18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості (на прикладі ЗАТ «Віньківці сирзавод)№ роботи: 1486
розділ: Економічний аналіз
тип: Курсова робота
об'єм: 33
винагорода автору: 120 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства
1.1. Сутність та класифікація дебіторської заборгованості підприємства
1.2. Послідовність аналізу дебіторської заборгованості
1.3. Погашення кредиторської заборгованості в добровільному порядку. Склад і показники кредиторської заборгованості
РОЗДІЛ 2. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості ЗАТ «Віньківці сирзавод»
2.1. Загальна характеристика підприємства ЗАТ «Віньківці сирзавод»
2.2. Аналіз кредиторської заборгованості
2.3. Оцінка ефективності управління дебіторською заборгованістю
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональним і економічним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов"язків перед державою.
В умовах приведення національної економічної системи у відповідність з вимогами ринкової економіки і міжнародними стандартами виникає багато проблем, які потребують обґрунтованого розгляду й розв"язання. Однією з таких проблем є удосконалення розрахунків між контрагентами. Від успішного розв"язання цієї проблеми значною мірою залежить ефективність функціонування економіки в цілому і кожного окремого підприємства.
В Україні процес створення нормальних умов для проходження господарських розрахунків стримується недосконалим законодавством і прорахунками в його практичному застосуванні. Так, вітчизняний виробник, який у відповідності з договором відвантажив товар споживачам, не має жодних гарантій на своєчасне одержання грошей через невизначений правовий статус боргів. Через це з обороту виводяться величезні грошові масиви, що породжує дефіцит грошей, який паралізує діяльність підприємства.
Постійно зростаюче переливання оборотних засобів у запаси - це безумовно суттєва причина росту кредиторської заборгованості. В цих запасах прихована збитковість підприємств України. На збільшення запасів також впливають інфляційні очікування. Ймовірно, що значна доля того, що числиться в запасах, у дійсності давно перероблена і не один раз продана продукція, і все в тому ж безподатковому секторі.
Аналіз і управління дебіторською і кредиторською заборгованістю мають дуже велике значення для підприємств, що функціонують в умовах ринку. Вміле й ефективне управління цією частиною поточних активів є невід"ємною умовою підтримки необхідного рівня ліквідності і платоспроможності. Управління дебіторською заборгованістю необхідно як при формуванні іміджу надійного позичальника, так і з погляду забезпечення ефективної поточної діяльності підприємства.
У залежності від спрямованості діяльності деякі підприємства працюють переважно за готівку, а деякі надають свої послуги визначеній частині покупців у залежності від рівня сталих відносин у кредит. Кредит може бути необхідною умовою існування підприємства, особливо якщо його надають конкуренти.
Рівень заборгованості визначається багатьма факторами: видом продукції (послуг), місткістю ринку, ступенем насиченості ринку даною продукцією (послугами), прийнятою на підприємстві системою розрахунків та ін. Якщо підприємство має значну питому вагу дебіторської заборгованості в складі поточних активів, найважливішою задачею фінансових менеджерів є ефективне управління нею.
При дослідженні динаміки дебіторської заборгованості виникає питання: чим обумовлені ті чи інші її зміни – варіюванням масштабів діяльності, успіхами чи прорахунками менеджерів? Для того щоб відповісти на це питання, необхідно порівняти її зміни з динамікою результатів діяльності фірми.
Саме ефективна організація розрахунків повинна активно сприяти зміцненню договірної дисципліни, підвищенню відповідальності підприємств за своєчасне і в повному обсязі здійснення платежів за всіма зобов"язаннями, прискоренню обороту оборотних коштів, зменшенню видатків обігу, ефективному використанню тимчасово вільних коштів та ін.
Метою даної курсової роботи є опрацювання теоретичних і методичних положень з обліку розрахунків.
У відповідності з метою була поставлена сукупність наступних завдань:
• вивчення методичних аспектів обліку розрахунків;
• проведення аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості на за даними базового підприємства;
• визначення фінансового стану базового підприємства;
• формування рекомендацій щодо покращення організації обліку розрахунків: налагоджування кредитної та розрахункової дисципліни на базовому підприємстві.
Об"єктом дослідження є облік розрахунків з дебіторами та кредиторами.
Предмет дослідження співвідноситься з об’єктом і ним є форми фінансової звітності.
Щодо практичного значення одержаних в процесі аналізу розрахунків, то їх можна застосовувати в практичній діяльності ЗАТ «Віньківці сирзавод» і тим самим, налагодити кредитну та розрахункову дисципліни на підприємстві.
   
Список літератури

1. Закон України “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р № 996
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" Затверджено Наказом Мінфіну України № 237 від 08.10.99 р.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" Затверджено Наказом Мінфіну України № 87 від 31.03.99 р.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
5. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік , - Житомир: ПП Рута, 2003
6. Економічний аналіз: Підручник За ред.. Чумаченка - К: КНЕУ, 2004
7. Ізмайлова К. В.Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. — К.:МАУП, 2003. — 148 с.:
8. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. - К.: МАУП, 2000-152с.
9. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. – Львів: Світ , 1995
10. Лишиленко О.М. Бухгалтерський фінансовий облік: навч. Посібник, - К.:2005
11. Ляшенко Г. П. Управління капіталом підприємства: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України. — Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. — 346с.
12. Нашкерська Г.В. фінансовий облік – К:Кондор, 2005
13. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів України6 навч. Посібник. – К.: Кондор, 2003
14. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. - К.:МАУП, 2003. - 368 с.
15. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 328 с.
16. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
17. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
18. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєргін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
19. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.
20. Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ВАТ Баланс-Клуб , 2000. — 768 с.
21. Житна І.П., Нескреба А.М., Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посібник: Пер. з рос. – Вища школа, 2003 – С. 28-77.
22. Лень В .С., Гливенко М. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. – К.: 2004
23. Маляревский Ю.Д., Тютюнник П.С.Финансовый учёт: Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Х.: ИНЖЕК, 2003 – 288с.
24. Онисько С М., Марич П. М., Фінанси підприємств: Підручник для студентів вищих закладів освіти. - 2-ге видання, виправлене і доповнене. - Львів: "Магнолія Плюс", 2006
25. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К., 2000. — 258с.
26. Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование
27. Бутинець Ф.Ф., Олійник О. В., Шигун М. М., Шулепова С.М. Організація бухгалтерського обліку , - Житомир: ПП Рута , 2001
28. Економічний аналіз підприємств: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Кругляк Б.С., Бондар Т.П., Зайцева О.Б., Ковальов А.І., Скиба Г.В. – Хмельницький: Хмельницький державний університет, 2004. – 420 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.