14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління фінансовими ризиками сім'ї№ роботи: 1485
розділ: Мікроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 37
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ РИЗИКОМ....................... .............................. .............................. .............................. ...5
1.1. Економічний зміст та поняття фінансового ризику........................ ..................5
1.2. Класифікація фінансових ризиків....................... .............................. ..................7
1.3. Особливості управління фінансовим ризиком....................... ........................16
РО ЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ СІМ’Ї......................... .................18
2.1. Аналіз доходів населення як передумова виявлення фінансових ризиків....................... .............................. .............................. .............................. .......18
2.2. Ідентифікація фінансових ризиків сім’ї......................... .............................. ....24
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ СІМ’Ї.................27
ВИСН ОВКИ.......................... .............................. .............................. .........................33
С ПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........36

ВСТУП

Поді ї, які сьогодні складаються в фінансовому житті, а саме світова фінансова криза, спонукають до прийняття нових рішень в діяльності суб’єктів господарювання. Хоча більшість видатних економістів, провідних і кваліфікованих спеціалістів стверджують, що зараз кризові явища мають тенденцію до спаду, все одно ми не повинні виключати можливість їх повторення. Таким чином, у майбутньому ми маємо бути готовими до виникнення нових криз в силу циклічності розвитку економіки. Тому ми маємо зробити усе можливе, щоб уникнути або мінімізувати такий хід розвитку подій в наступних роках. Усе це безпосередньо пов’язане із фінансовими ризиками, що не були враховані, реалізувалися в реальності і певною мірою призвели до розвитку світової фінансової кризи. Будь-яка фінансова діяльність пов’язана з ризиком, тому питання управління фінансовими ризиками набуває останніми роками дедалі більшої актуальності.
Про необхідність управління фінансовими ризиками наголошують зарубіжні та вітчизняні вчені. Питання фінансових ризиків та шляхів їх управління та нейтралізації досліджується у роботах І.Б. Чайкіна, В.В. Вітлінського, І.Т. Балабанова, М.С. Клапківа, В.В. Шахова Г.Ф. Шершеневича, М.Я. Шимінової, В.С. Щербини, В. Янішена, Р. Дж. Хобарта, Б. Едвардса, Т. Райса, Б. Койлі, а також інших науковців, що торкалися даної проблематики.
Об’єкт дослідженя роботи – фінансові ризики, предмет – коло питань, що стосуються формування та виявлення фінансових ризиків сім’ї.
Мета роботи – дослідити особливості виникнення фінансових ризиків сім’ї.
Завдання роботи:
- розглянути економічний зміст та поняття фінансового ризику;
- сформувати класифікацію фінансових ризиків;
- визначити особливості управління фінансовим ризиком;
- провести аналіз доходів населення як передумова виявлення фінансових ризиків;
- ідентифікувати фінансові ризики сім’ї;
- запропонувати шляхи мінімізації фінансових ризиків сім’ї.
Теоретичну основу дослідження складають наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблеми, що розглядається, законодавчі та нормативні акти України, Інтернет-ресурси.

