14 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ДІАГНОСТИКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ№ роботи: 1482
розділ: Стратегічне управління
тип: Дипломна робота
об'єм: 122
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… …....3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади оцінки потенціалу підприємства……………………………………………… ……………………….5
1.1. Потенціал підприємства: сутність, характерні риси, структура
1.2. Основні методологічні підходи до аналізу та оцінки потенціалу підприємства……………………………………………… ………………….…..19
1.3. Ефективність використання потенціалу підприємства………….....36
Розді л 2. Аналіз потенціалу ТОВ „ВіНЕКО”………………………….…..45
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства……………....…45
2.2. Аналіз внутрішнього середовища підприємства…………………....49
2.3 . Аналіз зовнішнього середовища підприємства…………………..….66
2.4 . Оцінка потенціалу підприємства та ефективність його використання……………………………………………… …………………..…86
Розділ 3. Визначення та економічна оцінка шляхів підвищення ефективності використання потенціалу підприємства……………….…94
3.1. Розробка альтернатив підвищення потенціалу підприємства та їх рейтингова оцінка……………………………………………………………. …94
3.2. Обгрунтування оперативних заходів підвищення потенціалу підприємства……………………………………………… ………………….….99
3.3. Прогноз ефективності проведення заходів з підвищення потенціалу підприємства……………………………………………… ……..112
Висновоки……………………………… ……………………………………….117
Список використаних джерел…………………………...…………………..12 1
Додатки

ВСТУП
За умов ринкової економіки підприємство здійснює свою виробничо-торговельну діяльність самостійно, але конкуренція, що полягає в змаганні підприємств за споживачів їхньої продукції, змушує продавця (виробника) враховувати інтереси й побажання покупців і виробляти ту продукцію, яка їм потрібна. Підприємство, що програло в цій боротьбі, звичайно стає банкрутом, тобто не може оплатити вартості товару, робіт та послуг, розрахуватись з бюджетом, а через те наражається на небезпеку примусового продажу свого майна. Отже, щоб запобігти катастрофі, підприємство мусить постійно стежити за ситуацією на ринку і забезпечувати високу конкурентоспроможність своєї продукції.
Одним з інструментів з"ясування реальної конкурентоспроможності є діагностика потенціалу підприємства. Актуальністю обраної мною теми є те, що діагностика потенціалу навіть найблагополучнішого підприємства є постійною необхідністю, бо не можна вести господарство без аналізу його потенційних можливостей функціонування та подальшого розвитку. Це було важливо завжди, а тим більше – нині, коли на зміну безгосподарності й безвідповідальності приходить підприємництво, сувора дисципліна й ощадливість. Закони ринкової економіки потребують відповідного способу мислення й поведінки всіх її учасників. Ринкова економіка приводить у рух усі ресурси, аби кожна вкладена в підприємство гривня давала найвищий прибуток.
Метою дипломної роботи є розробка теоретико-методологічних та прикладних аспектів оцінки потенціалу підприємства. У відповідності до визначеної мети в роботі вирішуються такі завдання:
на підставі вивчення опублікованих наукових та практичних надбань уточнено поняття «потенціал», «потенціал підприємства», «потенціал розвитку підприємства»;
визначено теоретично-методологічні засади оцінки потенціалу підприємства та ефективність його використання;
на матеріалах ТОВ «ВіНЕКО» проводиться економічна діагностика підприємства;
з використанням сучасних методичних підходів проаналізовано та оцінено потенціал підприємства;
розроблено перспективні напрямки підвищення рівня потенціалу підприємства ТОВ «ВіНЕКО»;
визначається доцільність впровадження розроблених заходів.
Об’єкт дослідження – процеси ефективного функціонування підприємства в умовах динамічного зовнішнього середовища.
Предмет дослідження – потенціал підприємства та заходи щодо його покращення.
При виконанні даної роботи були використані такі методи дослідження:
модель п’яти конкурентних сил – для оцінки галузі;
SWOT-аналіз – для аналізу конкурентних переваг підприємства;
матриці БКГ, Мак-Кінсі, життєвого циклу – для оцінки конкурентної позиції підприємства на ринку;
вертикальний та горизонтальний аналіз – для оцінки фінансового стану підприємства.
Інформаційну базу дослідження склали матеріали фінансової звітності ТОВ «ВіНЕКО», періодичні видання та наукові видання.

