14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Ринок факторів виробництва№ роботи: 1488
розділ: Мікроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 40
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА РИНКУ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА 5
1.1. Ринки факторів виробництва 5
1.2. Вибір факторів виробництва 7
1.3. Капітал як фактор виробництва. Ринок капіталів і позичковий процент. 19
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 24
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 29
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38
ДОДАТКИ 40

ВИСНОВКИ

Ринки факторів – це спеціальні ринки, де на відміну від ринків продукції, з боку попиту виступають фірми, які споживають виробничі фактори, з боку позиції – власники факторів – домогосподарства. На ринках факторів визначаються ціни та обсяги використання факторів. Ринки факторів виробництва вважаються вторинними по відношенню до ринків готової продукції, тому що стан перших визначаються станом других.
Функціонування ринків факторів виробництва здійснюється за тими ж принципами, що і ринки продукції.
Взаємодія попиту і пропозиції дозволяє дослідити проблеми ціноутворення на фактори виробництва, а також вплив державної політики на стан цих ринків.
Структура ринку повного фактора виробництва пов’язана із особливостями рішень, які приймаються формами і домогосподарствами цін і обсягу факторів на ринках.
Ресурси задовольняють потреби споживачів не прямо, а через виробництво товарів і послуг. Стабільність попиту на ресурс залежить від:
1) продуктивності ресурсу при створенні товару.
2) ринкової вартості, чи ціни товару, який створений за допомогою даного ресурсу. Попит на ресурс: реалізація продукту в умовах чистої конкуренції.
Попит на ресурси в умовах недосконалої конкуренції.
Попит на ресурс: реалізація продукту в умовах недосконалої конкуренції. На ринку із недосконалою конкуренцією – по двом причинам: зменшується граничний продукт і падає ціна на продукт, так як зростає випуск продукції. Підприємець в умовах досконалої конкуренції буде виробляти продукту менше, ніж при чистій конкуренції.
Попит фірми на фактори визначається попитом споживачів на ринках готової продукції, тому попит на фактори виробництва називається вторинним попитом. Ресурси задовольняють потреби споживачів не прямо, а через виробництво товарів і послуг.
Стабільність попиту на будь-який ресурс залежить від продуктивності ресурсу при створенні товару та ринкової вартості, чи ціни товару, який створений за допомогою даного ресурсу. Тобто, ресурс, який є високопродуктивним при виробництві товарів, високооцінюваний суспільством, буде користуватися більшим попитом.
Правило використання ресурсів: щоб максимізувати прибуток, фірма повинна використовувати додаткові одиниці будь-якого даного виду ресурсу до тих пір, поки кожна наступна одиниця дає приріст загального доходу фірми, а не загальних витрат.
Створення будь-якого підприємства починається з формування підприємницького капіталу. Чим потужнішими і ефективнішим є капітал фірми, тим значніші і масштабніші результати її діяльності.
Аналізуючи склад власного капіталу ми бачимо, що по статтях „статутний капітал”, „додатковий капітал” та „резервний капітал” змін протягом аналізованого періоду не відбулося. Зміни у власному капіталі відбуваються за рахунок нерозподіленого прибутку.
Формування оптимальної структури капіталу підприємства для фінансування необхідного обсягу затрат та забезпечення бажаного рівня доходів є одним із найважливіших завдань, що вирішуються в процесі фінансового управління підприємством.
Шляхи оптимізації структури капіталу були вперше запропоновані професором І.О. Бланком у працях, опублікованих в 1988–2000 рр.
Згідно з ним, оптимальна структура капіталу відображає таке співвідношення використання власного та позикового капіталу, при якому забезпечується найбільш ефективний взаємозв’язок між коефіцієнтами рентабельності власного капіталу та коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість.
Будь-яке підприємство для фінансування своєї діяльності потребує достатнього обсягу фінансування, яке залежить від періоду обігу активів та відповідних ним пасивів. Активи та пасиви підприємства за строками обігу можна поділити на коротко та довгострокові. Залучення того чи іншого джерела фінансування пов’язане з витратами зі сплати процентів за користування цими джерелами. Загальна сума коштів, що сплачується за користування певним обсягом залучених фінансових ресурсів, як уже зазначалося вище, називається вартістю капіталу. В оптимальному варіанті передбачається, що обігові кошти підприємств фінансуються за рахунок довгострокових джерел. Завдяки цьому оптимізується загальна сума витрат щодо залучення коштів.
   
Список літератури

1. Барр Р .Политическая экономия - М . : Рыбари ,2008 – 342 с.
2. Вальчук А.Д. Мікроекономіка. – К.: знання, 2009 – 546 с.
3. Волошин В.В. Мікроекономіка. – К.: вища школа, 2008 – 521 с
4. Гальперин В.М. Микрозкономика . - СПб .: Питер , 2009 - 269 с.
5. Гальчинський А.С. Основи економічних знань. - К.: Вища школа, 2008 – 544 с.
6. Гамільтон Дж. Мікроекономіка . - К.: Основи, 2006 -223с.
7. Гребенников П.И. Микрозкономика. - М .: ЮНИТИ, 2006 - 447 с.
8. Давидов К.М. Мікроекономіка. – К.: Вища школа, 2009 – 448 с
9. Доланн Е. Микрозкономика . - СПб .: Питер , 2008 -327с.
10. Задоя А.А. Основи зкономичессской теории - М.: Рыбари, 2006 -381 с.
11. Задоя О.А. Мікроекономіка - К.: Четверта хвиля , 2008 - 236с.
12. Економічний словник - довідник /За ред. С.В. Мочерного.- К: Феміна,2005-368 с.
13. Есмалов А.Б. Мікроекономіка. – К.: знання, 2008 – 564 с
14.Макконнел К.Р. Экономикс -М.: Республика , 2006- 455с.
15.Маршалл А. Принципи политической зкономии - М.: Мысль, 2006-375с.
16. Міщук В.Д. Мікроекономіка. – К.: Знання, 2008 – 546 с
17. Основи економічної теорії / За Ред С.В.Мочерного - К.: Вища школа, 2005 - 385 с.
18. Основи ринкової економіки / За ред. В.М. Петюха - К.: Урожай, 2008- 400с.
19. Рибак В.В. Мікроекономіка. – К.: Знання, 2008 – 487 с
20. Робинсон Дж . Экономическая теории - М.: Высшая школа, 2006-438 с.
21.Нуреев Р.М. Основи экономической теории - М.: Высшая школа, 2005 - 500 с.
22. Піндак Р.С. Мікроекономіка . - К.: Основи , 2006 - 646 с.
23 Пундик А.Л. Мікроекономіка. – К.: знання, 2008 – 548 с
24. Самуельсон П. Економіка - К.: Либідь , 2008 - 456 с.
25. Слухай С.В. Словник з мікроекономіки - К.: Знання, 2009. – 389 с.
26. Ткачук Л.М. Мікроекономіка. – К.: Вища школа, 2008 – 675 с.
27. Тютів С.Д. Мікроекономіка. – К.: Знання, 2008 – 421 с
28. Чуйко П.Л. Мікроекономіка. – К.: Вища школа, 2008 – 465 с
29. Шевчук В.С. Мікроекономіка. – К.: Вища школа, 2008 – 564 с
30. Яблоков А.М. Мікроекономіка. – К.: Знання. 2008 – 482 с
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.