24 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Ринок фінансових капіталів№ роботи: 1489
розділ: Мікроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 120 грн

Зміст:

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ФІНАНСОВИХ КАПІТАЛІВ: СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ПОКАЗНИКИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ КАПІТАЛОМ 5
1.1. Суть ринку фінансових капіталів. Складові елементи. 5
1.2. Показники управління фінансовим капіталом 7
1.3. Особливості формування ринку фінансового капіталу в Україні 10
РОЗДІЛ ІІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ КАПІТАЛОМ 16
2.1. Особливості управління фінансовим капіталом на прикладі підприємства 16
2.2. Перспективи розвитку ринку фінансового капіталу в Україні. 20
2.3. Шляхи вдосконалення ринку фінансового капіталу. 28
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36

ВСТУП


З погляду розвитку попиту фінансовий капітал є різновидом капіталу, однією з його еволюційних форм.
Фінансовий капітал втілюється в акціях і облігаціях. Існування цих цінних паперів підтверджує наявність фінансового капіталу. Звідси й фінансові ринки — як вища форма взаємозв"язку суспільного позичкового капіталу і дійсного капіталу того чи іншого суспільства — є відображенням кругообігу фінансового капіталу.
Основна лінія взаємодії цих двох класів суспільних капіталів проходить по точках найвищої ефективності вкладень, зумовленої прибутковістю, збільшенням капіталу, найменшим ризиком тощо.
Фінансовий ринок (ринок капіталу, фондовий ринок) — це специфічна сфера економічних відносин, де відбувається купівля-продаж фінансових ресурсів. Вона характерна лише для розвиненої ринкової економіки і включає: кредитний ринок і ринок цінних паперів. Такий ринок формується на основі коштів підприємств, організацій і населення й обслуговує обіг платіжних коштів, кредитів та цінних паперів. У розвиненому конкурентному середовищі він створює гнучкий механізм мобілізації та перерозподілу вільних коштів для забезпечення фінансування витрат підприємств і організацій, істотного розширення можливостей вишукування необхідних фінансових ресурсів для виробничого і соціального розвитку.
Об’єктом дослідження роботи є ринок фінансових капіталів, предметом – процес формування ринку капіталів в Україні.
Мета роботи – дослідження особливостей фінансового ринку України.
Завдання роботи:
- розглянути суть ринку фінансових капіталів та його складові елементи;
- вивчити показники управління фінансовим капіталом;
- дослідити особливості формування ринку фінансового капіталу в Україні;
- визначити особливості управління фінансовим капіталом на прикладі підприємства;
- проаналізувати перспективи розвитку ринку фінансового капіталу в Україні;
- запропонувати шляхи вдосконалення ринку фінансового капіталу;\
- узагальнити опрацьований матеріал.

ВИСНОВКИ


Рух всіх грошових коштів, що вкладаються у виробництво, і утворює ринок фінансового капіталу. На ринку фінансового капіталу продають і купують цінні папери та грошові кредитні ресурси. Фінансовий капітал має цінність, оскільки надає можливість придбати реальне багатство – фізичний капітал (устаткування, споруди, будівлі виробничого призначення тощо). Основними учасниками ринку фінансового капіталу є фірми, які формують попит на кредитні кошти для реалізації довгострокових інвестиційних проектів, і домогосподарства, які формують пропонування позичкових коштів за рахунок заощаджень.
Показники управління фінансовим капіталом характеризують фінансову стабільність підприємства і дають можливість визначити ймовірність виживання його на ринку.
Характерними рисами сучасності є посилення взаємозалежності економічних систем різних країн, поширення інтеґраційних процесів на макро- і мікрорівнях, інтенсивний перехід більшості країн від замкнених національних господарств до економіки відкритого типу. Водночас структурно-економічні перетворення розширюють можливості консолідації фінансового капіталу як у світовому господарстві загалом, так і з урахуванням зростання ролі фінансової системи в умовах структурно-інноваційного розвитку економіки України. Досягнення макрофінансової рівноваги для ефективної реалізації програм інституційного та інвестиційного розвитку країни потребує підвищення рівня концентрації фінансового капіталу через залучення коштів учасників ринку, капіталізацію їхнього прибутку, злиття та макроінтеґрацію капіталів. Саме тому функціонування ринку фінансового капіталу в Україні варто розглядати як єдине ціле із зазначенням того, що важливий методологічний принцип при дослідженні згаданого ринку – це вивчення його як цілісної системи фінансових відносин, основними особливостями котрої є специфічний спосіб взаємозв’язку й взаємодії її складових елементів.
Досліджуючи особливості управління фінансовим капіталом на рівні підприємства потрібно відмітити, що вартість є однією з найважливіших характеристик цінних паперів. Оскільки цінний папір є грошовим документом, він має вартість, визначену в грошових одиницях.
За період, що аналізується номінальна вартість акцій на АТ „Укрелектроапарат” залишилась без змін і становила 50,0 грн.
Щодо виплати дивідендів на одну акцію, то вони мають нестабільну тенденцію. У 2005 році розмір дивідендів виплачених на одну акцію становив 3,84 грн., у 2006 році відбулося зростання показника до 54,3 грн., що спричинене різким зростанням прибутку підприємства. В наступних роках значення показника коливається в межах від 19,6 грн. (2007 р), до 16,65 грн. (2009 р.).
Фондовий ринок України характеризується такими показниками, як обсяги випуску цінних паперів, інфраструктура ринку, обсяги обігу цінних паперів на організованому та не організованому ринках.
За даними ДКЦПФР станом на 01.01.2010 в Україні всього зареєстровано 33 387 акціонерних товариств, з них лише третина (11 556) у вигляді публічниих акціонерних товариств, тобто дві третини існуючих акціонерних товариств не передбачають обігу своїх акцій на відкритому ринку.
Станом на 01.01.2010 загальний обсяг зареєстрованих випусків акцій в Україні становив 128,9 млрд грн. Фізичні особи володіють 23,3 % акцій товариств обох типів на загальну суму 29,5 млрд грн. (на жаль, інформація окремо по публічних і приватних акціонерних товариствах відсутня).
Підвищення конкурентоспроможності українського фондового ринку і цивілізована інтеграція до міжнародних ринків капіталу повинні стати пріоритетами державної політики на фондовому ринку України.
З цією метою можна сформулювати наступні пропозиції:
• впровадження в корпоративні відносини міжнародних стандартів корпоративного управління;
• трансформація українських торговців цінними паперами у повнофункціональні,
• фінансово стійкі інститути, що надаватимуть своїм клієнтам більш широкий спектр фінансових послуг та продуктів;
• стимулювання інститутів інфраструктури фондового ринку (організаторів торгівлі, прямих учасників Національної депозитарної системи) до впровадження нових фінансових послуг, фінансових продуктів і інструментів;
• здійснення кроків у напрямку інтеграції з фондовими ринками країн Східної Європи, Балтії та країн. ГУУАМ. (Грузія, Узбекистан, Україна, Азербайджан, Молдова);
• впорядкування інтеграційних процесів до фондових ринків ЄС та Росії на засадах цивілізованості і врахування національних інтересів;
• міжнародне співробітництво в рамках IOSCO та інших міжнародних організацій як основа для створення позитивного іміджу українського фондового ринку.
   