Висновки


Отже , потенціал розвитку як економічна категорія становить наявні можливості, ресурси, запаси, засоби, що можуть бути використані для досягнення, здійснення будь-чого.
Різноманіття підходів до розуміння сутності потенціалу підприємства дозволяє вважати його багаторівневим і багатоаспектним поняттям, зміст якого розкривається у всьому комплексі його проявів
Класифікація видових проявів потенціалу розвитку підприємства здійснюється за такими напрямами: 1) за об"єктами дослідження; 2) за ступенем реалізації; 3) за сферою реалізації; 4) за принципом ієрархії; 5) за функціями управління.
Блочно-модульна структуризація потенціалу розвитку підприємства заснована на взаємодії трьох складових, які охоплюють всі стратегічні компоненти підприємства, що дозволяють досягти поставлені цілі, та найбільш повно характеризують внутрішній стан підприємства - ресурсів, системи управління та діяльності персоналу.
До об"єктних складових потенціалу підприємства відносяться: виробничий потенціал; інноваційний потенціал; фінансовий потенціал; потенціал відтворення; інформаційний потенціал; інфраструктурний потенціал.
До суб"єктних складових потенціалу розвитку підприємства відносять: науково-технічний потенціал; маркетинговий потенціал; потенціал організаційної структури управління; кадровий потенціал; управлінський потенціал.
Питання визначення відносної цінності потенціалу мають дискусійний характер, інструментарій такої оцінки залежить від авторських концепцій, констатує поточні факти без урахування розвитку потенціалу та спрямований у більшості робіт на оцінку окремих його елементів.
З цих позицій, концепція вартісної оцінки представляється найбільш універсальною і методично обґрунтованою, тому що враховує всі необхідні вимоги до потенціалу як об"єкту оцінки, а саме:
1) комплексність, що виявляється в сукупності взаємозалежних елементів і синергічного ефекту від їхньої взаємодії;
2) поточні та майбутні результати, пов"язані з його реалізацією;
3) поточний стан і перспективи розвитку зовнішнього середовища.
Оцінку потенціалу підприємства здійснюють з позицій трьох підходів: доходного, затратного і порівняльного. Кожний підхід дозволяє підкреслити певні характеристики об’єкту.
Економічна суть ефективності підприємства у тому, щоб на кожну одиницю витрат - трудових, матеріальних і фінансових - досягти істотного збільшення прибутку. Кількісно вона вимірюється зіставленням двох величин: отриманого у процесі виробництва результату (ефекту) і витрат живої та уречевленої праці на її досягнення.
Аналіз макро- та конкурентного середовища допомогою методів М..Портера та SWOT-аналізу, показав, що підприємство ТОВ «ВіНЕКО» має міцні позиції на ринку, не дивлячись на те, що воно має невелику частку ринку. Те саме показують і такі методи аналізу, як аналіз ланцюжка створення вартості та бенчмаркінг.
Що стосується формування загальнокорпоративної стратегії підприємства, за допомогою матриць БКГ, “Мак Кінсі-Дженерал Електрік” та Артур де Літтл,, підприємство має загальнокорпоративну стратегію „посилення” (матриця БКГ) та розвитку (матриці “Мак Кінсі-Дженерал Електрік” та Артур де Літтл). Конкурентна стратегія за М.Портером – стратегія фокусування. Крім зазначених стратегій, ми визначили ще ряд функціональних стратегій для даного підприємства (виробнича, маркетингова, фінансова та ін.).
Аналіз внутрішнього середовища показав, що підприємство ТОВ «ВіНЕКО» успішно здійсньє свою виробничо–господарську діяльність і спостерігається тенденція до розширення, про що свідчить проведена економічна діагностика. Проаналізувавши внутрішнє середовище ТОВ «ВіНЕКО», можна сказати, що компанія має добрий фінансовий стан, вона є кредитоспроможною. Найсуттєвішим фактором підвищення фінансової стійкості підприємства служить поповнення його реального власного капіталу. Основною формою збільшення власного капіталу підприємства має бути розподіл чистого прибутку у резервні фонди і фонди накопичення нерозподіленого прибутку для цілей основної діяльності, та амортизаційні відрахування. Також треба приділити увагу прцесу реалізації робіт та послуг. Цьому має сприяти правильна маркетингова політика (пошук нових, більш платоспроможних споживачів продукції, нових ринків, розширення збутової мережі, підвищення якості робіт та послуг).
