21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Фіксована пропозиція ресурсів та економічна рента.№ роботи: 1483
розділ: Мікроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 34
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОПОЗИЦІЇ РЕСУРСІВ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ РЕНТИ......................... .............................. .............................. ........5
1.1. Поняття плати за ресурси. Економічна рента......................... ...........................5
1.2. Види земельної ренти......................... .............................. .............................. ....10
1.3. Особливості законодавства щодо регулювання рентних відносин...............13
РОЗ ДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕНТНИХ ВІДНОСИН НА ПРИКЛАДІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА МЛИН 18
2.1. Загальна характеристика підприємства 18
2.2. Аналіз рентних відносин підприємства 24
2.3. Вдосконаленя рентних відносин 26
ВИСНОВКИ.................. .............................. .............................. .............................. ...31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........33

ВСТУП

Різн оманітність форм власності та господарювання в аграрній сфері виключає як загальне явище ідентифікацію власника і хазяїна. Хазяїн — не обов"язково власник. Ця колізія розв"язується в орендних відносинах, що мають загальне поширення в землеробстві країн з ринковою економікою. Статистика свідчить, що близько 40% фермерів на Заході ведуть своє господарство не на власній, а на орендній землі, виплачуючи власнику орендну плату у вигляді земельної ренти. Джерелом земельної ренти є наймана та власна праця фермера. Отже, земельна рента відбиває складний спектр відносин, що створюються в землеробстві. Це, насамперед, відносини між орендодавцем і орендарем землі. Орендодавець може бути представлений фізичною й юридичною особою. Це окремий землевласник, корпорація, банк чи держава. Орендарем виступає колективне і приватне фермерське господарство. Використання найманої праці в землеробстві розширює спектр відносин, що виражаються рентою, бо джерело її — додаткова праця, яка витрачається в землеробстві.
Отже, виходячи з вище вказаного дана тема є актуальною в умовах сьогодення.
Об’єктом дослідження роботи є сільськогосподарський виробник МЛИН, предметом суспільні відносини з приводу формування економічної ренти.
Предмет – питання, які стосуються формування фіксованої пропозиції ресурсів та економічної ренти.
Мета роботи – дослідити фіксовану пропозицію ресурсів та економічну ренту. Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно розв’язати низку завдань, а саме:
- визначити поняття плати за ресурси та економічної ренти;
- охарактеризувати види земельної ренти;
- проаналізувати законодавство щодо регулювання рентних відносин;
- провести аналіз господарської діяльності сільськогосподарського виробника на прикладі МЛИН;
- запропонувати шляхи вдосконалення господарської діяльності МЛИН.
Інформаційна база роботи – чинне законодавство України, навчальні підручники та посібники, періодична література та статистичні матеріали.