ВИСНОВКИ


Ризик як економічна категорія виник з появою товарно-грошових відносин і відображає подію, яка може відбутися або ні.
В господарській та фінансово-економічній діяльності суб’єкта, як зазначено у Фінансовому словнику, під ризиком розуміють “усвідомлену можливість небезпеки виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку, майна, грошей у зв’язку з випадковими змінами умов економічної діяльності, несприятливими обставинами. Вимірюють частотою, ймовірністю виникнення того чи іншого рівня втрат”.
Основними критеріями ризику можна назвати:
- ризик повинен мати випадковий характер;
- випадковість ризику повинна співвідноситись з певною сукупність споріднених об’єктів;
- факт реалізації ризику невідомий у часі та просторі;
- наслідки реалізації ризику повинні бути об"єктивно виміряні й оцінені.
Важливе значення для одержання всебічної характеристики ризиків має їх науково-обґрунтована класифікація. В економічній літературі, а саме підручниках і посібниках з управління фінансами, фінансового менеджменту та інших ризики класифікуються по-різному, що свідчить про існування різноманітних підходів до створення класифікаційних схем. Також в деяких підручниках наводяться різні види ризиків без певних ознак.
Основна мета управління фінансовими ризиками – мінімізація пов’язаних з ними фінансових втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов’язань.
Зміни в економічній ситуації, викликані кризовими процесами останніх років, мали безпосередній вплив на фінансові ризики домогосподарств.
Враховуючи, що за умов ринкової економіки більшість доходів надходить у розпорядження домогосподарств у грошовому виразі, позитивною можна вважати тенденцію зменшення частки вартості спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель, й відповідного збільшення питомої ваги грошових доходів у загальній структурі сукупних ресурсів домогосподарств.
Проте криза, що розпочалась наприкінці 2008 року, мала вплив і на структуру сукупних ресурсів домогосподарств, зокрема за результатами 2009 року відбулось зменшення частки таких грошових доходів як оплата праці, доходів від підприємницької діяльності, натомість збільшилась частка соціальних виплат (пенсії, соціальні допомоги) та спожитої продукції, отриманої з підсобного господарства.
Якщо аналізувати структуру сукупних витрат домогосподарств, то можна дійти висновку, що найбільша частка належить витратам на споживання, проте необхідно відзначити загальну тенденцію до її зменшення й відповідного збільшення питомої ваги неспоживчих сукупних витрат.
У складі споживчих витрат витрати на продукти харчування та безалкогольні напої є домінуючими. Наведені дані свідчать про зменшення питомої ваги витрат на дані товари, натомість простежується тенденція до збільшення частки на непродовольчі товари.
Ідентифікація фінансових ризиків полягає у виявленні всіх видів можливих ризиків. Відповідно до методу експертних оцінок, найбільш небезпечним є ризик втрати заробітку особи.
Головною турботою кожної людини є підтримання відчуття власної фінансової безпеки, тобто впевненості, що вона матиме достатні фінансові ресурси, які відповідатимуть її сьогоднішнім і майбутнім потребам, для забезпечення гідного та якісного рівня життя незалежно від впливу внутрішніх і зовнішніх загроз.
На Заході розібратися у власних фінансових справах людині допомагають спеціальні фінансові консультанти (аналітики), які надають кваліфіковані поради стосовно того" як громадянину скористатися тими чи іншими нормами законодавства, щоб за можливості зменшити сплату своїх податкових зобов"язань, як ефективно розпорядитися власними доходами, у якій формі найвигідніше здійснювати заощадження, які перспективні види страхування обрати для себе, як найвигідніше оформити нерухомість та ін. В Україні, на жаль, спеціальні фінансові служби, які б консультували громадян з питань ефективного ведення їхніх фінансових справ, на сьогодні не набули належного рівня розвитку.
   
Список літератури

1. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі. - К. : Основи, 2001. - 670 с.
2. Вербицька Г. До визначення поняття “ризик”// Економіка України. – 2004. – № 4. – С. 83 – 87.
3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Мікроекономіка. - СПб.: Пітер, 2003. - 2003. - 256 с.
4. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2-х т.- Санкт-Петербург : Высш. шк., 2002. - 503 с.
5. Гончарів, І. В. Ризик та прийняття управлінських рішень [Текст] : навч. посібник / І. В. Гончарів; Нац. техн. ун-т «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», 2002. – С. 108–112.
6. Долан Э.Дж, Линдсей Д. Микроэкономика / Под ред. Б. Лисовика, В. Лукашевича. - С.-Пб. : Санкт-Петербург оркестр, 1994. - 448 с.
7. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій: навч. посібн. - К.: Т-во "Знання" КОО, 2000. - 176 с.
8. Ілляшенко С.М. Економічний ризик. Видання 2-ге, доп. і перероб., Київ, 2004; 217с.
9. Кириленко В.І. Мікроекономіка : Навчальний посібник студентів економ. спец вузів. - К. : Таксон, 1998. - 334 с.
10. Кулішов В.В. Мікроекономіка: Основи теорії і практикум : Навч. посіб. - Львів : Магнолія 2006, 2007
11. Лісовий А.В. Мікроекономіка. Навч. підручник. К.: ЦУЛ, 2003.
12. Мних М.В., Мних Н.М. Визначення ризиків та їх страхування // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. – №10. – С. 37 – 39.
13. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики : Учебник для вузов. - 2-е изд., изм. - М. : Норма, Норма-Инфра-М, 2001. - 572 с.
14. Мікроекономіка : Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - Вид. 2-ге, перероб. і допов. - К. : Знання, 2008. - 679 с.
15. Мікроекономіка: курс лекцій та вправи : Навчальний посібник. - 5-те вид., стереотипне. - К. : Знання, КОО, 2006. - 211 с.
16. Макконнелл К., Брю Л. Экономикс : Принципы, проблемы и политика. В 2-х т.. Т. 1. - М. : Республика, 1992. - 399 с.
17. Макконнелл К., Брю Л. Экономикс : Принципы, проблемы и политика. В 2-х т.. Т. 2. - М. : Республика, 1992. - 400 с.
18. Хрістіановський, В. У. Економічний ризик і методи його вимірювання [Текст] / В. У. Хрістіановський, В. П. Щербина. – Донецьк : ДонНУ, 2000. – С. 64–70.
19. Фінансовий словник. Видавництво "Знання", 2002 - 566c.
20. Офіційний сайт державного комітету статистики України режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.