Працівники підприємства висококваліфіковані та добре мотивовані. ТОВ «ВіНЕКО» – це компанія, що функціонує у відповідності із законодавством, у ній люди сприймаються як головна цінність, керівництво розуміє, що працівники компанії – це рушійна сила бізнесу.
Розрахунок потенціалу підприємства ТОВ «ВіНЕКО» показав, що він є достатньо високим, але маркетинговий потенціал знаходиться на дуже низькому рівні. Це може бути наслідком того, що підприємство не має маркетингової служби, мало уваги приділяє рекламній діяльності (спрямовує лише 1-2% своїх затрат на проведення зазначених заходів) тощо.
Вважаємо, що оцінку потенціалу підприємства доцільно проводити за допомогою кількісних методів, адже якісні методи дають нам лише суб’єктивну оцінку, яка, на відміну від кількісних, є менш достовірною і має більше похибок.
На нашу думку, ТОВ «ВіНЕКО» доцільно спрямувати зусилля на покращення маркетингового потенціалу, а саме проведення рекламної кампанії, так як одним із варіантів підвищення конкурентоспроможності фірми є покращення її рекламної діяльності. Так як всі будівельні фірми по суті надають одні і тіж роботи та послуги конкурентні переваги виключно на основі ціни давно перестали бути ефективними. Тому потрібно виділятися серед конкурентів. А ефективна рекламна діяльності дасть змогу проінформувати споживачів про будівельно-ремонтні роботи та послуги, які надає ТОВ «ВіНЕКО» та збільшити обсяги продажу та кількість клієнтів, покращити імідж компанії та укріпити положення на ринку. Позитивний імідж підвищує конкурентоспроможність підприємства на ринку.
Ми запропонували підприємству взяти участь у спеціалізованій виставці. У результаті участі у виставці ТОВ «ВіНЕКО» приверне уваги потенційних споживачів продукції, розвине відносини і зв’язки з постійними клієнтами, підвищить імідж компанії, отримає додаткову інформацію про своїх конкурентів (їх методи роботи з клієнтами, позиціювання їхньої продукції, особливості проведення рекламних заходів).
В сучасних умовах господарювання отримує подальший розвиток конкуренція і змагання підприємств за споживачів, що створює умови для активного впровадження маркетингового підходу до вирішення управлінських та виробничо-збутових завдань з метою забезпечення конкурентоспроможності фірми. Співвідношення запитів ринку і можливостей підприємств та фірм має бути покладено в основу розробки головних напрямків, цілей та стратегій підприємницької діяльності, а також маркетингових програм, оперативних і стратегічних планів на мікрорівні.
   
Список літератури

1. Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 1. - С. 21.
2. Цивільний кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 435-IV.// Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 1. - С. 35.
3. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №2658-ІІІ від 12.07.2001 р. (із змінами та доповненнями) // ВВР. – 2003. - №13. – С. 15-45.
4. Про затвердження Методики оцінки вартості майна: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. -2004. - №2. - С 22-44.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит - 1999. - №6.- С.17-20.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит - 1999. - №6. - С.21-26.
7. Авдеенко В.И., Котлов В.А. Производственный потенциал промышленного предприятия .-М.: Экономика, 1995.-208 с.
8. Александрова М. М., Виговська Н. Г., Кірейцев Г. Г., Петрук О. М., Маслова С. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч. / Г.Г. Кірейцева (ред.). — 2.вид., перероб. та доп. — К. : ЦУЛ, 2002. — 268с.
9. Бєсєдін М. О. Основи менеджменту: оцінно- ситуаційний підхід: Практикум / Харківський держ. аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х. : ХДАУ ім.В.В.Докучаєва, 2000. — 158с.
10. Біла О. Г., Галик Л. М., Дрівко М. М. Фінанси організацій і підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення / Центральна спілка споживчих товариств України; Львівська комерційна академія. — Л. : Видавництво ЛКА, 2002. — 112с.
11. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. - 528 с.
12. Бондаренко Н. І., Войчук Г. І. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. для студ. екон. ф-ту різних форм навчання / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х. : ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, 2004. — 62с.
13. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. - М.: Книжный мир, 2003.
14. Буряк Л. Д., Вакуленко Є. В., Куліш Г. П., Нам Г. Г., Островська О. А.... Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2003. — 165с.
15. Виханский О.С. Стратегическое управление - М.: Гароарика,1998.
16. Воротіна Л. І., Воротін В. Є., Лісняк В. Г., Поліщук В. М. Оцінка майна в Україні / Л.І. Воротіна (ред.) . — К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. — 220с.
