17 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Прибуток підприємства та фактори, що на нього впливають№ роботи: 1490
розділ: Мікроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 43
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. ПРИБУТОК ТА ФАКТОРИ, ЩО НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ............5
1.1. Прибуток як економічна категорія..................... .............................. .................5
1.2. Норма прибутку і фактори, що його визначають.................... ..........................8
1 .3. Формування середньої норми прибутку і ціни виробництва................... ......10
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТОВ „ГОРАЛ”..................17
Р ОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.................. .............................. .............................. .......................30
ВИС НОВКИ......................... .............................. .............................. ..........................38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........41
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ...............43

ВСТУП

Кінцевий результат роботи підприємств і об’єднань в сучасних ринкових відносинах оцінюється рівнем ефективності – обсягом отриманого прибутку. Прибуток – один з основних показників ефективності роботи підприємства (об’єднання).
Обов’язковою умовою для одержання прибутку від ділової активності в умовах ринку є функціонування підприємства. Його життєдіяльність багато в чому залежить від того, якою мірою забезпечена фінансова віддача авансових коштів та наскільки досягнутий рівень прибутковості створює економічне стимулювання подальшого зростання виробництва.
Функціональна роль, відведена прибутку в сучасних умовах господарського механізму, визначає аналітичні аспекти дослідження цієї економічної категорії.
Аналіз прибутку посідає одне з провідних місць в економічному аналізі об’єднань (підприємств). Економічний аналіз досягнутих результатів, впливових факторів і причин має бути об’єктивним і достовірним.
Показники фінансових результатів (прибутку) характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства по всіх напрямках його діяльності: виробничої, постачальної, збутової, фінансової та інвестиційної. Вони складають основу економічного розвитку підприємства і зміцнення фінансових відносин з іншими учасниками комерційної справи.
Об"єктом дослідження даної роботи є фінансово-господарська діяльність ТОВ „ГОРАЛ”, предметом – питання, що стосуються формування прибутку та фактори які на нього впливають.
Метою роботи є дослідження категорії нормального прибутку та факторів, що його визначають.
Завдання роботи:
- дослідити прибуток як економічну категорію;
- проаналізувати норму прибутку і фактори, що її визначають;
- здійснити оцінку формування середньої норми прибутку і ціни виробництва;
- провести аналіз прибутку на конкретному підприємстві;
- запропонувати шляхи вдосконалення прибутковості підприємства.

ВИСНОВКИ

В умовах ринкової економіки прибуток на рівні підприємства виступає як безпосередня мета виробництва, що зумовлено іманентно притаманною капіталу тенденцією до самозростання.
А. Сміт розглядав прибуток, по-перше, як результат праці робітника, оскільки вартість, яку він додає до вартості матеріалів, розкладається на дві частини: оплату його праці та прибуток підприємця; по-друге - як результат функціонування капіталу.
Д. Рікардо вважав, що величина прибутку залежить від заробітної плати: прибуток зростає, якщо знижується заробітна плата. Одним з головних чинників підвищення прибутку є суспільна продуктивність праці, яка, зростаючи, зумовлює зниження вартості робочої сили.
За К. Марксом, прибуток - це перетворена форма додаткової вартості.
Кожен підприємець прагне одержати якомога більший прибуток. Однак при цьому його цікавить не тільки абсолютний розмір прибутку, а й віддача кожної одиниці здійснених витрат. Для того щоб її визначити, в практиці підприємництва використовують норму прибутку, яка обчислюється як виражене у відсотках відношення суми прибутку до суми авансованих у виробництво коштів.
На норму прибутку впливає економічна політика держави. Держава через свою фіскальну політику може створити сприятливі умови для функціонування капіталу в певній сфері.
Середня норма прибутку, як і норма прибутку, залежить від тих же факторів, що діють на останню. Це і норма додаткової вартості, і швидкість обігу капіталу, і економія капіталіста на витратах постійного капіталу та його намагання всіляко зменшити заробітну плату. Проте, у середньої норми прибутку є, так би мовити, і свої специфічні фактори, що впливають на її величину. До них слід віднести, по-перше, рівень норми прибутку в окремих галузях. Якщо він буде зростати по галузях, то так само буде зростати і середня норма прибутку. По-друге, якщо суспільний капітал розподілений так, що його переважна частина функціонує в галузях з високою нормою прибутку, то й середня норма прибутку теж буде високою.
Аналіз прибутку проводиться на прикладі ТОВ „Горал”. Підприємство надає послуги з роздрібної реалізації широкого асортименту медичних, ортопедичних та фармацевтичних товарів та активно освоює реальний сектор економіки.
У 2009р. ТОВ «ГОРАЛ» отримало 11 552 тис. грн. прибутку. У 2010 році через вплив світової фінансово-економічної кризи прибуток зменшився на 64 тис. грн. та становив 11 488 тис. грн.
Аналогічно зміні загального прибутку змінювався прибуток від операційної діяльності: зріс на 2511 тис. грн. у 2009 р. та скоротився на 216 тис. грн. у 2010р; торговельний прибуток зменшився на 66% у 2009р. та на 43% наступного року. Прибуток від іншої операційної діяльності значно зріс у 2009 році, на 5360 тис. грн. та на 2087 тис. грн. у 2010 році.
Збиток від іншої діяльності також зростав: на 300% у 2009р. та на 81% у 2010р. і дорівнював 338 тис. грн.
Для ефективного функціонування суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин найбільше значення має виявлення резервів збільшення об’єму продукції, зниження собівартості, росту прибутку.
Одним із резервів росту прибутку підприємства є збільшення об’єму реалізації товарної продукції.
Певну роль в процесі реалізації продукції відіграє правильна організація оплати праці робітників відділів збуту підприємств.
Для збільшення обсягу отримуваного прибутку велике значення має збереження наявних довготривалих господарських зв’язків. Їх зруйнування погано позначається на виробництві, матеріально-технічному постачанні.
Зниження собівартості продукції є найважливішим фактором росту прибутку. У зниженні собівартості продукції найбільш повно відбивається економія матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, якими розпоряджається підприєство.
Резервом збільшення прибутку субєктів господарювання є ліквідація невиробничих виплат по заробітній платі, по оплаті цілоденних простоїв і часів внутрізмінного простою, доплат за працю в додатковий час, ліквідація невиробничих витрат і втрат у складі витрат на обслуговування підрозділів виробництва і управління.
Основою збільшення прибутку є впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу. Саме науково-технічний прогрес та його ресурсозберігаючий характер забеспечують різкий поворот до інтенсифікації.
   
