22 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Вплив ефективності використання матеріальних ресурсів на результати діяльності підприємства



№ роботи: 1487
розділ: Економічний аналіз
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА.................. .............................. .............................. .........................5
1. 1. Визначення поняття «матеріальні ресурси» як об’єкту аналізу......................5
1.2. Завдання та інформаційна база аналізу матеріальних ресурсів...................... .7
1.3. Методи дослідження ефективності використання матеріальних ресурсів...................... .............................. .............................. .............................. .........9
РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ „АК АДВІС”........................ 14
2.1. Загальна характеристика підприємства.................. .............................. ............14
2.2. Аналіз матеріальних ресурсів на підприємстві ПАТ „АК АДВІС”...............25
2.3. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві ПАТ „АК АДВІС”........................ .............................. .............................. .................28
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.................... .............................. .............................3 0
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........34
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................36

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Отже, матеріальні ресурси промислового підприємства включають до свого складу не тільки засоби і предмети праці – основні засоби, малоцінні і швидкозношувані предмети, сировину, основні та допоміжні матеріали, паливо, напівфабрикати, комплектуючі вироби, запасні частини для ремонту, але і матеріальні витрати в незавершеному виробництві та готову продукцію.
Цілі аналізу ефективного використання матеріальних ресурсів полягають в одержанні найбільш інформативних ключових параметрів, які дають об’єктивну й точну оцінку наявності в підприємства різних видів матеріальних ресурсів з погляду забезпечення його конкурентоспроможності, уможливлюють оцінку ефективності управлінських рішень щодо формування портфеля замовлень на матеріальні ресурси, виявлення резервів підвищення ефективності використання ресурсів, розробку заходів для їх мобілізації.
Джерелами інформації для аналізу матеріальних ресурсів є такі дані:
• планові дані, які використовуються для аналізу постачання підприємства матеріальними цінностями: плановані обсяги запасів та обсяги надходження (портфель замовлень), договори, угоди, контракти на постачання сировини та матеріалів;
• облікові дані, які використовуються:
а) для аналізу забезпеченості підприємства необхідними запасами, тобто всі дані документів складського, синтетичного й оперативного обліку;
б) для аналізу використання матеріальних ресурсів, тобто дані зі звітності про матеріальні витрати на виробництво, віднесені на собівартість товарної продукції;
• нормативно-довідкові дані, які регулюють господарську діяльність, а саме: Податковий кодекс України, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні; господарсько-правові документи; технічна й технологічна документація; інформація, отримана в ході маркетингових досліджень, тощо.
Як структурний елемент методики аналізу ефективного використання матеріальних ресурсів виступають способи аналітичного дослідження — логічні, математичні та евристичні.
Дослідження проводяться на прикладі ПАТ „АК АДВІС”. Сьогодні підприємство виготовляє продукцію, що користується підвищеним попитом в агросекторі, а також таку, що раніше не виготовлялася в Україні, а завозилася по імпорту. Пріоритет АК АДВІС – виробництво конкурентноспроможної, валютозберігаючої машинобудівної продукції в першу чергу для потреб агросектору держави.
В результаті аналізу основних техніко-економічних показників встановлено, що:
– виручка від реалізації продукції, робіт, послуг в діючих цінах зросла на 28,47% в 2009р. порівняно з 2008р, проте у 2010р. спостерігається зниження цього показника на 1,62%;
– середньоспискова чисельність працівників має постійну тенденцію до зниження, а темпи росту цього показника в 2010р. склали 82,25% порівняно з 2009р;
– середньорічна заробітна плата робітника постійно зростає, при чому темпи росту цього показника випереджають темпи росту продуктивності праці;
– в 2008р. та 2010р. підприємство отримувало збиток від реалізації продукції і лише в 2009р. в кожній гривні випущеної продукції є 1,7 коп. прибутку та 98,3 коп. витрат матеріальних, трудових і грошових ресурсів;
Слід відмітити, що у 2009р. порівняно з 2008р. матеріаломісткість підвищилась на 13,6 грн., у тому числі за рахунок зміни вартості товарної продукції матеріаломісткість зменшилась на 161,3 грн, а за рахунок зміни матеріальних затрат – зросла на 174,9 грн.
У 2010р. порівняно з 2009р. значення матеріаломісткості залишилося незмінним.
Фактори підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів можна згрупувати в чотири групи: техніко-технологічні, соціально-економічні, інформаційні, організаційні.
Необхідно підтримувати на підприємстві оптимальне співвідношення всіх факторів виробництва, тому в сучасних умовах господарювання, необхідно застосовувати інноваційні системи управління матеріальними ресурсами.
Такою системою стала логістика. В даному випадку позитивною властивістю логістичного підходу є можливість вирішення проблем, викликаних використанням всіх змістовних складових матеріальних ресурсів підприємства.
Для безперервності логістичних процесів велике значення має оптимальне поєднання матеріального і інформаційного факторів підвищення ефективності виробництва.
В якості інформаційно-аналітичної системи, що обслуговує рух матеріальних потоків, можна застосувати систему контролінгу, яка забезпечує інструментальну базу для підтримки основних функцій менеджменту: планування, організації, мотивації і контролю над використанням матеріальних ресурсів.
Для створення організаційних основ використання і об"єднання в процесах постачання, виробництва і споживання матеріальних, інформаційних і трудових ресурсів виробництва була розроблена концепція реінжинірингу бізнес-процесів.
Це новий підхід до формування системи управління підприємством, який ґрунтується на переході від функціональних підрозділів до створення команд фахівців, відповідальних за певний бізнес-процес. При цьому забезпечується оптимальне поєднання організаційного фактора з іншими факторами підвищення ефективності виробництва.
Отже, матеріальні ресурси – це економічна категорія із складним змістом і структурою, що відображають їх рух в натурально-речовій, вартісній і соціально-економічній формах.
Всі фактори виробництва взаємодіють, інноваційні підходи до управління ними діють за принципами плинності, системності і інтеграції.
Спільного оптимального руху матеріальних, інформаційних та інших ресурсів виробництва можна досягти на основі застосування логістики, що супроводжується контролінгом.
Реалізація конкретних прогресивних систем управління матеріальними ресурсами здійснюється на основі впровадження реінжинірингових методів здійснення бізнес-процесів.
   
