О.О. Все традиционные методы распределения накладных
затрат не только бесполезны, но и вредны / О.О.Орлов// Економіст. – 2007. – №1. – С. 56-61.
24. Орлов О.А. Метод ABC. Мифы и реальность. Альтернатива / О.О.Орлов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2008. – №2,Т.1. – С. 7-17.
25. Орлов О.О. Маржинальная прибиль в экономических расчетаз на промышленных предприятиях / О.О.Орлов, Е.Г.Рясных. – К.Скарбы, – 2003. – 132с.
26. Орлов О.О. Управління накладними затратами в системі формування фінансових результатів промислових підприємств: монографія / О.О.Орлов, Є.Г.Рясних, Є.М. Рудніченко; за ред.О.О.Орлова. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 223с.
27. Пухальська Г.В., Скалюк Р.В. Створення ефективного механізму управління витратами, як ключова позиція в системі конкурентоспроможного зростання вітчизняних підприємств / Г.В. Пухальська, Р.В. Скалюк //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.2. – С. 134 – 137.
28. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту / Є.Г.Рясних. – К.: Скарби, 2003. – 238с.
29. Рясних Є.Г. Бюджетування як засіб об’єктивізації умовно-постійних витрат / Є.Г.Рясних, Є.М.Рудніченко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет». – Х.: НТУ «ХПІ», 2003. - №23. – С. 63 – 66
30. Рясних Є.Г. Необхідність та проблеми впровадженя бюджектування накладних витрат на сучасних підприємствах / Є.Г.Рясних, Є.М.Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. - №5. – Ч.2. – Т.1 – С.29 – 31.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.