Список літератури

1. Алейников А.Н. Предпринимательская деятельность: Учеб.-практ. пособие/ А.Н. Алейников. – М.: Новое издание, 2003. – 304 с.
2. Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для самост. Вивчення дисципліни / За редакцією проф. М.В. Афанасьєва. Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2003. – 410 с. Укр. мов.
3. Бланк И.А. Управление прибылью, 2-е изд., расм. и доп. – К.: Ника – Центр, Эльга, 2002. – 752 с. – (Серия «Библиотека фин. Менеджера»; Вып. 2)
4. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 400 с.: іл. – (Унів. Б-ка).
5. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання – Прес, 2003. 285 с.: іл.
6. Економіка підприємства, підручник, за заг. ред. С. Ф. Покропивний, - К. КНЕУ, 2001, - 528 с.
7. Економіка підприємств. Підручник/ За ред. К. Ф. Полякова. – К.: Епіцентр, 2001, 301 с.
8. Задоя А. О. Мікроекономіка: курс лекцій та вправи: Навчальний посібник – 2-ге видання., стер. – К.: тов. «Знання», КОО, 2002. – 211 с.: іп.
9. Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. 3-е изд. – М.: ИНФРА – М., 2000. – 358 с.
10. Зубко Н.М., А. Н. Зубко. Экономическая теория. – 3-е издание переработанное и дополненное – МН.: «НТЦ-АПИ». -2001. – 352 с.
11. Клименко С. А. Финансы предприятий – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2000. - 236 с.
12. Кодацкий В.П. Прибыль. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 128 с.: ил.
13. Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. – 280 с. (Альма-матер).
14. Підприємство. Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2002., 347 с.
15. Підприємництво. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 616 с.
16. Підприємство / П. П. Павлюк – К.: Юніор, 2001., - 179 с.
17. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2001. – 178 с.
18. Т. А. Агапова, С. Ф. Серегина, Макроэкономика – М.: 2001., 343 с.
19. Тунин Г.А. Предпринимательство и финансы. Учебное пособие для вузов – М.: «Издательство ПРИОР», 2002. – 80 с.
20. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. і наук. ред проф. А.М. Поддєрьогін. 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с.
21. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Буряк Л. Д. — К.: КНЕУ, 2003.
22. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч.-метод. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / О. О. Терещенко (ред.). — К. : КНЕУ, 2006. — 312с.
23. Фінансовий словник-довідник / Дем'яненко М.Я., Лузан Ю.Я. та Ін.: за редакцією Дем'яненка М.Я. - К.: ІАЕУААН. 2003. – 573 с.
24. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. рд. проф. А. М. Поддєргін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
25. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 328 с.
26. Фінанси підприємств. / Р.А.Слав’юк – К.: КНЕУ, 2002. – 360 с.
27. Фінанси підприємств: Навч. посібник. / Г.А. Стасюк– Херсон: Олді-плюс, 2004. – 480 с.
28. Черевко Г.В., Горбонос Ф.В., Іваницька Г.Б., Павленчик Н.Ф. Економіка підприємств: Навчальний посібник / За заг. ред. Г.В. Черевко. – Львів: Апріорі; 2004 – 384 с.
29. Шевчук І. М. Фінанси підприємства. – К.: Колос, 2000, 153 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.