Список літератури

1. Податковий кодекс вiд 02.12.2010 № 2755-VI
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.
3. Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ. 2007. - 191 с.
4. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця - Житомир: ПП “Рута” 2003. - 680с.
5. Економічний аналіз /За ред. М.Г.Чумаченка. -К.:КНЕУ,2001.
6. Економічний аналіз господарської діяльності /Іващенко В.І., Болюх М.А., - К.: ЗАТ “Неглава” 1999. - 204с.
7. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.
8. Ефимов В.П. Методологические проблемы экономии ресурсов. – М.: Мысль, 1977.– 286 с.
9. Ефимов А.Н. Резервы экономии материальных ресурсов (анализ использование). – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1983. – С. 152
10. Житна І.П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. Навч. посібник: Переклад із рос. К.: Вища шк., 1992. - 191с.
11. Ковальчук М. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК: Підручник. -- К.: КНЕУ, 2004.
12. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.
13. Мник Є.В. Економічний аналіз: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 412с.
14. Павловська В.М. Фінансовий аналіз. – К.: КНЕУ, 2002.
15. Прокопенко І.Ф., Ганин В.І. Методика і методологія економічного аналізу. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 430 с.
16. Смоленюк П.С., Бондар К.К. Аналіз використання матеріальних ресурсів в умовах ринкових відносин. – К.: Техніка, 1993. – 107 с.
17. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – 2-ге вид., стер. – К.: Алерта, 2003. – 485 с.
18. Хохлов Н.П., Иващенко Ю.Ю. Структура материальных ресурсов и инновационные системы управления // Проблеми науки – 2006. – № 11 – с. 41-45.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.