ВИСНОВКИ

Отже , під економічними ресурсами, або факторами виробництва розуміють усі природні, людські та виготовлені людиною ресурси, що використовуються для виробництва товарів і послуг. До них відносяться земля, сировинні ресурси, техніка і технологія, людські здібності тощо.
Для економіста рента — це ціна, що її сплачують за використання землі та інших природних ресурсів, кількість яких жорстко обмежена. Саме жорстка обмеженість ресурсів відрізняє ренту від усіх інших видів доходу.
Земельна рента за своєю природою - це не що інше, як надлишкова додаткова вартість.
Рента, яка виникає внаслідок диференціації земельних ділянок за родючістю або за місцем розташування, називається диференціальною рентою І. Поряд з диференціальною рентою І за певних економічних умов утворюється й диференціальна рента II. Остання є однією з форм надлишкового додаткового продукту, який одержують внаслідок різної продуктивності затрат, що послідовно робляться на одній і тій самій ділянці землі, тобто внаслідок інтенсифікації землеробства.
Основним законодавчим актом, що регулює рентні відносини є Закон України „Про оренду землі” вiд 06.10.1998.
Відповідно до закону орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.
Об’єктом дослідження є сільськогосподарське підприємство МЛИН. Виробничий напрямок – зерно – насінницький із молочним тваринництвом. Інші види діяльності: виробництво олії, круп.
Відповідно основній господарській діяльності в посівах господарства значну площу займає озима пшениця, кукурудза, ячмінь, горох.
МЛИН має досить вигідні умови розміщення. Клімат і температурний режим цілком сприяють вирощуванню зернових культур.
На сьогоднішній день господарство має загальну земельну площу в розмірі 1786.9 гектарів, у тому числі сільськогосподарських угідь 1296 гектарів. В динаміці відбулося скорочення землі через вихід деяких структурних одиниць із складу господарства. Незважаючи на скорочення площ ефективність використання землі зростає.
В структурі угідь найбільшу питому вагу продовжують займати сільськогосподарські угіддя, хоча їх частка трохи зменшилась на 6.47 пунктів. В структурі сільськогосподарських угідь майже весь обсяг займає рілля, в динаміці вона скоротилася на 9.7 пунктів.
Наявність основних засобів знаходиться на межі 50%, при цьому надходження і вибуття знаходиться майже на цьому ж рівні. Річний приріст зріс на 0.04%, при цьому процент приросту зріс на 20.6%. Стан основних засобів показує, що постійно відбувається збільшення зносу основних засобів. В динаміці даний показник збільшився майже на 20%. Придатність основних засобів становить менше ніж 50%. Ефективність показує, що на 1 гривню основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення в динаміці припадає валової продукції на 3.45% більше, валового доходу на 1501% більше, чистого доходу на 96% менше.
На основі рентних відносин, як встановлено дослідженнями, створюватимуться сприятливі умови для раціонального використання економічного капіталу, природних ресурсів, інноваційного потенціалу, більш вигідного вкладання коштів у різні види діяльності, й через одержання певної віддачі, для підтримки необхідного рівня соціально-економічного зростання. Це досягатиметься передусім завдяки раціональній організації виробництва, підвищення ефективності розподілу і перерозподілу рентних доходів, поліпшення використання інноваційних можливостей і адаптації галузей економіки до системи міжнародного поділу праці.
   
Список літератури

1. Андреюк Н.В. Мікроекономіка: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2006. – 176с.
2. Базілінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. О.Я.Базілінської. Видання 2-ге, перероб. і доп. – К.: «Центр навч. л-ри», 2005. – 352с.
3. Будаговська С. Мікроекономіка - К., 2001.
4. Верланов Ю.Ю., Ципліцька О.О. Сучасна мікроекономіка: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 315 с.
5. Горобчик Т.Т. Мікроекономіка: Навч.-метод. підручник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 236с.
6. Горошко М. Ф., Кулішов В. В.Мікроекономіка. Навчальний посібник. К., 2001.
7. Дробот І. О., Даниленко Н. Б., Стецюк П. І Мікроекономіка. К., 2002
8. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. / За ред. З.Ватаманюка, С.Панчишина. К.: «Видавничий Дім Альтернативи», 2005. – 605с.
9. Економічна теорія: Підручник / С.В. Мочерний, М.В. Довбенко.- К.: Видавничий центр «Академія», 2004
10. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. Базилевича.- К.: Знання-Прес, 2001
11. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 176с.
12. Закон України „Про оренду землі” вiд 06.10.1998
13. Кириленко В.І. Мікроекономіка: Навч. посібник для студентів економ. спец. Вузів. – К.: Таксон, 1998. – 334с.
14. Маршалл А. Принципы экономической науки. Т.1. – М.: Прогресс, Универс, 1993
15. Основи економічної теорії: політекономічний аспект :підручник (За ред. Г.Н.Климка,В.П.Нестеренка. 2-е видання.)- К.: Вища школа, 1997 – 743с.
16. Опорный конспект лекций по курсу «Микроэкономика» / Составитель: доц., докт. наук госуд. упр. Белая С.А. – Мариуполь, 2003. – 140 с.
17. Слухай С.В. Довідник базових термінів і понять з мікроекономіки. – К.: Лібра. 1988. – 256с.
18. Старостенко Г.Г. Мікроекономіка: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 152с.
19. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян-власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)" від 2 лютого 2002 р. № 92/2002
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.