Список літератури

1. Андреюк Н.В. Мікроекономіка: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2006. – 176с.
2. Алексеев Ю.И. Рынок ценных бумаг. Москва, 2002 г.
3. Базілінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. О.Я.Базілінської. Видання 2-ге, перероб. і доп. – К.: «Центр навч. л-ри», 2005. – 352с.
4. Будаговська С. Мікроекономіка - К., 2001.
5. Верланов Ю.Ю., Ципліцька О.О. Сучасна мікроекономіка: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 315 с.
6. В.В.Оскольський. Фондовий ринок України. Київ, УФБ - «Скарбниця», 2004 р.
7. В.М.Опарін. Фінанси. Київ, 1999 р.
8. Горобчик Т.Т. Мікроекономіка: Навч.-метод. підручник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 236с.
9. Горошко М. Ф., Кулішов В. В.Мікроекономіка. Навчальний посібник. К., 2001.
10. Дробот І. О., Даниленко Н. Б., Стецюк П. І Мікроекономіка. К., 2002
11. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. / За ред. З.Ватаманюка, С.Панчишина. К.: «Видавничий Дім Альтернативи», 2005. – 605с.
12. Економічна теорія: Підручник / С.В. Мочерний, М.В. Довбенко.- К.: Видавничий центр «Академія», 2004
13. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. Базилевича.- К.: Знання-Прес, 2001
14. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С.Ф.Покропивого. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.
15. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця - Житомир: ПП “Рута” 2003. - 680с.
16. Колесник В.В. Ринок цінних паперів і принципи правового регулювання. Київ, 1993 р.
17. Кириленко В.І. Мікроекономіка : Навчальний посібник студентів економ. спец вузів. - К. : Таксон, 1998. - 334 с.
18. Кулішов В.В. Мікроекономіка: Основи теорії і практикум : Навч. посіб. - Львів : Магнолія 2006, 2007
19. Лісовий А.В. Мікроекономіка. Навч. підручник. К.: ЦУЛ, 2003.
20. Мних М.В., Мних Н.М. Визначення ризиків та їх страхування // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. – №10. – С. 37 – 39.
21. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. Киев, ФЕНИКС, 1997 г.
22. Мікроекономіка : Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - Вид. 2-ге, перероб. і допов. - К. : Знання, 2008. - 679 с.
23. Мікроекономіка: курс лекцій та вправи : Навчальний посібник. - 5-те вид., стереотипне. - К. : Знання, КОО, 2006. - 211 с.
24. Макконнелл К., Брю Л. Экономикс : Принципы, проблемы и политика. В 2-х т.. Т. 1. - М. : Республика, 1992. - 399 с.
25. Макконнелл К., Брю Л. Экономикс : Принципы, проблемы и политика. В 2-х т.. Т. 2. - М. : Республика, 1992. - 400 с.
26. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики : Учебник для вузов. - 2-е изд., изм. - М. : Норма, Норма-Инфра-М, 2001. - 572 с.
27. Податковий кодекс вiд 02.12.2010 № 2755-VI
28. Постанова Кабміну від 29.04.1994 р. № 277 «Концепція функціонування і розвитку фондового ринку в Україні».
29. Хрістіановський, В. У. Економічний ризик і методи його вимірювання [Текст] / В. У. Хрістіановський, В. П. Щербина. – Донецьк : ДонНУ, 2000. – С. 64–70.
30. Цінні папери в Україні. Київ, УФБ, 1993 р.
31. Фінансовий словник. Видавництво "Знання", 2002 - 566c.
32. Офіційний сайт державного комітету статистики України режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.