17. Гірняк О. М., Лазановський П. П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум. — К. : Магнолія плюс, 2003. — 335с.
18. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций - К.: МАУП, 1999-136 с.
19. Дудіна Е. В. Економіка будівництва. Виробничі фонди будівельних організацій: Конспект лекцій / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К., 2002. — 38 с.
20. Есипов Е.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса. СПб.: Питер, 2002. – 416 с.
21. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
22. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. Издание 2-е, переработанное и дополненное. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1997. - 192 с.
23. Ковалева A.M., Лапуста М;Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 416 с.
24. Крассовский В.П. Экономический потенциал: резервы и отдача. -М.: Экономика,1996 – 348 с.
25. Лапин Е. В. Экономический потенциал предприятия. — Сумы : Университетская книга, 2002. — 310с.
26. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
27. Лукичева Л. И. Основы менеджмента. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 351с.
28. Ніжинська Н. В. Потенціал підприємства: формування і оцінка: Аналітико-стат. інформація / Український ін-т науково-технічної і економічної інформації — К. : УкрІНТЕІ, 2002. — 45с.
29. Поддєрьогін А. М. та ін. Фінанси підприємств: Підручник / Київський національний економічний ун-т / Анатолій Микитович Поддєрьогін (ред.). — 5-те вид., перероб. та доп. — К. : КНЕУ, 2004. — 546с.
30. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.: КНЕУ, 2001- 456с.
31. Попов Е. В. Рыночный потенциал предприятия. — М. : Экономика, 2002. — 559с.
32. Попов Е., Ханжина В. Структура рыночного потенциала предприятия // Проблемы теории и практики управления. -2001.-№6.-С. 21-26.
33. Потенціал інноваційного розвитку підприємства. Монографія/ Під ред. д.е.н., проф. Козьменка С.М., – Суми: Ділові перспективи, 2005. – 256 с.
34. Производственный потенциал промышленности./Под ред. Н.И.Иванова.-Киев, 1995 – 478 с.
35. Ревуцкий Л. Д. Потенциал и стоимость предприятия. — М. : Перспектива, 1997. — 124с.
36. Рєпіна І.М. Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління //Вісник Української Академії державного управління при Президентові України.- 1998.- №2. -С.262-271.
37. Рогожин П. С., Гойко А. Ф Економіка будівельних організацій. — К. : Видавничий дім "Скарби", 2001. — 448с.
38. Рудюк Л. В. Фінанси: Навч. посібник для дистанційного навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна" / Л.Ф. Романенко (ред.). — К. : Університет "Україна", 2004. — 120с.
39. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования: Справ, пособие. - Мн.: Выш. шк., 1997. - 309 с.
40. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
41. Самоукин А.И. Потенциал нематериального производства. - М. Знание, 1991. — 421 с.
42. Самочкин В. Н., Пронин Ю. Б., Логачева Е. Н., Барахов В. И., Абрамов Л. Ю. Гибкое развитие предприятия: Эффективность и бюджетирование. — М. : Дело, 2000. — 351 с.
43. Слав'юк Р. А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — 3.вид., перероб. і доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 460с.
44. Смага І. С., Сенчук С. Ю. Оцінка землі та нерухомого майна: Навч.-метод. посібник Оцінка землі та нерухомого майна: Навч.-метод. посібник / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2005. — 92с.
45. Стадник В. В. Менеджмент. — К. : Академвидав, 2003. — 464с.
46. Стельмащук А. М., Стельмащук Ю. А. Експертна оцінка майна, землі і бізнесу підприємства: Навч. посібник / Тернопільська академія народного господарства. — Т. : ТАНГ, 2001. – 241 с.
47. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2005. — 261с.
48. Федулова Л. І, Фролова Г. І. Ситуаційний менеджмент: науково-методологічний аспект. — К. : Науковий світ, 2002. — 35с.
49. Федулова Л. І., Сокирник І. В. Менеджмент організацій. — К.: Либідь, 2004. — 448с.
50. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ф. Самсонова. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. - 495 с.
51. Фінанси підприємств: Навч. посібник / Буковинський держ. фінансово- економічний ін-т. Кафедра фінансів / В.В. Вудвуд (уклад.). — Чернівці : Прут, 2004. — 184с.
52. Черевко А. С., Евдошенко С. Е. Эффективность работы предприятия. — Челябинск, 2001. — 141с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.