16 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Концепція багаторівневої системи планування і контролю процесів в управлінні проектами№ роботи: 1481
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ
1. Місце і функції планування та контролю в управлінні проектами
2. Модель планування і контролю проекту
3. Види планів
4. Сучасні тенденції в плануванні та контролі проектів
Висновки
Список використаної літератури

ВИСНОВОК
Провед ений аналіз систем керування проектами дозволив визначити основні принципи і закономірності їхнього розвитку, встановити ряд найважливіших критеріїв і вимог до їх ефективного функціонування. У результаті видно, що найбільш складними процесами, які виникають при організації керування проектами, є процеси адаптації і координування систем. При цьому доведено, що ступінь координації системи керування проектом залежить від обраної організаційної структури управління проектом. Тому були розглянуті основні підходи до організації адаптивних процесів керування, виділені і проаналізовані основні моделі організації систем керування проектами. Для ефективного функціонування проектів необхідно, щоб спеціалізовані операції, виконувані в різних "фупкціоиальних вузлах", були погоджені.
Серед задач узгодження рішень у багаторівневій системі виділяються задачі узгодження межрівневого типу і задачі узгодження внутрірівневого типу. Розглянуті основні існуючі моделі адаптації і координації дозволили визначити вимоги до систем керування проектами. Показано, що найбільш ефективною структурою для організації процесів координації є багаторівнева ієрархічна структура з інтегрованими в неї підсистемами, що відповідають за адаптацію. Наявність адаптивних властивостей у системі керування проектами відіграє найважливішу роль для підвищення ефективності реалізації процесів координації і підвищення життєздатності в системах керування проектами. В відповідності з концепцією керування проектами на основі теорії нечітких множин вихідні параметри проекту доцільно представляти нечіткими величинами, а вихідні характеристики моделювати на основі принципу розширення. Це дозволяє керувати проектом з урахуванням можливих змін умов його реалізації.
На підставі проведеного аналізу була розроблена концепції адаптивного керування й організації процесів координації в системах керування проектами, запропоновані моделі ефективної організаційної структури системи керування проектами, що задовольняє вимогам координації на основі методики освоєного обсягу і життєздатності. Для формування такої оргструктури найбільш ефективною і зручною декомпозицією проекту є декомпозиція по предметній ознаці, коли проект можна представити у виді окремих підпроектів, результатом кожного з яких є визначений вид продукції (компонент продукції всього проекту). Організацію ж операційних робіт найбільше доцільно здійснювати, сполучаючи матричну і проектну (програмно-цільову) структури. Запропонований комплекс моделей дозволяє синтезувати ефективну структуру ієрархічної системи керування проектами й організаційними процесами в системі керування проектами. При цьому можна виділити модель оптимізації розподілу функцій по вузлах системи; модель виділення найбільш зв"язаних елементів, що представляють собою відносно відособлені, один від одного комплекси рабіт, що, максимізуючи число внутрішніх зв"язків при мінімізації зовнішніх з врахуванням вимог до керованості, дозволяє одержати ієрархічну структуру системи керування; модель планування введення в експлуатацію окремих комплексів робіт відповідно до принципу одержання максимально швидкого ефекту.
Запропоновані моделі оцінки ефективності проекту, що реалізують розроблену концепцію, дозволяють передбачати можливі сценарії розвитку подій і оцінювати ризики. Розглянуті найбільш ефективні механізми і принципи координації в складних системах керування проектами, засновані на методиці освоєного обсягу і керування надійністю. Запропоновано ряд характеристик, що дозволяють ефективно керувати проектом, оцінювати поточне стан проекту, ефективність його виконання, ступінь керованості і коордипируемости в проекті, а також робити оцінку выполнимости проекту і його частин, прогнозувати загальні бюджетні і тимчасові витрати по закінченні проекту.
   
Список літератури

1. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проектами: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 231 с.
2. Бурков В. Н., Новиков Д. А. Как управлять проектами: Науч.-практ. издание. — Сер.: Инфляция в России на пороге XXI века. — М.: СИНТЕГ–ГЕО, 2004.
3. Бушуев С. Д., Морозов В. В. Динамическое лидерство в управлении проектами. — К.: УАУП, 2001. — 311 с.
4. Воропаев В. И. Управление проектами в России: Основные понятия. История. Достижения. Перспективы. — М.: Аланс, 2003. — 230 с.
5. Управление программами и проектами: (Модульная программа для менеджеров) / М. Л. Разу и др. — М.: ИНФРА—М., 2000. — 320 с.
6. Управление проектами: Зарубежный опыт / А. И. Кочетков и др. — СПб.: Два-Три, 2003. — 446 с.
7. Управление проектами: Справочник для профессионалов / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, С. А. Титов и др. — М.: Высш. шк., 2001. — 875 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.